Βιβλικές Αλήθειες

Η οδός του Βαλαάμ (PDF) Αυτό το άρθρο σε PDF

Η οδός του ΒαλαάμΒρίσκουμε την αναφορά στον Βαλαάμ στους Αριθμός 22-24. Το Ισραήλ, καθ’ οδό για την γη της επαγγελίας, στρατοπέδευσε «στις πεδιάδες του Μωάβ, κοντά στον Ιορδάνη, κατέναντι της Ιεριχώ» (Αριθμοί 22:1). Αυτό φόβισε τον Βαλάκ, τον βασιλιά του Μωάβ, τόσο που έστειλε πρέσβεις στην Φεθόρα – κάπου στην Μεσοποταμία, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά – για να φέρουν τον Βαλαάμ τον γιο του Βεώρ. Η αποστολή που είχε γι’ αυτόν δίνεται στους Αριθμούς 22:5-6:

Αριθμοί 22:5-6
«Και απέστειλε πρέσβεις προς τον Βαλαάμ, υιόν του Βεώρ, εις Φεθορά, κειμένην πλησίον του ποταμού της γης των υιών του λαού αυτού, διά να προσκαλέση αυτόν, λέγων, Ιδού, λαός εξήλθεν εξ Αιγύπτου. ιδού, περικαλύπτει το πρόσωπον της γης, και κάθηται εναντίον μου. τώρα λοιπόν ελθέ, σε παρακαλώ, καταράσθητί μοι τον λαόν τούτον, διότι είναι δυνατώτερός μου. ίσως υπερισχύσω, να πατάξωμεν αυτούς και να εκδιώξω αυτούς εκ της γής. επειδή εξεύρω, ότι όντινα ευλογήσης είναι ευλογημένος, και όντινα καταρασθής είναι κατηραμένος.»

Ο Βαλαάμ είχε την φήμη ότι «οποίον ευλογούσε ήταν ευλογημένος και οποίον καταριόταν ήταν καταραμένος». Διαβάζοντας κανείς τα κεφαλαία 22-24 τω Αριθμών θα δει ότι αρχικά ο Βαλαάμ είχε θεοσεβή συμπεριφορά. Όταν οι πρέσβεις του Βαλάκ έφτασαν, το μόνο που τους υποσχέθηκε ήταν ότι θα παρουσίαζε το αίτημα τους στον Θεό. Όταν ο Θεός του είπε να μην πάει μαζί τους, αυτός υπάκουα τους έστειλε πίσω χωρίς να ικανοποιήσει το αίτημα τους. Αυτό θα έκανε κάποιος που περπατάει στο σωστό δρόμο και αυτό έκανε και ο Βαλαάμ. Προφανώς περπατούσε σ’ αυτόν τον δρόμο. Όμως, ο Βαλάκ επέμενε. Μετά από μερικές ημέρες περισσότεροι και εντιμότεροι άρχοντες έφτασαν στην αυλή του Βαλαάμ, υπόσχοντας του πλούτη και μεγάλες τιμές αν μόνο πήγαινε μαζί τους και καταριόταν το Ισραήλ. Κάποιος που είχε αποδεχτεί ολόκαρδα την απάντηση του Θεού σχετικά μ’ αυτό το αίτημα δεν θα περίμενε: θα έστελνε και πάλι τους άρχοντες πίσω, καθώς ο Θεός το είχε κάνει ξεκάθαρο ότι δεν θα έπρεπε να πάει μαζί τους. Ο Βαλαάμ όμως δεν έκανε κάτι τέτοιο. Αντ’ αυτού τους είπε ότι θα παρουσίαζε - για δεύτερη φορά – το αίτημα τους στον Θεό. Αν και αυτό δεν είναι από μόνο του πρόβλημα και σε καμιά περίπτωση τόσο άσχημο όσο αν πήγαινε μαζί τους χωρίς να ρωτήσει τον Θεό δείχνει ωστόσο μια αδυναμία, μια πρόθεση να μην τους στείλει πίσω ανικανοποίητους. Πηγαίνεις στον Θεό για δεύτερη φορά με το ίδιο αίτημα για κάτι που ακόμα θέλεις και δεν είσαι ικανοποιημένος με ότι σου έχει πει την πρώτη φορά. Και αυτό είναι που συνέβη εδώ. Ο Βαλαάμ ήθελε να πάει μαζί τους… τα δώρα πάρα πολλά και η υποσχόμενη τιμή πολύ μεγάλη για να την απορρίψει. Από την άλλη πλευρά, δεν ήθελε να παρακούσει τον Θεό. Θα ήταν πολύ χαρούμενος πιστεύω αν πήγαινε εκεί, καταριόταν το Ισραήλ, έπαιρνε τις αμοιβές και τα είχε εντάξει και με τον Θεό – όπως και μείς μερικές φορές: θέλω να κάνω το θέλημα μου, λοιπόν Θεέ άλλαξε το δικό Σου, άσε με να κάνω το δικό μου και όλα θα είναι μέλι γάλα. Ο Θεός βλέποντας τον σ’ αυτήν την κατάσταση, του είπε να πάει αλλά μόνο αν οι άνδρες τον καλούσαν και πάλι. Αντ’ αυτού ωστόσο τον βλέπουμε τον πρωί καβάλα στον γάιδαρο του έτοιμο για το μακρύ ταξίδι. Δεν ήθελε να χάσει ούτε λεπτό και δεν περίμενε κανέναν να τον καλέσει! Αυτό προκάλεσε τον θυμό του Κυρίου και έστειλε έναν άγγελο να του αντισταθεί. Το γαϊδουράκι του Βαλαάμ του έσωσε την ζωή καθώς μόλις είδε τον άγγελο προσπάθησε να τον αποφύγει. Ο άγγελος είπε στον Βαλαάμ να πάει αλλά να πει ΜΟΝΟ ότι ο Θεός θα του έλεγε. Γιατί ο Κύριος έπρεπε να του πει «Πήγαινε μαζί με τους ανθρώπους. ΟΜΩΣ ότι θα σου πω, ΑΥΤΟ θα μιλήσεις» (Αριθμοί 22:35); Αυτή ήταν μια προειδοποίηση στον Βαλαάμ να μην απομακρυνθεί από τον λόγο Του. Όπως όμως θα δούμε, δεν τήρησε πλήρως αυτό που ο Κύριος του είπε. Πήγε λοιπόν ο Βαλαάμ και συνάντησε τον Βαλάκ. Πάρα το γεγονός ότι ο Βαλάκ τον πήγε σε διάφορες τοποθεσίες που θα έκαναν ευκολότερο γι’ αυτόν να καταραστεί το Ισραήλ, ο Βαλαάμ παρέμεινε σταθερά προσκολλημένος σε ότι ο Θεός του είπε και μίλησε μόνο τον λόγο Του, που ήταν μόνο ευλογίες για το Ισραήλ. Ο Βαλάκ θύμωσε υπερβολικά! Να τι είπε στον Βαλαάμ μετά από τρεις σειρές ευλογιών του Ισραήλ από τον Βαλαάμ.: «Και εξήφθη ο θυμός του Βαλάκ εναντίον του Βαλαάμ και συνεκρότησε τας χείρας αυτού. και είπεν ο Βαλάκ προς τον Βαλαάμ, διά να καταρασθής τους εχθρούς μου σε εκάλεσα. και ιδού, συ ευλογών ευλόγησας αυτούς τρίτην ταύτην φοράν. τώρα λοιπόν φύγε εις τον τόπον σου. έλεγον να σε τιμήσω με τιμάς. αλλ’ ιδού, ο Κύριος σε εστέρησε της τιμής.» (Αριθμοί 24:10-11).

