Lời sự Sống


Bài viết



2 Các Vua 4:1-38: Êlisê, người đàn bà góa và người nữ Shunem

Ai là tác giả của Kinh Thánh và ai đã viết Kinh Thánh?

Chúa Giê-xu bị cám dỗ

Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta

Ê-va trong sách Sáng Thế Ký

Ê-xơ-tê và quyền năng giải cứu của Đức Chúa Trời

Ghê-đê-ôn: Bài Học Kinh Thánh (Các Quan Xét 6 và 7)

Giải thích Kinh Thánh

Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi

Học biết về tình yêu thương (Phần 1)

"Hỡi anh em yêu dấu, chúng ta bây giờ là con cái của Đức Chúa Trời."

Hội thánh: định nghĩa, người đứng đầu, và các thành viên

II Ti-mô-thê 3:16-17: ích lợi của Kinh Thánh

Kẻ thù, trận chiến, và người chiến thắng

Kết Trái: đời sống Cơ Đốc có nghĩa gì

Khi giới của Đức Chúa Trời

Lời của Đức Chúa Trời là:

Mọi sư hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời

Nghỉ Ngơi trong Chúa   

Ngợi khen Chúa!

Người Mù Ba-ti-mê

Quan điểm của Chúa Giê-xu về sự cầu nguyện

Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô (Đa-ni-ên 3:16-18)

Sự ham muốn, sự cám dỗ và tội lỗi

Sự kính sợ Đức Giê-hô-va

Sự nhân từ của Đức Giê-hô-va

Thân Thể, Hồn và Linh

Thí dụ về đứa con trai hoang đàng

Thí dụ về người gieo giống

Vâng Lời Đức Chúa Trời