کلام خدا
برای دریافت رایگان مقالات جدید در این مجله عضو شوید
من نحن آخرین مقالات ما

جسم ، جان ، روح

روح القدس قبل و بعد از پنطیکاست

دعا و عیسی

در باب قیام عیسی

خدا ما را دوست دارد

اسلحه خدا

چه کسی نویسندۀ کتاب مقدّس است و چه کسی آن را نگاشته است؟

در باب تفسیر کتاب مقدس

دوم تیموتاؤس 3: 16-17 : فواید کلام خدا

حوا در پیدایش

وسوسه های عیسی

"در غیر اینصورت ، بیهوده ایمان آورده اید" (اوی قرنتیان 15: 2)

آیا مریم همیشه باکره ماند؟

مجوسیان

عیسی ، پسر داود

آیا عیسی واقعا در 25 دسامبر تولد یافت؟

دوم پادشاهان 4: 1-38: الیشع ، بیوه زن و زن شونمی

نبوت ها : شفاهی و مکتوب

دو نسب نامه عیسی مسیح

دو " زمین خون"

جدعون : مطالعه کتاب داوران ( بابهای 6 و 7)

او برخیزانیده شد!

برخی خصوصیات عیسی مسیح

مثل برزگر

اعمال 16: 6-40

قیام یا حیات بلافاصله پس از مرگ؟

تأثیر دعا

محبت کینه به دل نمی گیرد

در حضور خدا

بجهت آنانی که خدا را دوست می دارند همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می باشند

تأدیب خداوند

واژه "دل" در کتاب مقدس

"لیکن خود را خالی کرده، صورت غلام را پذیرفت" (فیلیپیان 2: 7)

بارتیمائوس بابینا

سدوم و عموره: چرا نابود شدند؟

اطاعت از خدا

ترس از خداوند

اولین و مهمترین چیز

وجدانی عاری از گناه

شدرک، میشک و عبدنغو (دانیال 3: 16-18)

همه چیزها برای خیریت آنانی که خدا را دوست می دارند با هم درکار می باشند – نمونه یوسف

یحیی تعمید دهنده

خود را بیازمایید که در ایمان هستید یا نه

او امروز زنده است!

اعمال 16: 6-10 – چگونه پولس به اروپا رفت

باید همیشه دعا کنید و هرگز دلسرد نشوید (لوقا 18: 1)

اکنون آزادید

کلید های موت: کلید های موت نزد کیست؟
روش حوا یا راه عیسی؟

شائول در برابر داود

انسانی معمولی؟

مسیر بلعام

اگر برادرمان بر علیه مان خطا ورزد چه کنیم (لوقا 17: 3-4)

برخواهید خاست؟

باراباس که بود؟

پدر و مادر خود را احترام نما

خادم نجات دهنده ای هستیم که برخاسته است!

در زمین جرجسیان

حزن دل خدا بخاطر گناه قومش

چطور کار کنیم

و خواهید دانست که من خداوند هستم

در چه رقابتی شرکت دارید؟

بردوش کشیدن صلیب

ثمره: محور اصلی زندگی مسیحی

نبوت در اول قرنتیان باب 14

"چه شخص نگون بختی هستم" تفسیری خلاصه از رومیان باب 7

انتخاب شده از سوی خدا: نگاهی به تعلیم از پیش برگزیدگی

ایمان و اعمال

عدالت و کتاب مقدس

اعمال نیکی که خدا برای ما مهیا کرده است

درس هایی از یونس

اول سموئیل 16 و چگونگی هدایت سموئیل از سوی خداوند

نجات یافته و پارسا از طریق فیض

فیض و اعمال

او از برای ما چنین شد (اول قرنتیان 1 : 30 )

زره پارسایی

در باب فیض

روح القدس: "تسلی دهنده ای دیگر"

وسوسه: آیا خدا ما را از بدی می آزماید؟

وسوسه گر

اشکال و ابزار وسوسه

انواع وسوسه ها در مثل برزگر

عکس العمل مناسب در برابر وسوسه ها چیست؟

دعا، سلاحی علیه وسوسه

برای هیچ چیز نگران نباشید

همه نگرانیهای خود را به او بسپارید

متی 6: 25-34

برطبق اراده او

با ایمان بطلبید

خدا نخواهد شنید

محبت در اول قرنتیان 13: 4-7

محبت: تحقق شریعت

محبت: حکمی تازه

محبت: پیشنیاز شناخت خدا

محبت بی ریا باشد (رومیان 12: 9)

محبت، نه تنها بصورت کلامی

جسم و روحطبقه بندی موضوعی

مطالعات کتاب مقدسی

زندگی مسیحی

قیام

شخصیت های کتاب مقدسی

تشویق

نجات

دعا