Βαλαάμ: παράδειγμα προς αποφυγή

Φαίνεται λοιπόν από τα παραπάνω ότι ο Βαλαάμ στάθηκε για τον Θεό. Αν και πήγε με τους άρχοντες του Βαλάκ, μίλησε μόνο ότι ο Θεός του είπε. Δεν ξέκλινε απ’ αυτό. Κάποιος θα μπορούσε να διερωτηθεί γιατί η Πέτρου Β 2:15 καθώς και αλλά αποσπάσματα που θα δούμε αργότερα τον παρουσιάζουν σαν παράδειγμα προς αποφυγή. Σίγουρα ήθελε να πάει και μάλλον είχε τα μάτια του στα δώρα. Φαίνεται όμως ότι δε ξεκλινε απ’ ότι ο Θεός του είπε και τελικά αποχαιρέτησε τον Βαλάκ με άδεια χέρια. Υπάκουσε τον Θεό πάρα το γεγονός ότι αυτό σήμαινε την απώλεια των δώρων και των τιμών που του είχαν υποσχεθεί. ‘ Η δεν ήταν έτσι;

Ο Βαλαάμ αναφέρεται ως παράδειγμα προς αποφυγή στην Πέτρου Β, στον Ιούδα και στην Αποκάλυψη. Αυτό μπορεί να φαίνεται χωρίς αιτία από τις αναφορές που έχουμε δει μέχρι τώρα, αλλά προχωρώντας θα βρούμε τον λόγο:

Αριθμοί 25:1-5, 9
«Και έμεινεν ο Ισραήλ εν Σιττείμ. και ήρχισεν ο λαός να πορνεύη μετά των θυγατέρων Μωάβ. αίτινες προσεκάλεσαν τον λαόν εις τας θυσίας των θεών αυτών. και έφαγεν ο λαός και προσεκύνησε τους θεούς αυτών. Και προσεκολλήθη ο Ισραήλ εις τον Βέελ-φεγώρ. και εξήφθη η οργή του Κυρίου κατά του Ισραήλ. Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Λάβε πάντας τους αρχηγούς του λαού και κρέμασον αυτούς ενώπιον του Κυρίου κατέναντι του ηλίου. διά να σηκωθή από του Ισραήλ η φλογερά οργή του Κυρίου. Και είπεν ο Μωϋσής προς τους κριτάς του Ισραήλ, Φονεύσατε έκαστος τους ανθρώπους αυτού, τους όσοι προσεκολλήθησαν εις τον Βέελ-φεγώρ. Ήσαν δε οι αποθανόντες εν τη πληγή εικοσιτέσσαρες χιλιάδες.»

