Βιβλικές Αλήθειες

Οι Γενεαλογίες του Χριστού (PDF) Αυτό το άρθρο σε PDF

Οι Γενεαλογίες του ΧριστούΟ σκοπός αυτού του άρθρου είναι να συμπληρώσει αυτά που ειπώθηκαν στο κύριο σώμα του άρθρου σχετικά με τις γενεαλογίες του Ιησού Χριστού. Η προσοχή μας εδώ θα συγκεντρωθεί σε ορισμένα θέματα που έχουν αποτελέσει πηγή σύγχυσης.

Οι γενεαλογίες του Ιησού Χριστού δίνονται στο κατά Ματθαίο 1/α/1-17 και στο κατά Λουκά 3/γ/23-38. Δεν θα πρέπει φυσικά να θεωρείται παράξενο, ότι έχουμε δυο γενεαλογίες. Ο καθένας μας έχει δυο γενεαλογίες: μια από την μητέρα του και μια από τον πατέρα του. Στην περίπτωση του Ιησού βέβαια, αφού πατέρας του ήταν ο Θεός, δεν θα μπορούσε να έχει μια γενεαλογία από τον φυσικό του πατέρα. Παρόλα αυτά, η θέση του μέσα στην κοινωνία της εποχής εξαρτιόνταν από εκείνον που οι άνθρωποι υπέθεταν ως πατέρα του δηλαδή τον Ιωσήφ. Γι’ αυτό και ο Λόγος του Θεού δίνει δυο γενεαλογίες.

Σχετικά τώρα με αυτές τις γενεαλογίες δυο υποτιθέμενα προβλήματα έχουν εκφραστεί. Το πρώτο από αυτά είναι ότι ενώ στη γενεαλογία του κατά Ματθαίου μαθαίνουμε (κατά Ματθαίο 1/α/16):

"Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιωσήφ τον άνδρα της Μαρίας"

δηλαδή ότι ο Ιωσήφ ήτανε γιος του Ιακώβ, στην αντίστοιχη γενεαλογία η οποία δίνεται στο κατά Λουκά διαβάζουμε ότι:

Κατά Λουκά 3/γ/23
"Και αυτός ο Ιησούς ήρχιζε να ήναι ως τριάκοντα ετών, ων (καθώς ενομίζετο) υιός του Ιωσήφ, του Ηλί, του Ματθάτ, του Λευί........"

Αυτό το απόσπασμα δεν μας λέει ότι ο Ηλί εγέννησε τον Ιωσήφ, δηλαδή ότι ο Ιωσήφ ήτανε γιος του Ηλί. Ποιου γιος ήταν ο Ιωσήφ το έχουμε ήδη δει στο κατά Ματθαίο: ήτανε γιος του Ιακώβ. Η γενεαλογία λοιπόν του κατά Λουκά 3/γ/ δεν είναι γενεαλογία του Ιησού από την πλευρά του Ιωσήφ αλλά από την πλευρά της Μαρίας1.

Πέρα από αυτό, ένα άλλο σημείο το οποίο έχει αποτελέσει σημείο τριβής είναι η καταμέτρηση των γενεών στον στίχο 17 του κατά Ματθαίο 1/α/ όπου διαβάζουμε:

Κατά Ματθαίο 1/α/17
"Πάσαι λοιπόν αι γενεαί από Αβραάμ έως Δαβίδ είναι γενεαί δεκατέσσαρες. και από Δαβίδ έως της μετοικεσίας Βαβυλώνος, γενεαί δεκατέσσαρες. και από της μετοικεσίας Βαβυλώνος έως του Χριστού, γενεαί δεκατέσσαρες."

Οι περισσότεροι άνθρωποι διαβάζουν τα τρία δεκατεσσάρια του παραπάνω αποσπάσματος και αντί να προσπαθήσουν να βρουν αυτά τα τρία δεκατεσσάρια, προσπαθούν να βρουν ένα σύνολο από σαράντα δυο γενεές. Αλήθεια που ο Λόγος του Θεού μιλάει για σαράντα δυο γενιές; ΠΟΥΘΕΝΑ. Το μόνο για το οποίο μιλάει είναι για τρεις ομάδες των δεκατεσσάρων γενεών η καθεμιά. Ποιες είναι αυτές οι ομάδες; Η απάντηση της Γραφής είναι ξεκάθαρη:

Η πρώτη ομάδα είναι από τον Αβραάμ έως τον Δαβίδ. Πράγματι:

"από Αβραάμ έως Δαβίδ είναι γενεαί δεκατέσσαρες"

Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Ιούδας, Φαρές, Εσρώμ, Αράμ, Αμιναδάβ, Ναασών, Σαλμών, Βοόζ, Ωβήδ, Ιεσσαί, Δαβίδ.

