Kutsal Kitap'a ait Gerçekler

Benlik ve ruh (PDF) Bu makalenin pdf versiyonu

Benlik ve ruhGalatyalılar 5 büyük ölçüde eski yaratılış ("benlik") ve yeni yaratılış ("ruh") ayrıca bu ikisinin arasındaki mücadeleye yoğunlaşmış olan bir bölümdür. "Benlik" ya da "eski yaratılış" ve "ruh" ya da "yeni yaratılış" terimleriyle ilgili olarak; bu terimler insanların iman etmeden önceki ve iman ettikten sonraki durumlarını açıklamaktadır. Bir kimse Hristiyan olmadan önce, yani; Rab İsa'yı ağzıyla kabul etmeden ve Tanrı'nın O'nu ölümden dirilttiğine bütün yüreğiyle iman etmeden önce, (Romalılar 10:9), "içinde yaşadığı suç ve günahlardan ötürü ölüdür" (Efesliler 2:1). Kurtarılmamış bir insan ne yaparsa yapsın, Tanrı'nın gözünde içinde yaşadığı suç ve günahlardan ötürü ölüdür. Nazik görünebilir, hayır kuruluşlarına yardımda bulunabilir, hayvanları, çevreyi sevebilir ama Tanrı'nın gözünde, içinde yaşadığı suç ve günahlardan ötürü ölüdür, yıkıma giden bir adamdır, "Tanrı'nın yaşamına yabancılaşmıştır" (Efesliler 4:18), tıpkı düşüşten sonra Adem'in içinde bulunduğu durum gibi... Bu yaratılışı, bu bozulmuş yaratılışı tanımlamak için Kutsal Kitap bazı terimler kullanmıştır, bu terimler: "eski yaratılış" (Efesliler 4:22, Koloseliler 3:9), "benlik" (Galatyalılar 5:13-26, Romalılar 8:1-13), "doğal benlik" (1. Korintliler 2:14), "ölüme götüren beden" (Romalılar 7:24).

Tanrı'ya şükürler olsun ki; bu bozulmuş yaratılış, "benlik", insanoğlu için tek olasılık değildir. İnsanoğlu sonsuza kadar içinde yaşadığı suç ve günahlardan ötürü ölü kalmayacaktır. Rab İsa'yı açıkça kabul ederek ve Tanrı'nın O'nu ölümden dirilttiğine yürekten iman ederek bu durum değişebilir. Romalılar 10:9'un anlattığı üzere:

Romalılar 10:9
"İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın O'nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın."

Bir kimse ağzıyla açıkça İsa'nın Rab olduğunu söylerse ve Tanrı'nın O'nu ölümden dirilttiğine yürekten iman ederse, o kişi yeniden doğmuştur ve bunun sonucu olarak Galatyalılar 5 bölümünde "ruh" olarak çağrılan yeni yaratılışı almıştır. Tanrı'nın gözünde, içinde yaşadığı günahlardan ve suçlardan ötürü ölü değildir, kurtulmuştur (Romalılar 10:9), O'nun önünde aklanmıştır (Romalılar 3:21-28, 1. Korintliler 1:30), Kutsal Ruh'a sahiptir, aynı zamanda onda etkin kılınmıştır (1. Korintliler 12:8-10) ve Tanrı'nın çocuğudur (Galatyalılar 3:26), tüm bunlar yeni doğumun bir sonucu olarak kişilerin sahip olacağı niteliklerden birkaçıdır. Yeni doğum aracılığıyla insanın elde ettiği tüm bu nitelikler, yeni yaratılışı (Efesliler 4:24) ya da Kutsal Kitap terminolojisini kullanırsak; "ruhu1" oluşturur (Galatyalılar 5:5-25). Şimdi, iman ettikten sonra yeni yaratılışın alındığı gerçeği, eski yaratılışın otomatik olarak yok olduğu anlamını taşımaz. Aksine, Tanrı çocuğunun yeni doğumundan sonra, hem eski hem de yeni yaratılış birbirleriyle mücadele içerisinde olmaktadırlar. Galatyalılar 5:16-17 bölümünün açıkladığı gibi:

Galatyalılar 5:16-17
"Şunu diyorum: Kutsal Ruh'un [yeni yaratılış]yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin [eski yaratılış]arzularını asla yerine getirmezsiniz. Çünkü benlik Ruh'a, Ruh da benliğe aykırı olanı arzular. İstediğiniz şeyleri yapmayasınız diye bunlar birbirine karşıttır."