Πως οι γυναίκες του Μωάβ ήξεραν πώς να αποπλανήσουν το Ισραήλ; Ήταν άραγε τυχαίο, ότι οι Μωαβίτες δεν βγήκαν σε πόλεμο, αλλά έστειλαν τις γυναίκες του λαού τους να πορνεύουν με τους Ισραηλίτες, να τους προσκαλέσουν στις θυσίες τους και ακόμα περισσότερο να προσκυνήσουν τους ψευτοθεούς τους; Η οργή του Θεού έφερε πληγή στην οποία έχασαν την ζωή τους 24000 Ισραηλίτες, χωρίς κυριολεκτικά να «ανοίξει μύτη» για τον Μωάβ. Ποιος πραγματικά σχεδίασε αυτά τα πονηρά σχέδια που έφεραν τέτοια καταστροφή στο Ισραήλ; Η απάντηση δίνεται στους Αριθμούς 31:15-16 και στην Αποκάλυψη 2:14. Εκεί διαβάζουμε:

Αριθμοί 31:15-16
«και είπε προς αυτούς ο Μωυσής, Ζώσας αφήσατε πάσας τας γυναίκας; ιδού, αύται έγειναν αιτία εις τους υιούς Ισραήλ, κατά την συμβουλήν του Βαλαάμ, να ανομήσωσιν εναντίον του Κυρίου εις την υπόθεσιν του Φεγώρ, και έγεινεν η πληγή επί της συναγωγής του Κυρίου.»

Και Αποκάλυψη 2:14 (ο Κύριος Ιησούς μιλάει στον άγγελο της εκκλησίας της Περγάμου)
«Έχω όμως κατά σου ολίγα, διότι έχεις εκεί τινάς κρατούντας την διδαχήν του Βαλαάμ, όστις εδίδασκε τον Βαλάκ να βάλη σκάνδαλον ενώπιον των υιών Ισραήλ, ώστε να φάγωσιν ειδωλόθυτα και να πορνεύσωσιν.»

Ο δάσκαλος που δίδαξε τον Μωάβ πώς να κάνει το Ισραήλ να αμαρτήσει δεν ήταν άλλος από τον Βαλαάμ. Τα δώρα και οι τιμές τον ελκούσαν. Σύμφωνα με την Πέτρου Β 2:15-16 τα ΑΓΑΠΟΥΣΕ:

Πέτρου Β 2:15-16
«αφήσαντες την ευθείαν οδόν, επλανήθησαν και ηκολούθησαν την οδόν του Βαλαάμ υιού του Βοσόρ, όστις ηγάπησε τον μισθόν της αδικίας, ηλέγχθη όμως διά την ιδίαν αυτού παρανομίαν, άφωνον υποζύγιον με φωνήν ανθρώπου λαλήσαν ημπόδισε την παραφροσύνην του προφήτου

Μέχρι και τους Αριθμούς 24 ο Βαλαάμ ήταν ένας προφήτης του Θεού, κάποιος που μιλούσε για λογαριασμό Του. Περπατούσε στον σωστό δρόμο, ΑΛΛΑ δυστυχώς δεν έμεινε σ’ αυτόν μέχρι το τέλος. Εγκατέλειψε τελικά τον ίσιο δρόμο και πλανήθηκε για τον λόγο ότι «αγάπησε τον μισθό της αδικίας». Άρχισε καλά αλλά είχε τραγικό τέλος. Δεν είναι σημαντικό μόνο να αρχίσει κανείς στον σωστό δρόμο. Είναι επίσης σημαντικό να μείνει σ’ αυτόν το δρόμο μέχρι το τέλος. Ο Βαλαάμ άρχισε καλά, αλλά δεν συνέχισε καλά. Στο τέλος σκοτώθηκε από τους Ισραηλίτες όταν κατέλαβαν την γη Μαδιάμ1. Στην αναφορά του θανάτου του (Ιησούς του Ναυή 13:22), δεν αποκαλείται πλέον «προφήτης» αλλά «μάντης». Άρχισε σαν προφήτης, σαν κάποιος που ήταν το «στόμα» του Θεού τελείωσε όμως σαν «μάντης», εχθρός του Θεού.

