Βιβλικές Αλήθειες

Μερικά από τα πράγματα που ο Ιησούς Χριστός είναι: (PDF) Αυτό το άρθρο σε PDF

Μερικά από τα πράγματα που ο Ιησούς Χριστός είναι:Χωρίς αμφισβήτηση ο Ιησούς Χριστός είναι το κεντρικό πρόσωπο του Λόγου του Θεού. Είναι επομένως πολύ σημαντικό να κοιτάξουμε στο Λόγο του Θεού για να δούμε κάποια από τα πράγματα που ο Ιησούς Χριστός είναι. Λέω "κάποια", γιατί είναι αδύνατο σ’ ένα άρθρο όπως αυτό, να εξετάσουμε κάθε τι που η Βίβλος λέει ότι ο Ιησούς είναι. Εντούτοις ελπίζω ότι τα πράγματα τα οποία θα δούμε σήμερα θα μας βοηθήσουν να εκτιμήσουμε τον Ιησού Χριστό και ότι αυτός είναι για μας καλύτερα.

1. Ιησούς Χριστός: Γιος του Θεού

Ξεκινώντας την έρευνα μας αυτή στα όσα ο Ιησούς Χριστός είναι, θα πάμε στο κατά Ιωάννη 10/ι/35-36. Εκεί ο Ιησούς, κατά την διάρκεια ενός διαλόγου που είχε με μερικούς Ιουδαίους, είπε:

Κατά Ιωάννη 10/ι/35-36
"Εάν εκείνους είπε θεούς προς τους οποίους έγεινεν ο λόγος του Θεού, και δεν δύναται να αναιρεθεί η γραφή, εκείνον τον οποίον ο Πατήρ ηγίασε, και απέστειλεν εις τον κόσμον, σεις λέγεται Ότι βλασθημείς, διοτι ειπον, Υιος του Θεου ειμαι;"

Όπως μπορούμε να δούμε απ’ αυτό το απόσπασμα, ο Ιησούς είπε ότι είναι Γιος του Θεού, δηλαδή ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας του. Επομένως το πρώτο πράγμα το οποίο βλέπουμε ότι ο Ιησούς είναι, είναι Γιος του Θεού. Το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν όντως Γιος του Θεού μαρτυρείται επίσης από πολλά άλλα αποσπάσματα της Βίβλου. Έτσι για παράδειγμα, όταν ο άγγελος ανακοίνωσε στην Μαρία ότι θα γίνονταν η μητέρα του Ιησού, της είπε επίσης ότι ο Ιησούς θα ονομάζονταν Γιος του Θεού. Όντως, το κατά Λουκά 1/α/35 μας λέει:

Κατά Λουκά 1/α/35
"Και αποκριθείς ο άγγελος είπεν προς αυτήν, πνεύμα άγιον θέλει επέλθει επί σε, και δύναμις του υψίστου θέλει σε επισκιάσει. Διά τούτο και το γεννώμενον εκ σου άγιον, θέλει ονομασθή Υιός Θεού."

Επιπρόσθετα ο Θεός δυο φορές, μια κατά την βάπτιση του Ιησού (κατά Ματθαίο 3/γ/16-17) και μια κατά την μεταμόρφωση του (κατά Ματθαίο 17/ιζ/5) δημόσια τον διακήρυξε σαν Γιο Του. Πράγματι τα σχετικά αποσπάσματα μας λένε:

Κατά Ματθαίο 3/γ/16-17
"Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβει ευθύς από του ύδατος. Και ιδού ηνοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε πνεύμα Θεού κατεβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ’ αυτόν. Και ιδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστηθήν."

Κατά Ματθαίον 17/ιζ/5
"Ενώ αυτός ελάλει έτι [δες κατά Ματθαίο 17/ιζ/1-4 για τα συμφραζόμενα], ιδού, νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς. Και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην. Αυτού ακούετε."

Πέρα απ’ όλα τα παραπάνω, άλλο ένα πιστοποιητικό που η Βίβλος αναφέρει σαν απόδειξη του ότι ο Ιησούς Χριστός είναι όντως Γιος του Θεού, είναι το γεγονός ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς. Πράγματι, η προς Ρωμαίους 1/α/ μας λέει σχετικά:

Προς Ρωμαίους 1/α/1,3-4
"Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού,.....περί του Υιού αυτού, όστις εγεννήθη εκ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης, διά της εκ νεκρών αναστάσεως, Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών."

Σε όλα τα παραπάνω θα μπορούσαμε να προσθέσουμε πολλά ακόμη αποσπάσματα τα οποία δηλώνουν ότι ο Ιησούς είναι Γιός του Θεού1. Το πρώτο επομένως πράγμα το οποίο βλέπουμε ότι ο Ιησούς είναι, είναι Γιος του Θεού.

2. Ιησούς Χριστός: ο Σωτήρας του κόσμου

Έχοντας δει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Γιος του Θεού ας προχωρήσουμε περισσότερο για να δούμε κάποια άλλα πράγματα που αυτός είναι. Για να αρχίσουμε, θα πάμε στην Ιωάννου Α 4/δ/14. Εκεί διαβάζουμε:

Ιωάννου Α 4/δ/14
"Και ημείς είδομεν, και μαρτυρούμεν, ότι ο Πατήρ απέστειλε τον Υιόν Σωτήρα του κόσμου"

Επίσης το κατά Ιωάννη 12/ιβ/47 λέει:
"Και εάν τις ακούσει τους λόγους μου, και δεν πιστεύση, εγώ δεν κρίνω αυτόν. Διότι δεν ήλθον διά να κρίνω τον κόσμον, αλλά διά να σώσω τον κόσμον."