Eski yaratılış ve benlik yeni yaratılış ve ruha karşıdır. Bu mücadelede galip gelen taraf olmak için yeni yaratılışta, ruhta yürümek gerekir. Pasajın anlattığı gibi: "Kutsal Ruh'un yönetiminde yaşayın. O zaman [bunun sonucunda]benliğin arzularını asla yerine getirmezsiniz." Benliğin arzularını yerine getirmememin yolu, ruhta, yeni yaratılışta yürümektir yani; yeni yaratılışla ilgili Tanrı Sözünün anlattıklarının tümünü uygulayıp, onlardan faydalanmaktır. Bunu yerine getirdiğimizde, benliğin, eski yaratılışın işleri ortadan kalkacaktır.

Ruhta yürümenin sonucu Galatyalılar 5:19-23 bölümünde benlikte yürümenin sonucuyla beraber verilmiştir:

Galatyalılar 5:19-23
"Benliğin işleri açıktır. Bunlar cinsel ahlaksızlık, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgınca eğlenceler ve benzeri şeylerdir. sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum, böyle davrananlar Tanrı'nın Egemenliğini miras alamayacaklar. Ruh'un meyvesi ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur."

İlk kategorideki işler, benliğin işleridir yani; eski yaratılışın kendini gösterdiği işlerdir, ikinci kategorideki işler ise; "ruhun ürünlerini" yani yeni yaratılışta yürüyerek elde edilen ürünlerdir. Sevgiyi misal olarak kullanalım: göreceğimiz üzere, o yeni yaratılışa, ruha aittir. Bu nedenle sevgi, YENİ yaratılışın bir ürünü olduğu için eski yaratılışta bulunan bir nitelik değildir. Aynı durum, sevinç, huzur, sabır, nezaket, iyilik, sadakat, kibarlık, irade için de geçerlidir. Ruhta yürümekle, tüm bunlar yaşamımıza birer ürün olarak geleceklerdir.

Benlik ve ruh: sonuç

Sonuca bağlayacak olursak; iki yaratılışa sahibiz: bunlardan birisi benlik olarak adlandırılan eski yaratılış, ve diğeri ise ruh olarak adlandırılan yeni yaratılıştır. Eski yaratılış, Rab İsa Mesih'e ve O'nun dirilişine iman etmeden önce sahip olduğumuz yaratılıştır. Aksine, yeni yaratılış Rab'be iman ettikten sonra aldığımız bir şeydir. Benlik, eski yaratılış suç ve günah içerisinde olup, yeni yaratılışla, ruhla devamlı mücadele içerisindedir.

Sevinç, huzur, sabır, nezaket, iyilik, sadakat, kibarlık, irade gibi niteliklerin tümünün yeni yaratılışın ürünleri olduğunu gördük. Bu nedenle onlar sadece bu yaratılışa sahip olup, onda yürümeyi seçenler tarafından ürün vermektedirler, tıpkı Sözün bizi çağırdığı gibi... Şimdi kendimize sormamız gereken soru: hangi yaratılışta yürümeyi seçeceğiz? Benlikte mi yoksa ruhta mı? Tanrı'ya göre, kendi Sözü oldukça net olup, hiçbir kuşkuya yer bırakmamaktadır:

Galatyalılar 5:16
"Şunu diyorum: Kutsal Ruh'un yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin arzularını asla yerine getirmezsiniz.

Galatyalılar 6:7-8
"Aldanmayın. Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse, onu biçer. Kendi doğal benliğine eken, benlikten ölüm biçecektir. Ruh'a eken, Ruh'tan sonsuz yaşam biçecektir."

Romalılar 8:12-13
"Öyleyse kardeşlerim, borçluyuz ama, doğal benliğe göre yaşamak için benliğe borçlu değiliz. Çünkü benliğe göre yaşarsanız, öleceksiniz; ama bedenin kötü işlerini Ruh'la öldürürseniz, yaşayacaksınız."

Romalılar 13:13-14
"Çılgınca eğlencelere ve sarhoşluğa, cinsel ahlaksızlığa ve sefahate, çekişmeye ve kıskançlığa kapılmayalım. Gün ışığında olduğu gibi, saygın bir yaşam sürelim. Rab İsa Mesih'i kuşanın. Doğal benliğinizin tutkularına uymayı düşünmeyin."

Anastasios Kioulachoglu

 Dipnotlar

1. Burada Kutsal Kitap'ta her "ruh" olarak geçen ifadenin yeni doğum aracılığıyla gerçekleşen yeni yaratılışı temsil etmediği vurgulanmalıdır. Bu sözcük genellikle "eski yaratılış" anlamına gelen "benlik" sözcüğüne karşı kullanıldığı durumlarda bu anlamı taşımaktadır (Galatyalılar 5'te olduğu gibi).