Kutsal Kitap'a ait Gerçekler

İki “kan tarlası” (PDF) Bu makalenin pdf versiyonu

İki “kan tarlası”(E.W Bullınger'in analizinden alınmıştır: The Companion Bible, Appendix 161: "The purchase of "the Potter's field". E.W Bullinger'in tüm eserleri genel kullanıma açıktır)

“Yahuda ne zaman intihar etti” makalesinde, Yahuda'nın ölüm zamanı konusunu ele aldık. Makalede konu edinmemize rağmen, Yahuda'nın ölümüyle ilgili çok fazla detaya girmediğimizi düşünüyorum. Bu makalede incelemediğimiz Matta ve Elçilerin İşleri bölümlerinde anlatılan ilgili kayıtların arasında, "kan tarlası" olarak adlandırılan alım satım konusu da bulunmaktadır. Bu isim Yeni Antlaşma'da iki yerde geçmektedir: İlk olarak Matta 27:8 ve ardından Elçilerin İşleri 1:19. Bu her iki kayıt, içerikleriyle birlikte aşağıda verilmiştir:

Matta 27:3-8
"İsa'yı ele veren Yahuda, O'nun mahkûm edildiğini görünce yaptığına pişman oldu. Otuz gümüşü başkâhinlere ve ihtiyarlara geri götürdü. "Ben suçsuz birini ele vermekle günah işledim" dedi. Onlar ise, "Bundan bize ne? Onu sen düşün" dediler. Yahuda paraları tapınağın içine fırlatarak oradan ayrıldı, gidip kendini astı. Paraları toplayan başkâhinler, "Kan bedeli olan bu paraları tapınağın hazinesine koymak doğru olmaz" dediler. Kendi aralarında anlaşarak bu parayla yabancılar için mezarlık yapmak üzere Çömlekçi Tarlasını satın aldılar. Bunun için bu tarlaya bugüne dek `Kan Tarlası' denilmiştir.

Elçilerin İşleri 1:15-19
"O günlerde Petrus, yaklaşık yüz yirmi kardeşten oluşan bir topluluğun ortasında ayağa kalkıp şöyle konuştu: "Kardeşler, Kutsal Ruh'un, İsa'yı tutuklayanlara kılavuzluk eden Yahuda ile ilgili olarak Davut'un ağzıyla önceden bildirdiği Kutsal Yazı'nın yerine gelmesi gerekiyordu. Yahuda bizden biri sayılmış ve bu hizmette yerini almıştı." Bu adam, yaptığı kötülüğün karşılığında aldığı ücretle bir tarla satın aldı. Sonra baş aşağı düştü, bedeni yarıldı ve bütün bağırsakları dışarı döküldü. Kudüs'te yaşayan herkes olayı duydu. Tarlaya kendi dillerinde `Kan tarlası' anlamına gelen `Hakeldema' adını verdiler.

Bazı kişiler yukarıdaki ayetlerde anlatılan bu iki tarlanın aynı tarla olduğunu ve Elçilerin İşleri 1:18 bölümünde belirtilen "kötülüğün karşısında alınan ücretin" Matta 27:3-5'te anlatılan otuz gümüş olduğunu düşünürler. Ancak, aşağıda verilen sebeplerden dolayı, bunların gerçeği yansıtmadığı kanısındayız.

1. Farklı alıcılar

Matta 27'de açıklanan tarlanın alıcıları Elçilerin İşleri 1'de anlatılan tarlanın alıcısından farklıydı. Aslına bakılırsa, Matta incilinde konu edilen tarla, baş kahinler tarafından satın alınmıştı (Matta 27:6-7). Buna karşılık, Elçilerin İşleri bölümünde anlatılan tarla, Yahuda tarafından satın alınmıştı. (Elçilerin İşleri 1:18).

2. Farklı para

Matta 27'de anlatılan tarlanın satın alımında kullanılan para, Elçilerin İşleri 1'de bahsedilen tarlanın alımında kullanılan paradan farklıydı. Aslında, ilk tarlanın alımı Yahuda'nın tapınağın içine fırlattığı paradan (gümüş) sağlanmıştı (Matta 27:5-7). Bu nedenle, Yahuda'nın tarla satın almakta kullandığı "kötülüğün karşısında alınan ücret" (Elçilerin İşleri 1:18), otuz gümüş olamazdı, sonuçta o gümüşleri tapınağın içine fırlatmıştır, dolayısıyla onları tarla almak için kullanması mümkün değildi.

