Βιβλικές Αλήθειες

Οι δύο αγροί αίματος (PDF) Αυτό το άρθρο σε PDF

Οι δύο "αγροί" αίματοςΤο άρθρο «Ιούδας: πότε πέθανε;» ήταν αφιερωμένο στον χρόνο θανάτου του Ιούδα. Εάν και σε κείνη την έκδοση καλύψαμε θέλω να πιστεύω, τα περισσότερα σχετικά με τον χρόνο θανάτου του Ιούδα, δεν αγγίξαμε όλες τις πλευρές αυτού του συμβάντος. Ανάμεσα σε εκείνα από τις σχετικές αναφορές του κατά Ματθαίου και των Πράξεων που δεν καλύψαμε ήταν και η αγορά αυτού που ονομάζεται "αγρός αίματος". Αυτό το όνομα παρουσιάζεται σε δυο μέρη της μετάφρασης της Καινής Διαθήκης από τον Βάμβα: στο κατά Ματθαίο 27/κζ/8 και στις Πράξεις 1/α/19. Και οι δυο απ’ αυτές τις αναφορές δίνονται παρακάτω μαζί με τα συμφραζόμενα τους:

Κατά Ματθαίο 27/κζ/3-8
"Τότε ιδών ο Ιούδας ο παραδώσας αυτόν ότι κατεδικάσθη, μεταμεληθείς επέστρεψε τα τριάκοντα αργύρια εις τους πρεσβυτέρους, λέγων Ημαρτον παραδόσας αίμα αθώoν. Οι δε είπων, Τι προς ημάς; συ όψει. Και ρίψας τα αργύρια εν τω ναώ, ανεχώρησε. και απελθών εκρεμάσθη. Οι δε αρχιερείς λαβόντες τα αργύρια είπων, Δεν είναι συγκεχωρημένον να βάλωμεν αυτά εις το θησαυροφυλακίον. διότι είναι τιμή αίματος. Και συμβουλευθέντες ηγόρασαν με αυτά τον αγρόν του κεραμέως, διά να ενταφιάζονται εκεί οι ξένοι. Διά τούτο ονομάσθη ο αγρός εκείνος αγρός αίματος, εως την σήμερον."

Πράξεις 1/α/15-19
"Και εν ταις ημέραις ταύταις σηκωθείς ο Πέτρος εις το μέσον των μαθητών, είπεν, (ήτο δε ο αριθμός των εκεί παρόντων ως εκατόν είκοσιν.) Ανδρες αδελφοί, έπρεπε να πληρωθεί η γραφή αυτή, την οποίαν προείπε το Πνεύμα το Άγιον διά στόματος του Δαβίδ περί του Ιούδα, όστις έγεινεν οδηγός εις τους συλλάβοντας τον Ιησούν. διότι ήτο συνηριθμημένος με ημάς, και έλαβε την μερίδα της διακονίας ταύτης. Ούτος λοιπόν απέκτησεν αγρόν εκ του μισθού της αδικίας, και πεσόν πρόμυτα εσχίσθη εις το μέσον, και εξεχύθησαν όλα τα εντόσθια αυτού. και έγινε γνωστόν εις πάντας τους κατοικούντας την Ιερουσαλήμ, ώστε ο αγρός εκείνος ωνομάσθη εν τη ιδία αυτών διαλέκτω, Ακελδάμα, τουτέστιν, Αγρός αίματος"

Για τους περισσότερους ανθρώπους τα δυο κομμάτια γης τα οποία αναφέρονται στα παραπάνω αποσπάσματα είναι ταυτόσημα και ο "μισθός της αδικίας" των Πράξεων 1/α/18 είναι τα τριάκοντα αργύρια του κατά Ματθαίου 27/κζ/3-5. Παρόλα αυτά έχουμε τους παρακάτω λόγους να πιστεύουμε ότι τίποτα απ’ αυτά δεν συμβαίνει:

1. Διαφορετικοί αγοραστές

Οι αγοραστές του κομματιού γης του κατά Ματθαίου 27/κζ είναι διαφορετικοί από τον αγοραστή του κομματιού γης των Πράξεων 1/α/. Όντως, το κομμάτι γης το οποίο αναφέρεται στο κατά Ματθαίο 27/κζ, αγοράστηκε από τους ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ (κατά Ματθαίο 27/κζ/6-7). Από την άλλη πλευρά το κομμάτι γης των Πράξεων 1/α αγοράστηκε από τον ΙΟΥΔΑ (Πράξεις 1/α/18).

2. Διαφορετικά χρήματα

Το χρήμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του κομματιού γης του κατά Ματθαίου 27/κζ είναι διαφορετικό από το χρήμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του κομματιού γης το οποίο αναφέρεται στις Πράξεις 1/α. Όντως, η αγορά του πρώτου έγινε με τα τριάντα αργύρια που ο Ιούδας έριξε στον ναό (κατά Ματθαίος 27/κζ/5-7). Επομένως, ο "μισθός της αδικίας" με τον οποίον ο Ιούδας αγόρασε το δικό του κομμάτι γης (Πράξεις 1/α/18) δεν μπορεί να είναι τα τριάντα αργύρια, αφού τα είχε ρίξει στον ναό και επομένως ήταν αδύνατο να τα χρησιμοποιήσει.