«Επλανήθησαν και ακολούθησαν την οδό του Βαλαάμ»

Ο Βαλαάμ από προφήτης του Θεού μετατράπηκε σε ψευτοδιδάσκαλο που έκανε τον λαό του Θεού να σκοντάψει (Αποκάλυψη 2:14). Ήταν στον σωστό τον δρόμο αλλά τον εγκατάλειψε. Αυτός είναι ίσως ο λόγος που αναφέρεται τρεις διαφορετικές φορές στην Καινή Διαθήκη σας παράδειγμα προς αποφυγή. Έχουμε ήδη δει την σχετική αναφορά της Αποκάλυψης. Οι άλλες δυο αναφορές, από την Πέτρου Β και τον Ιούδα δίνονται παρακάτω:

Πέτρου Β 2:15-16
«αφήσαντες την ευθείαν οδόν, επλανήθησαν και ηκολούθησαν την οδόν του Βαλαάμ υιού του Βοσόρ, όστις ηγάπησε τον μισθόν της αδικίας, ηλέγχθη όμως διά την ιδίαν αυτού παρανομίαν, άφωνον υποζύγιον με φωνήν ανθρώπου λαλήσαν ημπόδισε την παραφροσύνην του προφήτου.»

Ιούδας 11
«Ουαί εις αυτούς διότι περιεπάτησαν εις την οδόν του Κάϊν, και χάριν μισθού εξεχύθησαν εις την πλάνην του Βαλαάμ, και απωλέσθησαν εις την αντιλογίαν του Κορέ.»

Τόσο η Πέτρου Β όσο και ο Ιούδας αναφέρονται σε αυτούς που ακολούθησαν την οδό του Βαλαάμ. Ποιοι είναι αυτοί; Τι έχουν κάνει; Έχουν καμιά ομοιότητα με τον Βαλαάμ και αν ναι ποια; Πως μπορεί αυτή η μορφή της Παλιάς Διαθήκης να έχει σχέση με σημερινή εποχή της χάρης; Στον Λόγο του Θεού θα βρούμε την απάντηση. Αρχίζοντας από την Πέτρου Β, η αναφορά σε αυτούς που άφησαν την ευθεία οδό ξεκινά από τον πρώτο στίχο του δευτέρου κεφαλαίου, όπου και διαβάζουμε:

Πέτρου Β 2:1-3
«Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήται μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλουσιν είσθαι ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες θέλουσι παρεισάξει αιρέσεις απωλείας, αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην, επισύροντες εις εαυτούς ταχείαν απώλειαν. και πολλοί θέλουσιν εξακολουθήσει εις τας απωλείας αυτών, διά τους οποίους η οδός της αληθείας θέλει βλασφημηθή. και διά πλεονεξίαν θέλουσι σας εμπορευθή με πλαστούς λόγους, των οποίων η καταδίκη έκπαλαι δεν μένει αργή, και η απώλεια αυτών δεν νυστάζει.»

Θα συνεχίσουμε με πιο πολλές πληροφορίες σχετικά μ’ αυτούς τους ψευτοδιδασκάλους. Ας κάνουμε όμως πρώτα ξεκάθαρη την προέλευση τους. Αυτή φαίνεται από τους στίχους 1, 15 και 20-21 της Πέτρου Β 2, όπου και διαβάσουμε:

Πέτρου Β 2:1
«Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήται μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλουσιν είσθαι ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες θέλουσι παρεισάξει αιρέσεις απωλείας, αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην, επισύροντες εις εαυτούς ταχείαν απώλειαν.»

Πέτρου Β 2:15
«αφησαντες την ευθεία οδό επλανήθησαν»

Πέτρου Β 2:15
«Επειδή εάν αφού απέφυγον τα μολύσματα του κόσμου διά της επιγνώσεως του Κυρίου και Σωτήρος Ιησού Χριστού, ενεπλέχθησαν πάλιν εις ταύτα και νικώνται, έγειναν εις αυτούς τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Επειδή καλήτερον ήτο εις αυτούς να μη γνωρίσωσι [αρχαίο κείμενο: «επεγνωκέναι» από το ρημα «επιγιγνώσκω»] την οδόν της δικαιοσύνης, παρά αφού εγνώρισαν [αρχαίο κείμενο: επιγνούσιν] να επιστρέψωσιν εκ της παραδοθείσης εις αυτούς αγίας εντολής.»

Όπως είναι καθαρό από τα παραπάνω:

1. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν αγοραστεί από τον Κύριο, τον Δεσπότη.

2. Είχαν αποφύγει τα μολύσματα του κόσμου δια της επίγνωσης, της πλήρης γνώσης, του Κυρίου και Σωτήρα Ιησού Χριστού2.

3. Είχαν επίγνωση, πλήρη γνώση, της οδού της δικαιοσύνης και ήταν ανάμεσα σ’ αυτούς στους οποίους η αγία εντολή είχε παραδοθεί.

4. Είχαν εγκαταλείψει την ευθεία οδό, το οποίο με την σειρά του σημαίνει ότι κάποτε περπατούσαν σ’ αυτήν.

