Kutsal Kitap'a ait Gerçekler

İsa Mesih’e ait iki soy kütüğü (PDF) Bu makalenin pdf versiyonu

İsa Mesih’e ait iki soy kütüğüİsa Mesih'in soy kütükleri Matta 1:1-17 ve Luka 3:23-38 bölümlerinde verilmiştir. Bu bölümlerde iki soy ağacından bahsedilmesini tuhaf karşılamamalıyız. Sonuçta, herkesin iki soy ağacı vardır: bunlardan biri baba tarafından, diğeri ise anne tarafından. İsa'nın babası Tanrı olduğuna göre, gerçek babasından gelen bir soy kütüğüne sahip olamazdı. Ancak, toplum içindeki konumu, toplumun onu babası olarak varsaydığı Yusuf'a bağlıydı. İşte bu sebepten dolayı, Tanrı Sözü iki soy kütüğü sunmaktadır. Bu iki soy kütüğü ile ilgili olarak iki sözde problem açıklığa kavuşturulmuştur. Bu problemlerden ilki, Matta İncilinde anlatılan (Matta 1:16) soy kütüğü gerçeğiyle bağlantılıdır:

"Yakup, Meryem'in kocası Yusuf'un babasıydı."

Yani Yusuf Yakup'un oğluydu, Luka'da verilen ilgili soy kütüğünde, şu ifadeleri görürüz:

Luka 3:23
"İsa görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı. Yusuf'un oğlu olarak biliniyordu. Yusuf da Eli oğlu, Matat oğlu....."

Sorun genellikle burada oluşmaktadır, çünkü insanlar bu soy kütüğünü Yusuf'un soy kütüğü olarak algılamaktadırlar. Ancak bu soy kütüğü Yusuf'a değil İSA'ya aittir. Toplum tarafından Yusuf'un oğlu olarak bilinen İsa, Matat oğlu, Eli oğluydu. İsa Yusuf'tan dolayı Eli'nin oğlu değildi. Çünkü, Matta İnciline göre, Yusuf'un babası Eli değil, Yakup'tu. Peki İsa kimin aracılığıyla Eli'nin oğlu olmaktaydı? Bu soruya verilecek yanıt, elbette Meryem aracılığıyla Eli'nin oğlu olduğu gerçeğidir.

Anlaşmazlığa neden olan diğer bir konu ise, Matta 1. bölümünün 17 ayetinde yer alan nesil sayımıdır.

Matta 1:17
"Buna göre, İbrahim'den Davut'a kadar toplam on dört kuşak, Davut'tan Babil sürgününe kadar on dört kuşak ve Babil sürgününden Mesih'e kadar da on dört kuşak geçti."

Birçok kişi, yukarıda pasajda 3 defa geçen on dört sayısını okumaktadır ve bu 3 defa geçen on dört sayısı üzerine odaklanmak yerine, yalnızca kırk iki (42) sayısını bulmaya çalışmaktadırlar. Tanrı Sözü'nün neresinde kırk iki kuşak anlatılmaktadır? Hiçbir yerinde. Aksine Tanrı Sözü her bir on dört kuşağın üç ayrı grubundan bahsetmektedir. Peki, bu gruplar hangileridir? Kutsal Yazıların bu konuya verdiği yanıt oldukça nettir:

İlk grup İbrahim'den Davut'a kadar uzanır. Hakikaten:

"İbrahim'den Davut'a kadar on dört kuşak geçmiştir"

İbrahim, İshak, Yakup, Yahuda, Peres, Hesron, Ram, Aminadab, Nahşon, Salmon, Boaz, Obed, Yesse,Davut.

İkinci grup ise Davut'tan Babil'de tutsaklığa kadar olanlardır. Birçoklarının yaptığı hata; Tanrı Sözü'nün "DAVUT'TAN" ifadesini gördüklerinde, Süleyman'dan itibaren hesap yapmaya başlamalarıdır. Kutsal Kitap'ın sınırları içerisinde:

"Davut'tan Babil'de tutsaklığa kadar on dört kuşak bulunmaktadır"

"Davut, Süleyman, Rehavam, Aviya, Asa, Yehoşafat, Yoram, Uzziya, Yotam, Ahaz, Hizkiya, Manaşşe, Manaşşe Amon, Yoşiya"

Bu gruba dahil olanların tümü kral olduğu için bu on dört kuşağa uzanan bir krallık grubudur. Grup Davut'la birlikte başlamakta ve krallığın son gerçek kralı Yoşiya ile sona ermektedir.

Üçüncü grupla ilgili olarak, bu grubun Babil'deki sürgünden Mesih'e kadar uzandığını bize anlatılmıştır. Hakikaten:

"Babil sürgününden Mesih'e kadar on dört kuşak geçti."

Yekonya1, Şaltiyel, Zerubabel, Abihud, Elyakim, Azor, Sadok, Ahim, Elihud, Elihud, Elazar; Matan; Yakup, Yusuf, İsa.

Tanrı Sözü, her biri on dört kuşaktan oluşan üç gruptan bahsettiğinde, söylemek istediğini aynen ifade eder. Şüpheye mahal bırakmaz. Şimdi dönüp, kırk iki kuşağı bulmaya çalışırsak, bu durumda Tanrı Sözü'nün belirtmediği bir şeylerin arayışı içinde olur ve açıkçası bununla ilgili sorun yaşarız.

Anastasios Kioulachoglu

 Dipnotlar

1. Yekonya'dan, "Babil sürgünü sırasında doğan Yekonya'nın ve kardeşlerinin doğduğunu aktaran "Matta 1:11 ve "Babil sürgününden sonra Şantiyel'in babası olduğunu" anlatan bir sonraki ayet, Matta 1:12'de iki defa bahsedilmesine rağmen; Babil sürgününde sınırları bulunan iki gruptan yalnızca birine dahil edilmelidir. Bunun nedenini açıklayalım: Sınır Yekonya ile ilgili değil, Babil'de tutsaklıkla ilgilidir ( ilk ve ikinci grupta yer alan Davut'un aksine) ve bu sebeple Yekonya bu sınırın sadece bir tarafında yer almalıdır. Yekonya'nın ait olduğu grup, üçüncü gruptur. Çünkü ikinci grup onu dahil ettiğimizde on beş kuşakta toplanmış olacaktır halbuki üçüncü gruba onu dahil etmediğimiz takdirde bu grup on üç kuşaktan oluşmuş olacaktır ki, Tanrı Sözü böyle bir şey söylemez.