Σχετικά τώρα με την έννοια και την ταυτότητα του "μισθού της αδικίας", η φράση από μόνη της δηλώνει χρήμα το οποίο αποκτήθηκε με άδικο τρόπο. Η ιδία φράση συμβαίνει επίσης στην Πέτρου Β 2/β/15 και χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τα δώρα τα οποία αγάπησε ο Βαλαάμ (Αριθμοί 22/κβ/7) και για τα οποία δεν υπάκουσε σε ότι ο Θεός τον είχε διατάξει1. Επομένως λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι η φράση "ο μισθός της αδικίας" είναι ένα όνομα για το χρήμα το οποίο αποκτάται με άδικο τρόπο. Σχετικά τώρα με την περίπτωση του Ιούδα, το κατά Ιωάννη 12/ιβ/6 κάνει καθαρό ότι ο Ιούδας "ήτο κλέπτης, και είχε το ταμείον ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΟΥΣΕ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΕΒΑΖΑΝ ΜΕΣΑ" (Βάμβας - "Η Καινή Διαθήκη κατά Νεοελληνικήν Απόδοσιν"). Επομένως, αφού ο Ιούδας ήταν κλέφτης ο οποίος συνήθιζε να κλέβει ότι έμπαινε στο ταμείο, μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε ότι το άδικο χρήμα, o "μισθός της αδικίας" των Πράξεων 1/α/18, δεν ήταν παρά χρήμα κλεμμένο από το ταμείο. Μ’ αυτό το χρήμα αγόρασε ο Ιούδας το κομμάτι της γης του.

3. Διαφορετικές αρχαιοελληνικές λέξεις

Άλλο ένα σημείο το οποίο κάνει ξεκάθαρο ότι τα δυο κομμάτια γης στα οποία αναφερόμαστε είναι διαφορετικά, είναι το γεγονός ότι οι αρχαιοελληνικές λέξεις που χρησιμοποιούνται γι’ αυτά είναι διαφορετικές. Δυστυχώς αυτό έχει χαθεί στην μετάφραση του Βάμβα η οποία μεταφράζει και τα δυο κομμάτια σαν "αγρός αίματος". Παρόλα αυτά, το αρχαιοελληνικό κείμενο χρησιμοποιεί την λέξη "αγρός" μόνο για το κομμάτι γης που αναφέρεται στο κατά Ματθαίο.

Αντίθετα, για το κομμάτι γης το οποίο αναφέρεται στις Πράξεις 1/α/19 η λέξη η οποία χρησιμοποιείται είναι η λέξη "χωρίον" η οποία σημαίνει "ένας καθορισμένος χώρος, ΚΤΗΜΑ2". Έτσι ενώ οι αρχιερείς αγόρασαν έναν αγρό, ο Ιούδας αγόρασε ένα "χωρίον", ένα κτήμα. Σύμφωνα λοιπόν με το αρχαιοελληνικό κείμενο, αυτό που οι αρχιερείς αγόρασαν ονομάστηκε "αγρός αίματος" (Ματθαίος 27/κζ/8) ενώ αυτό που ο Ιούδας αγόρασε ονομάστηκε "χωρίον αίματος" (Πράξεις 1/α/19, αρχαιοελληνικό κείμενο).

4. Διαφορετικοί λόγοι για τα ονόματα τους

Πέρα απ’ όλα τα παραπάνω, τα δυο κομμάτια γης κλήθηκαν "αγρός αίματος" (Ματθαίος 27/κζ/8) και "χωρίον αίματος" (Πράξεις 1/α/19, αρχαιοελληνικό κείμενο) για διαφορετικούς λόγους. Όντως, ο "αγρός αίματος" που οι αρχιερείς αγόρασαν ονομάστηκε έτσι επειδή αγοράστηκε με την "τιμήν αίματος" (κατά Ματθαίο 27/κζ/6) δηλαδή με τα τριάκοντα αργύρια τα οποία πληρώθηκαν για το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Από την άλλη πλευρά τώρα, το "χωρίον αίματος" που αγόρασε ο Ιούδας ονομάστηκε έτσι γιατί ο Ιούδας αυτοκτόνησε σ’ αυτό (Πράξεις 1/α/19).

Συμπέρασμα

Απ’ όλα τα παραπάνω είναι καθαρό ότι οι Πράξεις 1/α/15-20 και το κατά Ματθαίο 27/κζ/3-8 μιλούν για δυο διαφορετικά κομμάτια γης.

Το κατά Ματθαίο 27/κζ μιλάει για έναν αγρό ο οποίος αγοράστηκε από τους ιερείς με τα τριάντα αργύρια τα οποία ο Ιούδας πέταξε στον ναό. Ονομάστηκε "αγρός αίματος" επειδή αγοράστηκε με την "τιμή αίματος" δηλαδή με τα χρήματα που πληρώθηκαν για το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού.

Οι Πράξεις 1/α/ από την άλλη μιλούν για ένα κτήμα ένα "χωρίον" το οποίο αγοράστηκε από τον Ιούδα με τον "μισθό της αδικίας" δηλαδή με χρήμα κλεμμένο από το ταμείο. Ονομάστηκε "χωρίον αίματος" επειδή εκεί ο Ιούδας αυτοκτόνησε.

Τάσος Κιουλάχογλου

 

Παραπομπές

The Companion Bible: Kregel Publications, Michigan 49501, This printing 1994.

 Υποσημειώσεις

1. Για περισσότερα σχετικά με τον Βαλαάμ δες Αριθμούς 22/κβ, 23/κγ, 24/κδ καθώς και το άρθρο: "Η οδός του Βαλαάμ".

2. Δες: E.W. Bullinger: "A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament", Zondervan Publishing House, this printing 1975, p. 283 και Liddell - Scott: "A Greek - English Lexicon" (αναφέρω αυτό από μνήμης και έτσι δεν είμαι σε θέση να δώσω αριθμό έκδοσης και σελίδα).