Οι ψευτοδιδάσκαλοι λοιπόν για τους οποίος ο Λόγος του Θεού μιλάει εδώ δεν είναι άπιστοι αλλά πιστοί, ή για να είμαστε πιο ακριβείς άρχισαν σαν τέτοιοι. Γιατί τι άλλο είναι άνθρωποι που αγοράστηκαν από τον Κύριο, που έχουν πλήρη γνώση του Κυρίου και στους οποίους παραδόθηκε η αγία εντολή; Όπως ο Βαλαάμ, άρχισαν στον ίσιο δρόμο αλλά τον εγκατέλειψαν και μετατράπηκαν σε ψευτοδιδασκάλους, εισάγοντας καταστροφικές αιρέσεις και εμπορευόμενοι για πλεονεξία τον λαό του Θεού! Αν νομίζουμε ότι το θέμα αυτών των ψευτοδιδασκάλων δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία γιατί δεν έχουμε δει και πολλούς να «αρνούνται τον Δεσπότη που τους αγόρασε», είμαστε λάθος. Ο Θεός αφιέρωσε μεγάλο μέρους της Πέτρου Β και, όπως θα δούμε, σχεδόν ολόκληρη την επιστολή του Ιούδα μιλώντας γι’ αυτούς. Αυτό είναι πραγματικά ένα θέμα που ο Λόγος του Θεού λέει: «ΠΡΟΣΟΧΗ». Η προς Τιμόθεο Β 2:15 μας λέει:

Προς Τιμόθεο Β 2:15
«Σπούδασον να παραστήσης σεαυτόν δόκιμον εις τον Θεόν, εργάτην ανεπαίσχυντον, ορθοτομούντα τον λόγον της αληθείας.»

Είναι δική μας δουλειά να ορθοτομήσουμε τον λόγο της αλήθειας και χωρίς ισχυρά και βαθιά θεμέλια σ’ αυτόν τον Λόγο, είναι αδύνατο να προστατευτούμε από την δραστηριότητα των ψευτοδιδασκάλων. Επιστρέφοντας στην Πέτρου Β, οι στίχοι 10-22 συνεχίζουν σχετικά μ’ αυτούς:

Πέτρου Β 2:10-22
«μάλιστα δε τους οπίσω της σαρκός ακολουθούντας με επιθυμίαν ακαθαρσίας και καταφρονούντας την εξουσίαν. Είναι τολμηταί, αυθάδεις, δεν τρέμουσι βλασφημούντες τα αξιώματα, ενώ οι άγγελοι, μεγαλήτεροι όντες εις ισχύν και δύναμιν, δεν φέρουσι κατ’ αυτών βλάσφημον κρίσιν ενώπιον του Κυρίου. Ούτοι όμως, ως άλογα φυσικά ζώα γεγεννημένα διά άλωσιν και φθοράν, βλασφημούσι περί πραγμάτων τα οποία αγνοούσι, και θέλουσι καταφθαρή εν τη ιδία αυτών διαφθορά, και θέλουσι λάβει τον μισθόν της αδικίας αυτών. στοχάζονται ηδονήν την καθημερινήν τρυφήν, είναι σπίλοι και μώμοι, εντρυφώσιν εν ταις απάταις αυτών, συμποσιάζουσι με σας, έχουσιν οφθαλμούς μεστούς μοιχείας και μη παυομένους από της αμαρτίας, δελεάζουσι ψυχάς αστηρίκτους, έχουσι την καρδίαν γεγυμνασμένην εις πλεονεξίας, είναι τέκνα κατάρας. αφήσαντες την ευθείαν οδόν, επλανήθησαν και ηκολούθησαν την οδόν του Βαλαάμ υιού του Βοσόρ, όστις ηγάπησε τον μισθόν της αδικίας, ηλέγχθη όμως διά την ιδίαν αυτού παρανομίαν, άφωνον υποζύγιον με φωνήν ανθρώπου λαλήσαν ημπόδισε την παραφροσύνην του προφήτου. Ούτοι είναι πηγαί άνυδροι, νεφέλαι υπό ανεμοστροβίλου ελαυνόμεναι, διά τους οποίους το ζοφερόν σκότος φυλάττεται εις τον αιώνα. Διότι λαλούντες υπερήφανα λόγια ματαιότητος, δελεάζουσι με τας επιθυμίας της σαρκός, με τας ασελγείας εκείνους οίτινες τωόντι απέφυγον τους εν πλάνη ζώντας, επαγγελλόμενοι εις αυτούς ελευθερίαν, ενώ αυτοί είναι δούλοι της διαφθοράς. διότι από όντινα νικάταί τις, τούτου και δούλος γίνεται. Επειδή εάν αφού απέφυγον τα μολύσματα του κόσμου διά της επιγνώσεως του Κυρίου και Σωτήρος Ιησού Χριστού, ενεπλέχθησαν πάλιν εις ταύτα και νικώνται, έγειναν εις αυτούς τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Επειδή καλήτερον ήτο εις αυτούς να μη γνωρίσωσι την οδόν της δικαιοσύνης, παρά αφού εγνώρισαν να επιστρέψωσιν εκ της παραδοθείσης εις αυτούς αγίας εντολής. Συνέβη δε εις αυτούς το της αληθινής παροιμίας, Ο κύων επέστρεψεν εις το ίδιον αυτού εξέρασμα, και, Ο χοίρος λουσθείς επέστρεψεν εις το κύλισμα του βορβόρου.»

