کلام خدا
برای دریافت رایگان مقالات جدید در این مجله عضو شوید

او برخیزانیده شد! (PDF) نسخه پی-دی-اف این مقاله

او برخیزانیده شد!هدف این مقاله این است تا از طریق چند موعظه عمومی در کتاب اعمال رسولان نگاهی به موضوع قیام عیسی بیندازد.

قیام: تحقق نبوت عهد عتیق و پیش نیاز روح القدس

در کتاب اعمال رسولان 2: 14-36 موعظه پطرس در روز پنطیکاست را می خوانیم. موعظه ای که او تنها کمی پس از بارش روح القدس و تجلی دریافت روح توسط تکلم به زبان ها انجام شد. بیایید از آیه 22 نگاهی به این آیات بیندازیم:

اعمال 2: 22-24
" «اي مردان اسرائيلي اين سخنان را بشنويد. عيسي ناصري مردي كه نزد شما از جانب خدا مبرهن گشت به قوّات و عجايب و آياتي كه خدا در ميان شما از او صادر گردانيد، چنانكه خود مي دانيد، اين شخص چون برحسب اراده مستحكم و پيشداني خدا تسليم شد، شما به دست گناهكاران بر صليب كشيده، كُشتيد، كه خدا دردهاي موت را گسسته، او را برخيزانيد زيرا محال بود كه موت او را در بند نگاه دارد،"

مردمی که به این سخنان پطرس گوش فرا می دادند غریبه نبودند. آنها کسانی بودند که در همان ناحیه زندگی می کردند و از معجزات و عجایبی که خدا از طریق عیسی مسیح انجام داد مطلع بودند. اما، با وجود این همه معجزات عظیم آنها عیسی مسیح را مصلوب کردند. با این حال اینجا پایان داستان نبود. زیرا سه روز پس از به صلیب کشیدن عیسی، اتفاقی خاص و متفاوت اوضاع را به طرز جالب توجهی عوض کرد. این اتفاق چه بود؟ قیام. به راستی عیسی مسیح پس از گذراندن سه روز و سه شب در قبر از مردگان برخاست! لوقا 24: 1-7 در این باره می گوید:

لوقا 24: 1-7
پس در روز اوّل هفته، هنگام سپيده صبح، حنوطي را كه درست كرده بودند با خود برداشته به سر قبر آمدند و بعضي ديگران همراه ايشان. و سنگ را از قبر غلطانيده ديدند. چون داخل شدند، جسد خداوند عيسي را نيافتند. و واقع شد هنگامي كه ايشان از اين امر متحيّر بودند كه ناگاه دو مرد در لباس درخشنده نزد ايشان بايستادند. و چون ترسان شده سرهاي خود را به سوي زمين افكنده بودند، به ايشان گفتند: «چرا زنده را از ميان مردگان مي طلبيد؟ در اينجا نيست، بلكه برخاسته است. به ياد آوردي كه چگونه وقتي كه در جليل بود شما را خبر داده، گفت ضروري است كه پسر انسان به دست مردم گناهكار تسليم شده مصلوب گردد و روز سوم برخيزد.»

عیسی مسیح درست همانطور که به شاگردان وعده داده بود و همانطور که خدا در عهد عتیق وعده داده بود از مردگان برخاست. در همان موعظه پطرس یکی از همین نبوت ها نقل قول شده است:

اعمال 2: 25-31
" زيرا كه داود درباره وي مي گويد: "خداوند را همواره پيش روي خود ديده ام كه به دست راست من است تا جنبش نخورم؛ از اين سبب دلم شاد گرديد و زبانم به وجد آمد بلكه جسدم نيز در اميد ساكن خواهد بود؛ زيرا كه نَفْس مرا در عالم اموات نخواهي گذاشت و اجازت نخواهي داد كه قدّوس تو فساد را ببيند. طريقهاي حيات را به من آموختي و مرا از روي خود به خرّمي سير گردانيدي." «اي برادران، مي توانم دربارة داودِ پَطرِيارْخ با شما بي محابا سخن گويم كه او وفات نموده دفن شد و مقبره او تا امروز در ميان ماست. پس چون نبي بود و دانست كه خدا براي او قسم خورد كه از ذريّت صُلب او بحسب جسد، مسيح را برانگيزاند تا بر تخت او بنشيند، درباره قيامت مسيح پيش ديده، گفت كه نَفْس او در عالم اموات گذاشته نشود و جسدِ او فساد را نبيند."

