Βιβλικές Αλήθειες

 Στην παρουσία του Θεού (PDF) Αυτό το άρθρο σε PDF

 Στην παρουσία του ΘεούEν αρχή ο Θεός εποίησε τον ουρανό και τη γη (Γένεση 1:1) και αφού με το Λόγο του έφερε σε υπόσταση το Σύμπαν ολόκληρο και κάθε ζωντανό δημιούργημα:

"Και είπεν ο Θεός, Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ημών, καθ’ ομοιώση ημών. και ας εξουσιάζει επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού, έρποντος επί της γης. Και εποίησε ο Θεός τον άνθρωπο κατ’ εικόνα εαυτού. κατ’ εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν. άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς." (Γένεση 1.26,27)

Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, το τέλειο και τόσο αγαπημένο Του αριστούργημα και τον έθεσε στην ίδια την Παρουσία Του. Ας το σκεφτούμε!! Ο Θεός δημιούργησε ολόκληρο το Σύμπαν ώστε ο άνθρωπος να κατοικήσει στην Παρουσία Του!

Α Ιωάννου 1:5
"Και αύτη είναι η επαγγελία η οποία ηκούσαμε απ’ αυτού και αναγγέλλομεν προς εσάς, Ότι ο Θεός είναι φως και σκοτία εν αυτώ δεν υπάρχει ουδεμία."

ΩΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ

Α Ιωάννου 4:8
"Όστις δεν αγαπά δεν εγνώρισε τον Θεόν, διότι ο Θεός είναι αγάπη."

Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ

Ο Κύριος Θεός ο Παντοδύναμος δια της τέλειας αγάπης Του έδωσε στον άνθρωπο ελευθερία βούλησης, την ελευθερία να επιλέγει- και ο άνθρωπος επέλεξε να αμφισβητήσει τον Δημιουργό του, με αποτέλεσμα:

Γένεση 3:8
"Και ήκουσαν την φωνή Κυρίου του Θεού, περιπατούντος εν τω παραδείσω προς το δειλινόν. και εκρύφθησαν Αδάμ και η γυνή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού, μεταξύ των δένδρων του παραδείσου."

Έφυγαν λοιπόν από την παρουσία Του. Θα παρατούσε όμως ποτέ ο Θεός το πολυτιμότερο των δημιουργημάτων Του; ΠΟΤΕ. Το σχέδιο ήταν ήδη έτοιμο και η υπόσχεση του θριάμβου κατά της αμαρτίας (που απομονώνει τον άνθρωπο από Εκείνον), του κακού και του θανάτου, έρχεται μόλις 7 στίχους παρακάτω:

Γένεση 3:15
"και έχθραν θέλω στήσει ανάμεσον σου και της γυναικός , και ανάμεσον του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν, και συ θέλεις κεντρίσει την πτέρνα αυτού."

Το κεφάλι του σατανά λοιπόν συντετριμμένο. Έχει ήδη συντελεστεί εν πνεύματι με την Ανάσταση του Κυρίου μας και θα φανερωθεί σε όλη την ένδοξη πληρότητα του στο πλήρωμα του χρόνου του Θεού:

Β Πέτρου 3:9
"Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως τίνες λογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη θέλων να απολεσθώσιν τινές, αλλά πάντες να έλθωσι εις μετάνοιαν."

Ας κοιτάξουμε μερικές αναφορές στην Γραφή:

Αποκάλυψη 21:10-11
"Και με έφερε εν πνεύματι επί όρος μέγα και υψηλόν, και μοι έδειξεν την πόλιν την μεγάλην, την αγία Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού, έχουσαν την δόξαν του Θεού. και η λαμπρότης αυτής ήτο ομοία με λίθον πολύτιμον, ως λίθον ίασπιν κρυσταλλίζοντα."

Αποκάλυψη 21:22
"Και ναόν δεν είδον εν αυτή. διότι ναός αυτής είναι ο Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ και το Αρνίον"

Αποκάλυψη 21:24
"Και τα έθνη των σωζομένων θέλουσι περιπατεί εν τω φωτί αυτής. και οι βασιλείς της γης φέρουσι τη δόξαν και την τιμή αυτών εις αυτήν"

Αποκάλυψη 22:3
"Και ουδέν ανάθεμα θέλει είσθαι πλέον ‘ και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θέλει είσθαι εν αυτή, και οι δούλοι αυτού θέλουσι λατρεύσει αυτόν"

ΜΕΣ’ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Εκεί ξεκίνησε ο άνθρωπος, και εκεί θα κατοικήσουμε στους αιώνες των αιώνων. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΟΜΩΣ; ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ;

Ψαλμός 118:24
"Αύτη είναι η ημέρα, την οποίαν έκαμεν ο Κύριος. ας αγαλλιασθώμεν και ας ευφρανθώμεν εν αυτή."

Ο Θεός μας έσωσε, μας απελευθέρωσε, μας απολύτρωσε, μας καλεί ξανά στην ίδια Του την Παρουσία δια της χάρης Του. ΤΩΡΑ, ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ. Ας κοιτάξουμε πως είναι να είναι κανείς στην παρουσία Του.