"Kötülüğün karşısında alınan ücretin" tanımı ve kaynağı konusunu ele alırsak, bu ifade kötülük yaparak yanlış yollardan elde edilmiş parayı bildirmektedir. Aynı ifade, aynı Yunanca sözcüklerin "haksızlıkla elde ettiği kazanç" olarak tercüme edildiği II. Petrus 2:15 bölümünde de kullanılmıştır. Orada, Balam'ın sevdiği armağanlar uğruna, (Çölde Sayım 22:7) Tanrı'nın buyruklarına itaat etmediği konusuna gönderme yapılmaktadır1. Genel olarak, "haksızlıkla elde edilen kazanç" hak etmeden kazanılmış paraya verilmiş bir isimdir. Yahuda ile ilgili olan özel konumuza ilişkin olarak; Yuhanna 12:6, onun hırsız olduğunu, ortak para kutusunun onda olduğunu ve kutuya konulandan aşırdığını açıklamaktadır. Bu açıdan, Yahuda'nın ortak para kutusuna konulandan aşıran bir hırsız olmasından dolayı, hak edilmeden kazanılmış para, yani Elçilerin İşleri 1:18'de anlatılan "haksızlıkla elde edilen kazanç" ifadesi, muhtemelen para kutusundan aşırılan paraydı. Yahuda, tarlayı o parayla almıştı.

3. Farklı Yunanca sözcükler

Bu iki tarlanın aynı tarla olmadığını açıklayan diğer bir nokta ise; bu tarlaların her biri için farklı Yunanca sözcüklerin kullanılmış olduğu gerçeğidir. Ne yazık ki, bu farklılık, her iki Yunanca sözcüğü "kan tarlası" olarak dillerine aktarmış olan çoğu tercümelerde yitirilmiştir. Buna rağmen, Yunanca metinler, yalnızca Matta incilinde bahsedilen toprağın, tarla olarak nitelendirilebileceğini açıklığa kavuşturmaktadır. Doğrusu istenirse, "tarla" anlamında kullanılan Yunanca sözcük "agros"tur.

Elçilerin İşleri 1:19'da kullanılan Yunanca sözcük ise, "chorion"dur ve "belirli bir yer, arazi, mülk2 anlamına gelmektedir. Böylelikle, kahinler ve ileri gelenler "agros", tarla satın alırken, Yahuda "charion" yani bir mülk satın almaktaydı. Yunanca metinleri izlediğimizde, baş kahinlerin aldığı "kan agrosu" iken, Yahuda'nın satın aldığı "kan chorionu" idi.

4. Adlarının farklı olmasının gerekçeleri

Yukarıda bahsedilenlere ilaveten, o iki tarla farklı sebeplerden dolayı, "kan agrosu" (Matta 27:8) ve "kan chorionu" (Elçilerin İşleri) olarak adlandırılmıştır. Gerçek şu ki; başkahinlerin satın aldığı "kan agrosu", Rab İsa Mesih'in kanı için otuz gümüşe ödendiği, başka bir deyişle; "kan bedeli" (Matta 27:7-9) ile satın alındığı için, bu şekilde adlandırılmıştır. Ancak, Yahuda'nın satın aldığı "kan chorionu", orada intihar etmesinden dolayı (Elçilerin İşleri 1:19) bu adla anılmıştır.

5. Sonuç

Yukarıda anlatılanlar; Elçilerin İşleri 1:15-20 ve Matta 27:3-8 bölümlerinin iki farklı araziden, tarladan söz ettiğinin kanıtıdır.

Matta 27, Yahuda'nın geri verdiği 30 gümüşle, baş kahinler tarafından satın alınan bir tarladan, "agros"tan bahsetmektedir. "Kan agrosu" olarak bilinirdi, çünkü Rab İsa Mesih'in kanı için otuz gümüşe ödenmiş, yani "kan bedeli" ile satın alınmıştı.

Diğer taraftan, Elçilerin İşleri 1 bölümü, kötülük yaparak, muhtemelen havarilerin yanlarında taşıdığı para kutusundan aşırdığı parayla yani; "kötülüğün karşısında alınan ücret" ile Yahuda tarafından satın alınan bir chorion, bir mülk, bir arazinin varlığını konu almaktadır. Oraya "kan chorionu" (kan tarlası) denildi, çünkü Yahuda orada intihar etmişti.

Anastasios Kioulachoglu

Referanslar
The Companion Bible: Kregel Publications, Michigan 49501, This printing 1994.

 Dipnotlar

1. Balaam hakkında daha fazla bilgi için Çölde Sayım 22, 23, 24 bölümlerine bakınız

2. Bknz: E.W. Bullinger: "A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament", Zondervan Publishing House, MI 283, USA, p. 887. "A Greek - English Lexicon"