خدا سال ها قبل از طریق داود نبی وعده داده بود که عیسی مسیح مرده باقی نخواهد ماند و بدنش فساد را نخواهد دید. این وعده در روز قیام تحقق یافت. عیسی مسیح تنها کسی است که مرد و زنده شد و اکنون تا به ابد زندگی می کند1. و نه تنها این، بلکه روزی دوباره باز خواهد گشت و تمام کسانی که به او و قیامش ایمان دارند با او تا به ابد زندگی خواهند کرد. همانطور که قرنتیان 15: 20-23 می گوید:

اول قرنتیان 15: 20-23
" ليكن بالفعل مسيح از مردگان برخاسته و نوبر خوابيدگان شده است. زيرا چنانكه به انسان موت آمد، به انسان نيز قيامت مردگان شد. و چنانكه در آدم همه مي ميرند در مسيح نيز همه زنده خواهند گشت. ليكن هر كس به رتبه خود؛ مسيح نوبر است و بعد آناني كه در وقت آمدن او از آنِ مسيح مي باشند."

پطرس به جز شهادت بر قیام عیسی با استفاده از آیات عهد عتیق گفت که این عیسی مسیح بود که وعده روح القدس را از پدر دریافت کرد و آن را نازل نمود. از این رو مشخص است که اگر عیسی مسیح از مردگان برخیزانیده نشده بود، نمی توانست وعده روح القدس را دریافت و آن را بر شاگردان بباراند و در نتیجه آن نه شاگردان و نه هیچ کس دیگر نمی توانست روح را دریافت و آن را متجلی سازد. اما واقعیت عکس این موضوع است. دلیل اینکه امروز ما روح القدس را داریم این است که مسیح از مردگان برخیزانیده شد و آن را برای گواه بر قیام بر ما قرار داد. به راستی چند واقعه را سراغ دارید که می توانند چنین گواه زنده ای را از وقوع خود ارائه دهند؟ من شخصاً نمونه ای سراغ ندارم. معمولاً تاریخ است که شواهدی را در تصدیق وقایع ارائه می دهد. قیام عیسی هم شواهد تاریخی مربوط به خود را دارد و آن افرادی هستند که عیناً رستاخیز مسیح را دیدند و شهادت خود را در کلام خدا نگاشتند. اما، موضوع فراتر از این می رود. قیام شاهدی زنده را نیز در اختیار دارد و آن روح القدس در درون شماست. پطرس در اعمال 5: 32 در این رابطه گفت:

اعمال 5: 30 و 32
" خداي پدران ما، آن عيسي را برخيزانيد ... و ما هستيم شاهدان او بر اين امور، چنانكه روح القدس نيز است كه خدا او را به همه مطيعان او عطا فرموده است."

به واژه "نیز" در آیه توجه کنید. شاگردان و دیگران که شاهد قیام بودند تنها شاهدان نبودند. به غیر از آنها شاهد دیگری هم وجود دارد و آن روح القدس است که خدا آن را به هرکه به عیسی خداوند و قیام او ایمان بیاورد عطا می کند. روحی که از طریق 9 روش نام برده شده در اول قرنتیان 12: 8-10 متجلی می شود. به راستی، که هربار شما این روح را بکار می گیرید یاد آور این می شوید که مسیح از مردگان برخاست. زیرا اگر برنخاسته بود روح القدس را نداشتید و درنتیجه نمی توانستید آن را بکار ببندید. پس آیا ما گواهی زنده از قیام در اختیار داریم؟ بله، روح القدس و تجلیاتی که در پی دریافت او انجام می شود.

گواه های انکار ناپذیر قیام

با اینکه در بالا توجه مان را معطوف به این حقیقت کردیم که حضور و تجلی روح القدس شاهدینی عینی برای قیام هستند، اما این بدین معنا نیست که شاهدین عینی این واقعه از اهمیت کمی برخوردارند. برای اینکه نگاهی به گفته های کلام در رابطه با این شاهدان بیندازیم، بیایید سری به کتاب اعمال باب 13 بزنیم. در آنجا پولس درحال موعظه در کنیسه ای در انطاکیه، شهری در آسیای صغیر است. از آیه 27 شروع کرده و در زیر می خوانیم:

اعمال 13: 27-31
" زيرا سكنه اورشليم و رؤساي ايشان، چونكه نه او را شناختند و نه آوازهاي انبيا را كه هر سَبَّت خوانده مي شود، بر وي فتوي دادند و آنها را به اتمام رسانيدند. و هر چند هيچ علت قتل در وي نيافتند، از پيلاطس خواهش كردند كه او كشته شود. پس چون آنچه درباره وي نوشته شده بود تمام كردند، او را از صليب پايين آورده، به قبر سپردند. لكن خدا او را از مردگان برخيزانيد. و او روزهاي بسيار ظاهر شد بر آناني كه همراه او از جليل به اورشليم آمده بودند كه الحال نزد قوم شهود او مي باشند. "

خدا عیسی را از مردگان برخیزاند. کاهن اعظم و فریسیان نگهبانانی را تعیین می کنند تا از قبر او محافظت کنند و آن را حتی مهر و موم هم می کنند. اما تمامی این تلاش ها بی فایده بود. زیرا عیسی مسیح از مردگان برخاست و "او روزهای بسیار ظاهر شد بر آنانی که همراه او از جلیل به اورشلیم آمده بودند". دراینجا می خواهم توجه شما را به واژه "بسیار" که در آیه آمده است جلب کنم. این واژه همواره بیانگر نسبت فراوانی است. در نمونه ما این واژه زیاد بودن روز هایی را بیان می کند که عیسی قیام کرده در آن ها دیده شد. این آیه اولین جایی است که به ازدیاد گواه بر قیام اشاره می کند: مسیح قیام کرده برای روزهای بسیاری دیده شد تا تردیدی در رابطه با قیام خود باقی نگذارد. با این حال، این هم تنها مدرک بر زیاد بودن شاهدین نیست. در سه آیه نخست کتاب اعمال می خوانیم:

اعمال 1:1-3
" صحيفه اوّل را انشا نمودم، اي تيؤفلُس، درباره همه اموري كه عيسي به عمل نمودن و تعليم دادن آنها شروع كرد. تا آن روزي كه رسولان برگزيده خود را به روح القدس حكم كرده، بالا برده شد. كه بديشان نيز بعد از زحمت كشيدن خود، خويشتن را زنده ظاهر كرد به دليلهاي بسيار كه در مدّت چهل روز بر ايشان ظاهر مي شد و درباره امور ملكوت خدا سخن مي گفت. "

عیسی خود را با شاهدان زیادی ظاهر نمود. برای درک معنای گواه غیرقابل انکار، مثالی می آورم. تصور کنید که من عمل خلافی انجام می دهم و پلیس مرا در حین ارتکاب به جرم دستگیر می کند. در دادگاه چنین گواهی، غیر قابل انکار تلقی خواهد شد. کسی نمی تواند آن را رد کند. حتی اگر من به افرادی پول بدهم تا به دروغ به نفع من شهادت دهند، شهادت آنها بخاطر آن گواه غیرقابل انکار بی اثر و بی اعتبار خواهد شد. به همین ترتیب قیام عیسی مسیح واقعه ای بر اساس گواه های غیرقابل انکار است. یعنی گواه هایی که نمی توان آنها را رد نموید و در واقع نه یک یا دو گواه در اختیار داریم، بلکه گواه های بسیاری در اختیار داریم.

همانطور که از سخنان بالا مشخص است، قیام واقعه مجهولی نبود که برای اثبات آن تنها اطلاعات تردید آمیزی در اختیار داشته باشیم. بلکه برعکس این موضوع صادق است. همانطور که پطرس در اعمال 10: 39-41 گفت:

اعمال 10: 39-41
" و ما شاهد هستيم بر جميع كارهايي كه او (عیسی) در مرزوبوم يهود و در اورشليم كرد كه او را نيز بر صليب كِشيده، كُشتند. همان كس را خدا در روز سوم برخيزانيده، ظاهر ساخت. ليكن نه بر تمامي قوم بلكه بر شهودي كه خدا پيش برگزيده بود، يعني ماياني كه بعد از برخاستن او از مردگان با او خورده و آشاميده ايم."

خدا عیسی را ظاهر ساخت. قیام واقعه ای پنهانی نبود. بلکه برعکس، خدا از طریق ظاهر ساختن عیسی به دفعات بسیار به وضوح و بطور انکار ناپذیر نشان داد که پسرش زنده است.