Ο Θεός αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος της Πέτρου Β περιγράφοντας αυτούς τους ψευτοδιδάσκαλους. Πολλοί τέτοιοι είναι σε δραστηριότητα σήμερα και πολλοί έχουν περάσει ανά τους αιώνες, εκμεταλλευόμενοι το όνομα του Θεού και του Ιησού Χριστού για τα συμφέροντα τους, για δύναμη, χρήμα και τιμές. Δεν είναι ο Χριστός το παράδειγμα που ακολουθούν αλλά ο Βαλαάμ. Η Πέτρου Β δεν αφήνει καμιά αμφιβολία για το τέλος τους. Όπως μόλις διαβάσαμε:

1. Φέρνουν στους εαυτούς του ταχεία απώλεια (Πέτρου Β 2:1)

2. Η καταδίκη τους από παλιά δεν μένει αργή, και η απώλεια αυτών δεν νυστάζει (Πέτρου Β 2:3)

3. «Επειδή εάν αφού απέφυγον τα μολύσματα του κόσμου διά της επιγνώσεως του Κυρίου και Σωτήρος Ιησού Χριστού, ενεπλέχθησαν πάλιν εις ταύτα και νικώνται, έγειναν εις αυτούς τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Επειδή καλήτερον ήτο εις αυτούς να μη γνωρίσωσι την οδόν της δικαιοσύνης, παρά αφού εγνώρισαν να επιστρέψωσιν εκ της παραδοθείσης εις αυτούς αγίας εντολής. Συνέβη δε εις αυτούς το της αληθινής παροιμίας, Ο κύων επέστρεψεν εις το ίδιον αυτού εξέρασμα, και, Ο χοίρος λουσθείς επέστρεψεν εις το κύλισμα του βορβόρου.» (Πέτρου Β 2:20-22)

4. για αυτούς το ζοφερό σκότος φυλάγετε στον αιώνα (Πέτρου Β 2:17)

Δεν είναι σωτηρία αυτό που περιμένει αυτούς τους ανθρώπους αλλά «ζοφερό παντοτινό σκότος». Όμως η σωτηρία δεν είναι δώρο που δίνεται με χάρη; θα αναρωτηθούν μερικοί. Σίγουρα είναι. Είναι δώρο που δίνεται με χάρη διά της πίστεως (προς Εφεσίους 2:8). Αλλά όπως είναι φανερό, κάποιοι άνθρωποι θα αρνηθούν τον Κύριο - και επομένως και την πίστη – και θα στραφούν σε εχθρούς Του, εκμεταλλευόμενοι τους ανθρώπους Του και εισάγοντας καταστροφικές αιρέσεις. Μοιάζουν πραγματικά με τον Βαλαάμ. Και αυτός ήταν στον ίσιο δρόμο αλλά ξεστράτισε και μετατράπηκε από αληθινό προφήτη που είχε επικοινωνία με τον Κύριο σε ψευτοδιδάσκαλο που δίδασκε τους εχθρούς του Θεού πώς να κάνουν τους ανθρώπους Του να σκοντάψουν. Για τέτοιους ανθρώπους φυλάγεται ζοφερό σκότος παντοτινά. Σύμφωνα με την Πέτρου Β «καλήτερον ήτο εις αυτούς να μη γνωρίσωσι την οδόν της δικαιοσύνης, παρά αφού εγνώρισαν να επιστρέψωσιν εκ της παραδοθείσης εις αυτούς αγίας εντολής.»

Ιούδας

Αναφορά στον Βαλαάμ γίνεται επίσης στην επιστολή του Ιούδα, σχεδόν με τον ίδιο τρόπο και περιεχόμενο όπως και στην Πέτρου Β. Ο Ιούδας αρχίζει την επιστολή του ως εξής:

Ιούδας 3
«Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.»

