کلام خدا
برای دریافت رایگان مقالات جدید در این مجله عضو شوید

محبت بی ریا باشد (رومیان 12: 9) (PDF) نسخه پی-دی-اف این مقاله

محبت بی ریا باشد (رومیان 12: 9)در رومیان 12: 9 درباره محبت می خوانیم:

رومیان 12: 9
" محبت بی ریا باشد"

واژه "بی ریا" در یونانی مترادف صفت یونانی "آنوپوکریتوس" است که از دو واژه "آن" (پیشوندی که بار منفی به واژه می دهد، مانند "بی" در فارسی)، و "هوپوکریسیا" به معنای "ریاکاری" تشکیل شده است. ریاکاری به معنای این است که تظاهر کنیم صفتی را داریم که در واقع در ما نیست و یا به این تظاهر کنیم که چیزی هستیم در حالی که آنطور نیست. مثلاً دوم قرنتیان 11: 11-15 می گوید که شیطان "خویشتن را به فرشته نور مشابه می سازد" و خدمتگذاران شیطان "خویشتن را به رسولان مسیح مشابه می سازند". این تشابه شیطان و خادمینش به چیزی که نیستند، نمونه ریاکاری خالص است 1.

رومیان 12: 9 از ما می خواهد که تظاهر نکنیم و اگر محبت می کنیم اینطور نباشد که فکر دیگری در سر داشته باشیم. بلکه صادقانه محبت کنیم. تنها محبت صادقانه محبت حقیقی است. همین موضوع در اول پطرس 1: 22 هم بیان شده است:

اول پطرس 1: 22
" چون نَفْسهاي خود را به اطاعت راستي طاهر ساخته ايد تا محبّت برادرانه بي ريا [ آنوپوکریتوس] داشته باشيد، پس يكديگر را از دل بشدّت محبّت بنماييد."

محبت مان باید از دل، بی ریا، واقعی و صادقانه باشد. نه اینکه فقط به گفتارمان باشد بلکه در راستی و اعمالمان نیز. و باید محبتمان شدید باشد.

بنابراین باشد که ما در محبت به یکدیگر رشد کنیم و بیشتر و بیشتر قدر اینکه همۀمان به یک بدن یعنی بدن مسیح و یک خانواده یعنی خانوادۀ خدا تعلق داریم و برادران یکدیگر هستیم، را بدانیم. باشد که محبت را بر هرچیز ارجعیت دهیم زیرا محبت "کمربند کمال است" (کولسیان 3: 14). باشد که ما دیدمان را فراتر از ضعفهایی که هریک از ما دارد ببریم و یکدیگر را از دل، صادقانه و بی ریا محبت کنیم.

Anastasios Kioulachoglou

فارسی: Daniel Shahri

 پانویس ها

1. گروهی از مردم در دوران قدیم که مسیح آنها را ریاکار توصیف می کند، کاتبان و فریسیان هستند. متی 23: 13،14، 15، 23،25،27و 29 را مشاهده کنید.