تا به اینجا دیدیم که عیسی در روزهای بسیار و با گواهی های انکار ناپذیر بسیار ظاهر گشت. اما هنوز بررسی نکردیم که عیسی به چند نفر ظاهر شد. به عبارت دیگر چند نفر شاهد عینی قیام بودند. برای پاسخ به این پرسش بیایید نگاهی به اول قرنتیان 15: 3-82 بیندازیم. در آنجا می خوانیم:

اول قرنتیان 15: 3-8
" زيرا كه اوّل به شما سپردم، آنچه نيز يافتم كه مسيح برحسب كتب در راه گناهان ما مرد، و اينكه مدفون شد و در روز سوم برحسب كتب برخاست؛ و اينكه به كيفا (پطرس) ظاهر شد و بعد از آن به آن دوازده، و پس از آن، به زياده از پانصد برادر يك بار ظاهر شد كه بيشتر ايشان تا امروز باقي هستند امّا بعضي خوابيده اند. از آن پس به يعقوب ظاهر شد و بعد به جميع رسولان. و آخر همه بر من مثل طفل سقط شده ظاهر گرديد."

عیسی در یک مورد به بیش از پانصد نفر ظاهر شد!! اگر این فراوانی شاهدین را نمی رساند پس چیست؟ بیایید به مثال خود درباره دادگاه بازگردیم. در برخی از موارد یک شاهد کافی است تا حقیقت یک واقعه ثابت شود. قیام عیسی مسیح یک و یا حتی چند شاهد ندارد. بلکه پانصد شاهد عینی بر این واقعه شهادت می دهند و این پانصد نفر فقط در یک مرتبه از ظاهر شدن عیسی بودند در صورتی که عیسی چندین بار ظاهر شد.

بنابراین اینطور می توان نتیجه گرفت که قیام عیسی مسیح دو نوع شاهد دارد. اولین آن روح القدس و تجلیاتی است که به همراه او می آید و دومی شاهدین عینی قیام هستند که شهادت آنها در کلام خدا به ثبت رسیده است. همانطور که در بالا دیدیم، مسیح قیام کرده به افراد بسیار، با گواهی های انکار ناپذیر و در طی روزهای بسیار ظاهر شد تا شکی در رابطه با قیام خود باقی نگذارد.

به راستی چند واقعه را سراغ دارید که بتوانند چنین شواهد انکار ناپذیری را اراده دهند؟ به علاوه بتوانند جدای از شهادت های ثبت شده شاهدی زنده (روح القدس) را نیز در پشتیبانی خود داشته باشند؟ من به شخصه به غیر از قیام عیسی مسیح واقعه ای اینچنینی سراغ ندارم.

قیام: برخاستگان با مسیح

حال که نگاهی به شاهدین قیام انداختیم که در واقع بخاطر در دسترس بودن روح القدس هستند، بیایید در مطالعه خود به پیش برویم و چندین تأثیر دیگر قیام را هم مورد بررسی قرار دهیم. برای شروع به اعمال 3: 26 می رویم. آیه مربوطه قسمتی از موعظه پطرس برای یهودیان است.

اعمال 3: 26
" براي شما اوّلاً خدا بنده خود عيسي را برخيزانيده، فرستاد تا شما را بركت دهد به برگردانيدن هر يكي از شما از گناهانش.» "

خدا عیسی مسیح را برخیزانید و فرستاد تا ما را برکت دهد. برکتی که تنها از او می توان دریافت کرد. اما بدون قیام این امر ممکن نبود. از طرفی هم اول قرنتیان 15: 17 مشخص می سازد که:

اول قرنتیان 15: 17
" امّا هرگاه مسيح برنخاسته است، ايمان شما باطل است و شما تاكنون در گناهان خود هستيد"

قبل از اینکه شخصی به عیسی مسیح و قیام او ایمان بیاورد، شخصی "مرده در خطایا و گناهان" تلقی می شود (افسسیان 2: 1). این وضعیت شخص هم تنها با ایمان آوردن او برطرف می شود. اما همانطور که آیات بالا به وضوح بیان می کنند، اگر مسیح برنخاسته بود، ایمان ما نیز باطل می بود! به علاوه، ما نیز هنوز در گناهان خود می بودیم! اما خوشبختانه، این اتفاقات بد تنها در صورت برنخاستن عیسی از مردگان اتفاق می افتاد. و من به این خاطر می گویم خوشبختانه که:

اول قرنتیان 15: 20
" ليكن بالفعل مسيح از مردگان برخاسته و نوبر خوابيدگان شده است. "

مسیح از مردگان برخاسته است. ما دیگر در گناهان خود نیستیم. ایمان مان هم باطل نیست. همانطور که افسسیان 2: 1و4-8 می گوید:

افسسیان 2: 1و 4-8
" و شما را كه در خطايا و گناهان مرده بوديد، زنده گردانيد، ... ليكن خدا كه در رحمانيّت، دولتمند است، از حيثيّتِ محبّتِ عظيمِ خود كه با ما نمود، ما را نيز كه در خطايا مرده بوديم با مسيح زنده گردانيد، زيرا كه محض فيض نجات يافته ايد. و با او برخيزانيد و در جايهاي آسماني در مسيح عيسي نشانيد. تا در عالم هاي آينده دولت بي نهايت فيض خود را به لطفي كه بر ما در مسيح عيسي دارد ظاهر سازد. زيرا كه محض فيض نجات يافته ايد، بوسيله ايمان و اين از شما نيست بلكه بخشش خداست،"

اکنون عیسی مسیح زنده است و ما نیز دیگر در گناهان خود مرده نیستیم. وقتی مسیح برخاست ما نیز با او برخیزانیده شدیم. وقتی خدا او را زنده کرد، ما نیز با او زنده گردانیده شدیم. وقتی او در جای های آسمانی نشانده شد، ما نیز با او در جای های آسمانی نشانیده شدیم. فعل ماضی استفاده شده در متن بالا نشان می دهد که از دید خدا تمام این وقایع اتفاق افتاده و وقایعی هستند که از روز رستاخیز مسیح از مردگان به دست آمده اند. پر واضح است که اگر عیسی مسیح از مردگان برنخاسته بود، امکان وقوع هیچ یک از این موارد نمی بود.

جمع بندی

با پایان این مطالعه کوتاه، فکر می کنم که حقیقت قیام و چیزهایی که به واسطه آن داریم روشن شده است. به سبب قیام است که روح القدس را داریم که وی بوسیله تجلیاتش به همراه شاهدین عینی گواهی هستند بر اینکه عیسی زنده است. بخاطر قیام است که ما نیز با مسیح برخیزانیده شده و نشسته بر جای های آسمانی محسوب می شویم. بخاطر قیام است که مسیح را در خود داریم (کولسیان 1: 27) که ما را برکت می دهد. بخاطر قیام است که ایمان ما بیهوده نیست و دیگر در گناهان خود به سر نمی بریم. بخاطر قیام، کسانی که در ایمان از این دنیا رفته اند هلاک نخواهند شد بلکه آنها نیز با آمدن ثانوی مسیح برخیزانیده خواهند شد. اینها تنها بخش کوچکی از چیزهایی است که ما به سبب قیام از آن بهره مندیم. به خواننده این مقاله توصیه می شود تا خود کلام را خوانده تا از این چیزهایی که به سبب قیام در اختیارمان قرار گرفته است بیشتر آگاهی یابد. در هر صورت به نظر من همین نمونه ها کافی هستند تا اهمیت این واقعه را برای ما روشن سازند. مسیحیت رهبری مرده ندارد که ما بخواهیم فلسفه ها و تعالیمش را پس از مرگش و بدون حضور خودش پیروی کنیم. مسیحیت رهبری زنده دارد. رهبری که تا به ابد زنده خواهد بود. کسی که خدا با برخیزانیدن او از مردگان تأییدش نمود (رومیان 1: 1و3-4 و اعمال 17: 29-31) و او بار دیگر بازخواهد گشت تا کسانی را که در انتظار او هستند یعنی ما ایمانداران به او را با خود به آسمان ببرد.

Anastasios Kioulachoglou

فارسی: Daniel Shahri

 پانویس ها

1. دیگرانی هم مانند ایلعازر از مردگان برخاستند اما دوباره مردند.

2. جدای از ظهور ذکر شده در اول قرنتیان 15: 3-8 ظاهر شدن های دیگری هم هست که در اینجا نیامده و در اناجیل ثبت شده اند. از جمله آن می توان به ظاهر شدن عیسی به مریم مجدلیه، ظاهر شدن او در راه عموآس و ظاهر شدن به یازده شاگرد منهی توما در عصر "اولین روز هفته" اشاره کرد.