Ο Ιούδας ήθελε μέσα από την επιστολή του να ενθαρρύνει τους πιστούς να ΑΓΩΝΙΣΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΠΟΥ ΑΠΑΞ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ. Προφανώς η πίστη ήταν κάτω από επίθεση. Η πίστη ΕΙΝΑΙ κάτω επίθεση και ο εχθρός , για όσο καιρό βρίσκεται τριγύρω, δεν θα σταματήσει να επιτίθεται σ’ αυτήν και σε όσους την έχουν. Θα πρέπει λοιπόν να αγωνιζόμαστε γι’ αυτήν την πίστη και ο Ιούδας δίνει τους λόγους στην σύντομη επιστολή του:

Ιούδας 4-19
«Διότι εισεχώρησαν λαθραίως τινές άνθρωποι, οίτινες ήσαν παλαιόθεν προγεγραμμένοι εις ταύτην την καταδίκην, ασεβείς, μεταστρέφοντες την χάριν του Θεού ημών εις ασέλγειαν, και αρνούμενοι τον μόνον δεσπότην Θεόν και Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Θέλω δε να σας υπενθυμίσω, αν και σεις εγνωρίσατε ήδη τούτο, ότι ο Κύριος, αφού έσωσε τον λαόν εκ γης Αιγύπτου, απώλεσεν ύστερον τους μη πιστεύσαντας και αγγέλους οίτινες δεν εφύλαξαν την εαυτών αξίαν, αλλά κατέλιπον το ίδιον αυτών κατοικητήριον, εφύλαξε με παντοτεινά δεσμά υποκάτω του σκότους, δια την κρίσιν της μεγάλης ημέρας καθώς τα Σόδομα και τα Γόμορρα, και αι πέριξ αυτών πόλεις, εις την πορνείαν παραδοθείσαι κατά τον όμοιον με τούτους τρόπον, και ακολουθούσαι οπίσω άλλης σαρκός, πρόκεινται παράδειγμα τιμωρούμεναι με το αιώνιον πυρ. Ομοίως και ούτοι ενυπνιαζόμενοι, την μεν σάρκα μιαίνουσι, την δε εξουσίαν καταφρονούσι, και τα αξιώματα βλασφημούσιν. Ο δε Μιχαήλ ο αρχάγγελος, ότε αγωνιζόμενος με τον διάβολον εφιλονείκει περί του σώματος του Μωϋσέως, δεν ετόλμησε να επιφέρη εναντίον αυτού κατηγορίαν βλάσφημον, αλλ’ είπεν, Ο Κύριος να σε επιτιμήση. Ούτοι δε όσα μεν δεν εξεύρουσι βλασφημούσιν, όσα δε φυσικώς ως τα άλογα ζώα εξεύρουσιν, εις ταύτα φθείρονται. Ουαί εις αυτούς διότι περιεπάτησαν εις την οδόν του Κάϊν, και χάριν μισθού εξεχύθησαν εις την πλάνην του Βαλαάμ, και απωλέσθησαν εις την αντιλογίαν του Κορέ. Ούτοι είναι κηλίδες εις τας αγάπας σας, συμποσιάζοντες αφόβως, βόσκοντες εαυτούς, νεφέλαι άνυδροι υπό ανέμων περιφερόμεναι, δένδρα φθινοπωρινά άκαρπα, δις αποθανόντα, εκριζωθέντα, κύματα άγρια θαλάσσης επαφρίζοντα τας ιδίας αυτών αισχύνας, αστέρες πλανήται, δια τους οποίους το ζοφερόν σκότος είναι τετηρημένον εις τον αιώνα. Προεφήτευσε δε περί τούτων και ο Ενώχ, έβδομος από Αδάμ, λέγων, "Ιδού, ήλθεν ο Κύριος με μυριάδας αγίων αυτού, δια να κάμη κρίσιν κατά πάντων, και να ελέγξη πάντας τους ασεβείς εξ αυτών, δια πάντα τα έργα της ασεβείας αυτών, τα οποία έπραξαν και δια πάντα τα σκληρά τα οποία ελάλησαν κατ’ αυτού αμαρτωλοί ασεβείς." Ούτοι είναι γογγυσταί, μεμψίμοιροι, περιπατούντες κατά τας επιθυμίας αυτών και το στόμα αυτών λαλεί υπερήφανα, και κολακεύουσι πρόσωπα χάριν ωφωλείας. Αλλά σεις, αγαπητοί, ενθυμήθητε τους λόγους τους προειρημένους υπό των αποστόλων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι σας έλεγον, ότι "εν εσχάτω καιρώ θέλουσιν είσθαι εμπαίκται, περιπατούντες κατά τας ασεβείς επιθυμίας αυτών." Ούτοι είναι οι αποχωρίζοντες εαυτούς, ζωώδεις, Πνεύμα μη έχοντες.»

Φαίνεται ότι αυτοί είναι οι ίδιοι άνθρωποι, τουλάχιστον όσον αφορά τον καρπό, με εκείνους που είδαμε στην Πέτρου Β. Είναι εμπαίκτες που τολμούν να αποκαλούν τους εαυτούς τους Χριστιανούς. Εξαιτίας αυτών των ψευτοδιδασκάλων – και πραγματικά υπάρχουν πολλοί τέτοιοι σε δράση σήμερα – ο Ιούδας ένιωσε την ανάγκη να γράψει στους πιστούς και να τους πει να αγωνιστούν για την πίστη που μια για πάντα παραδόθηκε στους αγίους. Θα πρέπει να αγωνισθούμε για την πίστη! Είναι η Αγία Γραφή – όχι δόγματα, διατάγματα και παραδόσεις ανθρώπων, οποιοιδήποτε και αν αυτοί είναι - η βάση της πίστης μας. Η προς Κολοσσαείς 2:8 μας προειδοποιεί:

Προς Κολοσσαείς 2:8
«Βλέπετε μη σας εξαπατήση τις διά της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης, κατά την παράδοσιν των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχί κατά Χριστόν.»

