Βιβλικές Αλήθειες

Θα σταθείς για τον Κύριo; (PDF) Αυτό το άρθρο σε PDF

Θα σταθείς για τον Κύριo;Αρχίζοντας από την Σαμουήλ Β 23:28 ο Λόγος του Θεού μας δίνει τα ονόματα των ισχυρών του Δαβίδ. Δυο απ’ αυτούς ήταν ο Ελεάζαρ και ο Σαμμά, και γι’ αυτούς διαβάζουμε στον Λόγο του Θεού:

Σαμουήλ Β 23:9-12
«Και μετ’ αυτόν [Ιοσέβ-βασεβέθ, δες στίχο 8], Ελεάζαρ ο υιός του Δωδώ, υιού του Αχωχί, εις εκ των τριών ισχυρών μετά του Δαβίδ, ότε ωνείδισαν τους Φιλισταίους τους εκεί συνηθροισμένους εις μάχην, και οι άνδρες Ισραήλ εσύρθησαν. ούτος σηκωθείς, επάταξε τους Φιλισταίους, εωσού απέκαμεν η χειρ αυτού και εκολλήθη η χειρ αυτού εις την μάχαιραν. και έκαμεν ο Κύριος σωτηρίαν μεγάλην εν τη ημέρα εκείνη, και ο λαός επέστρεψεν οπίσω αυτού μόνον διά να λαφυραγωγήση. Μετά δε τούτον Σαμμά, ο υιός του Αγαί, ο Αραρίτης. και οι μεν Φιλισταίοι είχον συναχθή εις σώμα, όπου ήτο μερίδιον αγρού πλήρες φακής, ο δε λαός έφυγεν από προσώπου των Φιλισταίων. ούτος δε εστηλώθη εν τω μέσω του αγρού και υπερησπίσθη αυτόν, και επάταξε τους Φιλισταίους. και ο Κύριος έκαμε σωτηρίαν μεγάλην

«Σηκώθηκε» λέει για τον Ελεάζαρ και «στυλώθηκε» γράφει ο Λόγος του Θεού για τον Σαμμά. Όταν ο λαός του Θεού είχε τραπεί σε φυγή από τους εχθρούς τους, αυτοί οι δυο άνδρες, ο καθένας σε διαφορετική περίπτωση, στάθηκαν και όπως ο Λόγος λέει: «Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΚΑΜΕ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗ». Μόλις ένας από τους ανθρώπους του πήρε την απόφαση να σταθεί ενάντια στον εχθρό, ο Θεός έφερε σωτηρία μεγάλη! Το θέμα δεν ήταν κατά πόσο ο Κύριος θα έκανε σωτηρία. Σίγουρα θα έκανε! Χρειάζονταν όμως ένα, τουλάχιστον ένα, από τους ανθρώπους Του να σταθεί ενάντια στον εχθρό. Μόλις αυτό έγινε, μόλις κάποιος στάθηκε, έστω και αν όλοι οι άλλοι έφευγαν, ο Κύριος έδωσε την νίκη!

Ο Θεός ψάχνει για ανθρώπους που θα αντισταθούν στον εχθρό. Για πολεμιστές που θα πάρουν θέση μαζί Του και θα τον εμπιστευτούν ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Ο δικός μας εχθρός δεν είναι οι Φιλισταίοι αλλά ο διάβολος, και να τι ο Θεός μας λέει:

Ιακώβου 4:7
«Υποτάχθητε λοιπόν εις τον Θεόν. ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΤΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟΝ, ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΣΑΣ.»

και Πέτρου Α 5:8-9
«Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε. διότι ο αντίδικός σας διάβολος ως λέων ωρυόμενος περιέρχεται ζητών τίνα να καταπίη. εις τον οποίον αντιστάθητε μένοντες στερεοί εις την πίστιν, εξεύροντες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται εις τους αδελφούς σας τους εν τω κόσμω.»

και ξανά στην προς Εφεσίους 6:10-18
«Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούσθε εν Κυρίω και εν τω κράτει της ισχύος αυτού. Ενδύθητε την πανοπλίαν του Θεού, ΔΙΑ ΝΑ ΔΥΝΗΘΗΤΕ ΝΑ ΣΤΑΘΗΤΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΜΕΘΟΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ. διότι δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ’ εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου. εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις. Διά τούτο αναλάβετε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΤΕ ΕΝ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗ ΠΟΝΗΡΑ και αφού καταπολεμήσητε τα πάντα, να ΣΤΑΘΗΤΕ. ΣΤΑΘΗΤΕ ΛΟΙΠΟΝ περιεζωσμένοι την οσφύν σας με αλήθειαν και ενδεδυμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης και έχοντες υποδεδημένους τους πόδας με την ετοιμασίαν του ευαγγελίου της ειρήνης. επί πάσι δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως, διά της οποίας θέλετε δυνηθή να σβέσητε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπυρωμένα. και λάβετε την περικεφαλαίαν της σωτηρίας και την μάχαιραν του Πνεύματος, ήτις είναι ο λόγος του Θεού, προσευχόμενοι εν παντί καιρώ μετά πάσης προσευχής και δεήσεως διά του Πνεύματος, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες με πάσαν προσκαρτέρησιν και δέησιν υπέρ πάντων των αγίων»

Ο εχθρός μας είναι ο διάβολος, και θα τον κάνουμε να τραπεί σε φυγή αν υποτασσόμενοι στον Θεό του αντισταθούμε. Όπως η Ιωάννου Α 4:4 μας λέει:

Ιωάννου Α 4:4
«Σεις εκ του Θεού είσθε, τεκνία, και ενικήσατε αυτούς, διότι μεγαλήτερος είναι εκείνος όστις είναι εν υμίν παρά όστις είναι εν τω κόσμω

Η νίκη δεν δόθηκε στο Ισραήλ, λόγω της μεγάλης δύναμης του Ελεάζαρ και του Σαμμά. Η διαφορά αυτών των δυο με τους άλλους δεν ήταν στην σωματική δύναμη αλλά στο ότι επέλεξαν να σταθούν ενάντια στον εχθρό, έστω και αν όλοι οι άλλοι έφευγαν. Επειδή πήραν αυτή την στάση, ο Κύριος έκανε σωτηρία μεγάλη. Το να τρέψουμε τον διάβολο σε φυγή δεν είναι θέμα ικανοτήτων και δύναμης. Δεν είμαστε ΕΜΕΙΣ, με τις προσωπικές μας δυνάμεις που είμαστε μεγαλύτεροι από τον διάβολο, αλλά Αυτός που είναι μέσα μας! Αυτός είναι που μας δίνει την νίκη! Θα πρέπει όμως και μείς, όπως ο Ελεάζαρ και ο Σαμμά, να πάρουμε μια απόφαση: την απόφαση να ΣΤΑΘΟΥΜΕ, υποτασσόμενοι στον Θεό και αντιστεκόμενοι στον διάβολο! Να τι ο Λόγος του Θεού υπόσχεται σε όσους το κάνουν:

Προς Ρωμαίους 16:19-20
«διότι η υπακοή σας διεφημίσθη εις πάντας…… Ο δε Θεός της ειρήνης ταχέως θέλει συντρίψει τον Σατανάν υπό τους πόδας σας

Τάσος Κιουλάχογλου