Η δεύτερη ομάδα είναι από τον Δαβίδ μέχρι την μετοικεσία της Βαβυλώνας. Το λάθος που πολλές φορές γίνεται εδώ είναι ότι ενώ ο Λόγος του Θεού λέει "ΑΠΟ ΔΑΒΙΔ" πολλοί ξεκινάν να μετράν από τον Σολομώντα. Ακολουθώντας τα όρια που ο Λόγος θέτει έχουμε:

"από Δαβίδ έως της μετοικεσίας Βαβυλώνος, γενεαί δεκατέσσαρες"

Δαβίδ, Σολομών, Ροβοάμ, Άβια, Ασά, Ιωσαφάτ, Ιωαράμ, Οζίας, Ιωαθάμ, Αχάζ, Εζεκίας, Μάνασσης, Αμών, Ιωσίας

Αυτή είναι η βασιλική ομάδα των δεκατεσσάρων γενεών αφού όλοι σ’ αυτήν την ομάδα ήτανε βασιλιάδες. Η ομάδα αρχίζει από τον Δαβίδ και τελειώνει με τον Ιωσία τον τελευταίο πραγματικό βασιλιά του βασιλείου.

Τέλος η τρίτη ομάδα, που αρχίζει από την μετοικεσία της Βαβυλώνας και κλείνει με τον Χριστό, επίσης έχει δεκατέσσερις γενιές:

"από της μετοικεσίας Βαβυλώνος έως του Χριστού, γενεαί δεκατέσσαρες"

Ιεχωνίας4, Σαλαθιήλ, Ζοροβαβέλ, Αβιούδ, Ελιακείμ, Αζώρ, Σαδώκ, Αχείμ, Ελιούδ, Ελεαζάρ, Ματθάν, Ιακώβ, Ιωσήφ, Ιησούς

Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό, όταν ο Λόγος του Θεού μιλάει για τρεις ομάδες των δεκατεσσάρων γενεών η καθεμιά αυτό και εννοεί. Αν τώρα εμείς το αγνοήσουμε αυτό και αντ’ αυτού αρχίσουμε να ψάχνουμε για σαράντα δύο γενιές, τότε ψάχνουμε για κάτι που ο Λόγος δεν λέει και αναπόφευκτα θα έχουμε προβλήματα.

Τάσος Κιουλάχογλου

 Υποσημειώσεις

1. Το γεγονός ότι αντί για το όνομα της Μαρίας έχουμε το όνομα του συζύγου της, δεν θα πρέπει να θεωρείται ως παράξενο. Μια απλή ματιά στις διάφορες γενεαλογίες που δίνονται στην Βίβλο είναι αρκετή για να αποδείξει ότι είναι παρά πολύ σπάνιο να βρει κανείς το όνομα μιας γυναίκας σε αυτές. Αυτό επίσης συμβαίνει και με τις γενεαλογίες οι οποίες δίνονται στο κατά Ματθαίο και στο κατά Λουκά όπου δεν υπάρχει καμιά γυναίκα. Ο λόγος που αυτό συμβαίνει θα πρέπει πιθανόν να αναζητηθεί στα έθιμα της εποχής και του τόπου στον οποίον γράφτηκε η Βίβλος.

2. Εάν και ο Ιεχωνίας αναφέρεται δυο φορές, μια στο κατά Ματθαίο 1/α/11 όπου μαθαίνουμε ότι αυτός και οι αδελφοί του γεννήθηκαν "ΕΠΙ της μετοικεσίας Βαβυλώνος" και μια ένα στίχο έπειτα, στο κατά Ματθαίο 1/α/12 όπου λέει: "ΜΕΤΑ δε την μετοικεσίαν Βαβυλώνος, Ιεχονίας εγέννησε τον Σαλαθιήλ...", μόνο σε μια από τις δυο ομάδες που έχουν ως όριο την μετοικεσία της Βαβυλώνας μπορεί να καταχωρηθεί. Ο λόγος είναι ότι ο διαχωρισμός δεν γίνεται με βάση τον Ιεχωνία (όπως έγινε με τον Δαβίδ στην πρώτη και δεύτερη ομάδα) αλλά με βάση την μετοικεσία της Βαβυλώνας. Η ομάδα στην οποία ανήκει ο Ιεχωνίας είναι η τρίτη αφού σε κάθε άλλη περίπτωση η δεύτερη ομάδα θα είχε 15 γενιές και η τρίτη 13, που δεν είναι αυτό που ο Λόγος λέει.