Επίσης Ιωάννου Β 7-8
«Διότι πολλοί πλάνοι εισήλθον εις τον κόσμον, οίτινες δεν ομολογούσιν ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκί. ο τοιούτος είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος. Προσέχετε εις εαυτούς, διά να μη χάσωμεν εκείνα, τα οποία ειργάσθημεν, αλλά να απολάβωμεν πλήρη τον μισθόν.»

Επίσης ο Ιούδας και ο Πέτρος μας λένε:

Ιούδας 20-21
«Σεις όμως, αγαπητοί, εποικοδομούντες εαυτούς επί την αγιωτάτην πίστιν σας, προσευχόμενοι εν Πνεύματι Αγίω, φυλάξατε εαυτούς εις την αγάπην του Θεού, προσμένοντες το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις ζωήν αιώνιον.»

και Πέτρου Β 3:17-18
«Σεις λοιπόν, αγαπητοί, προγνωρίζοντες ταύτα φυλάττεσθε, διά να μη παρασυρθήτε με την πλάνην των ανόμων και εκπέσητε από τον στηριγμόν σας, αυξάνεσθε δε εις την χάριν και εις την γνώσιν του Κυρίου ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού. εις αυτόν έστω η δόξα και νυν και εις ημέραν αιώνος. αμήν.»

«Φυλάγεστε για να μην παρασυρθήτε με την πλάνη των ανόμων και εκπέσετε από τον στηριγμό σας». Όλοι μας δυνητικά μπορούμε να «παρασυρθούμε με την πλάνη των ανόμων.» Κανένας δεν εξαιρείται από αυτήν την προειδοποίηση. Ο Βαλαάμ ξεκίνησε στην ευθεία οδό αλλά στην συνέχεια την εγκατέλειψε. «Αλλά αυξάνεστε στην χάρη και στην γνώση του Κυρίου μας και Σωτήρα Ιησού Χριστού», συνεχίζει ο Πέτρος. «Φυλάγεστε» είναι το ένα μέρος της δράσης. Το άλλο είναι «αυξάνεστε στην χάρη και την γνώση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού».

Υπάρχουν πολλοί ψευτοδιδάσκαλοι, και ο μόνος τρόπος για να προστατευτεί κανείς από τις γεμάτες πλάνη διδασκαλίες τους είναι το καθαρό γάλα του Λόγου. Ο μόνος τρόπος για να χτίσουμε το σπίτι μας ώστε να μην καταρρεύσει από οτιδήποτε έρθει εναντίον του είναι να το χτίσουμε πάνω στην πέτρα – που όπως ο Ιησούς Χριστός εξήγησε είναι να ακούμε και να εκτελούμε τον λόγο του Θεού (κατά Ματθαίο 7:24-25). Ο Βαλαάμ ήξερε τον λόγο του Θεού, και μάλιστα τον ακολούθησε μέχρι ένα σημείο αλλά όχι όταν ήρθε σε σύγκρουση με την αγάπη του για τιμή και πλούτη. Όταν αυτό συνέβη πλανήθηκε. Σε αντίθεση με τον Βαλαάμ θα πρέπει να συνεχίσουμε στην σωστή οδό: την οδό της γνώσης και με κάθε τρόπο υπακοής στον Λόγο του Θεού. Όχι μόνο αρχίζοντας αλλά συνεχίζοντας και ολοκληρώνοντας τον αγώνα, απολαμβάνοντας πλήρεις τις αμοιβές που ο Θεός έχει για μας.

Προς Εβραίους 12:1β-2
«ας απορρίψωμεν παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτίαν, και ας τρέχωμεν μεθ’ υπομονής τον προκείμενον εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησούν, τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως, όστις υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέφερε σταυρόν, καταφρονήσας την αισχύνην, και εκάθησεν εν δεξιά του θρόνου του Θεού.»

Τάσος Κιουλάχογλου

 Υποσημειώσεις

1. Αυτό δείχνει ότι ο Βαλαάμ είχε μετακομίσει από το μέρος στο οποίο έμεινε στην Μεσοποταμία, και ζούσε τώρα στην γη του Μαδιάμ, μαζί με τους εχθρούς του Ισραήλ.

2. Η λέξη επίγνωσις σημαίνει «πλήρη και ακριβής γνώση» σε αντίθεση με την λέξη «γνωσις» που σημαίνει απλή γνώση. Δες Vines Expository Dictionary of New Testament Words, MacDonald Publishing Company, σελ. 641 και The Companion Bible, Kregel Publications, Appendix 132.