Ψαλμός 100:2
"Δουλεύσατε εις τον Κύριον εν ευφροσύνη. έλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσει."

Α Χρονικά 16:27
"Δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι ενώπιον αυτού. Ισχύς και αγαλλίασις εν τω τόπω αυτού."

Ψαλμός 16:11
"Εφανέρωσας εις εμέ την οδόν της ζωής. Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου."

Ψαλμός 95:2
"Ας προφθάσουμεν ενώπιον αυτού μετά δοξολογίας. Εν ψαλμοίς ας αλαλλάξουμε εις αυτόν."

Είναι ΧΑΡΑ στην παρουσία Του, ΔΟΞΑ και ΤΙΜΗ και ΑΙΝΕΣΕΙΣ, ΑΙΝΕΣΕΙΣ, ΑΙΝΕΣΕΙΣ, είναι ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ.

Πράξεις 3:19
"Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε, δια να εξαλειφθώσιν αι αμαρτίαι σας, δια να έλθωσι καιροί αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου"

Χρειάζεται να ζητάμε από το Θεό να μας καθαρίζει ώστε να ερχόμαστε στην παρουσία Του.

Είναι πιστός και δίκαιος. Μέσα από την ομολογία και τη μετάνοια που μας οδηγούν στη συγχώρεση του Θεού, ο Θεός μας ευλογεί ώστε να έχουμε παρρησία και πρόσβαση στο θρόνο Του. Σ’ αυτόν τον ίδιο το θρόνο Του, σ’ αυτή την ίδια την παρουσία του!

Α Κορινθίους 1.29-31
"Δια να μη καυχηθεί ουδεμία σαρξ ενώπιον αυτού. Αλλά σεις είσθαι εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, όστις εγεννήθη εις ημάς σοφία από Θεού, δικαιοσύνη Τε και αγιασμός και απολύτρωσις. ώστε καθώς είναι γεγραμμένον, Ο καυχώμενος εν Κυρίω ας καυχάται."

ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ: … δεν υπάρχει χώρος για δόξα παρά μόνο προς τον Παντοδύναμο Θεό.

Ο ΘΕΟΣ μας καλεί να έρθουμε σήμερα στην παρουσία Του.

Ο ΘΕΟΣ θα μας οδηγήσει στο Ιερό των ιερών.

Ο ΘΕΟΣ θα μας διδάξει πως να τον πλησιάσουμε και να τον αινέσουμε.

Ο ΘΕΟΣ είναι που μας δίνει Πίστη στις υποσχέσεις Του, στην αλήθεια Του.

Ο ΘΕΟΣ είναι που μας καθαρίζει με την συγχώρεση που δεν αξίζουμε, ώστε με παρρησία να μπορούμε να σταθούμε μπροστά στον Κύριό μας.

Το δικό μας μέρος είναι να Τον εμπιστευτούμε με κάθε ταπεινοφροσύνη, να ακουμπήσουμε σ’ Εκείνον ώστε να μας κουβαλήσει, να Του δώσουμε τις καρδιές μας ώστε να τις οδηγήσει ολοένα κοντύτερα, όσο πιο κοντά γίνεται σ’ Εκείνον. Είναι θέλημά Του.

Το δικό μας μέρος είναι να παραδοθούμε στον Δυνατό, γεμάτο Αγάπη Κύριο μας και η απάντηση στο κάλεσμά Του να είναι : "Ιδού εγώ Κύριε, είμαι δικός Σου".

 

Δεν είμαστε τίποτα, παρά εν Αυτώ.

Δεν γνωρίζουμε, παρά μέσω της σοφίας Του.

Δεν μπορούμε τίποτα, παρά μόνο δια της δύναμής Του ..και μας καλεί να πάρουμε τις υποσχέσεις Του. Γι αυτό λοιπόν ζήτησέ του!! Ζήτησέ Του να σε οδηγήσει στην παρουσία Του. Είναι ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ.

Κατά Ματθαίον 7:7-8
"Αιτείτε και θέλει σας δοθεί. ζητείτε και θέλετε ευρεί, κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Διότι πας ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθεί."

Δεν χρειάζεται να ξέρεις το "πώς", αυτό που μας ζητάει ο Θεός είναι να εκζητήσουμε την παρουσία Του. Είναι τόσο Πιστός!!! Και περιμένει τα πολύτιμά Του παιδιά να τον εκζητήσουν ολοένα περισσότερο. Παραδόσου!! Συγκέντρωσε την προσοχή σου σε Αυτόν, βρες χρόνο για τον Δημιουργό Σου!

Ιούδα 24-25
"Εις Δε τον δυνάμενον να σας φυλάξει απταίστους και να σας στήσει κατ’ ενώπιον της δόξης αυτού αμώμους εν αγαλλιάσει, εις τον μόνον σοφό Θεόν τον σωτήρα ημών, είη δόξα και μεγαλοσύνη , κράτος και εξουσία και νυν και εις πάντας τους αιώνας. Αμήν."

ΑΜΗΝ!!

Ο Θεός να σ’ ευλογεί παιδί του Θεού. ΤΩΡΑ είναι η στιγμή να εμμείνουμε και να εκζητήσουμε την Παρουσία του Θεού!

Ζωή Χατζηαντωνίου