Η σωτηρία απαιτεί ένα σωτήρα, κάποιον που θα την κάνει διαθέσιμη. Όπως το παραπάνω απόσπασμα μας κάνει καθαρό, αυτός ο Σωτήρας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Πράγματι η προς Ρωμαίους 10/ι/9 μας λέει:

Προς Ρωμαίους 10/ι/9
"εάν ομολογήσεις διά του στόματος σου τον Κύριον Ιησούν, και πιστεύσης εν τη καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών θέλεις σωθεί."

Επίσης οι Πράξεις 4/δ/12 μας λένε για τον Ιησού:
"Και δεν υπάρχει δι’ ουδενός άλλου η σωτηρία. διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν."

Η σωτηρία είναι αδύνατη χωρίς τον Ιησού Χριστό γιατί μόνο σ’ αυτόν υπάρχει, και δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο ομολογώντας τον ως Κύριο και πιστεύοντας ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς. Επομένως, ένα δεύτερο πράγμα που ο Ιησούς είναι, είναι ο Σωτήρας, ο μόνος στον οποίο υπάρχει σωτηρία.

3. Ιησούς Χριστός: Κύριος

Πέρα από Γιος του Θεού και Σωτήρας, ένας άλλος τίτλος που χρησιμοποιείται για τον Ιησού Χριστό είναι Κύριος. Σχετικά με τη λέξη "κύριος" αυτή δηλώνει αφεντικό, κάποιον που είναι σε θέση εξουσίας. Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι όντως σε θέση εξουσίας δείχνεται από το γεγονός ότι η φράση "Κύριος Ιησούς Χριστός" συμβαίνει 82 φορές στην Βίβλο. Πέρα απ’ αυτό, επίσης υπάρχουν πολλά άλλα αποσπάσματα στην Βίβλο τα οποία αναφέρονται στην θέση εξουσίας του Ιησού Χριστού, τέτοια όπως η προς Φιλιππησίους 2/β/9-11. Εκεί διαβάζουμε:

Προς Φιλιππησίους 2/β/9-11
"Διά τούτο και ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν [τον Ιησού] και εχάρισεν εις αυτόν όνομα το υπέρ παν όνομα. διά να κλίνη εις το όνομα του Ιησού παν γόνυ επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, εις δόξαν Θεού Πατρός."

Επίσης η προς Κορινθίους Α 15/ιε/24-28 μας λέει:
"ύστερον θέλει είσθαι το τέλος, όταν παραδώσει [ο Ιησούς] την βασιλείαν εις τον Θεόν και Πατέρα. Όταν καταργήσει πάσαν αρχήν και πάσαν εξουσίαν και δύναμιν. Διότι πρέπει [ο Ιησούς] να βασιλεύει εώσου θέση πάντας τους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Διότι "πάντα [ο Θεός] υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού [του Ιησού]." Όταν δε ειπή ότι πάντα είναι υποτεταγμένα, φανερόν ότι εξαιρείται ο υποτάξας [ο Θεός] εις αυτόν [τον Ιησού] τα πάντα. Όταν δε υποταχθώσιν εις αυτόν [τον Ιησού] τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός θέλει υποταχθεί εις τον υποτάξαντα εις αυτόν τα πάντα, διά να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάσι."

Όπως τα παραπάνω αποσπάσματα κάνουν καθαρό, κάθε τι είναι ή θα είναι "υπό τους πόδας" του Ιησού. Η μόνη εξαίρεση είναι ο Θεός, ο "υποτάξας εις αυτόν τα πάντα", στον οποίον και ο Ιησούς ο ίδιος είναι υποταγμένος. Πέρα από τον Θεό, κάθε τι άλλο είναι ή θα είναι υπό την εξουσία του Ιησού Χριστού ώστε "πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, εις δόξαν Θεού Πατρός"

4. Ιησούς Χριστός: η κεφαλή της εκκλησίας

Πέρα από αφεντικό, κύριος, κάθε ανθρώπου που πιστεύει σ’ αυτόν, ο Ιησούς Χριστός είναι επίσης η κεφαλή, το αφεντικό του συνόλου εκείνων που πιστεύουν σ’ αυτόν και οι οποίοι συνιστούν ότι η Βίβλος αποκαλεί "εκκλησία". Πράγματι η προς Κολοσσαείς 1/α/18 μας λέει:

Προς Κολοσσαείς 1/α/18
"και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος, της εκκλησίας."

Επίσης η προς Εφεσίους 4/δ/15-16 μας λέει:
"άλλα αληθεύοντες εις την αγάπην, να αυξήσωμεν εις αυτόν κατά πάντα, όστις είναι η κεφαλή, ο Χριστός. Εξ’ ου παν το σώμα συναρμολογούμενον και συνδεόμενον διά πάσης συνάφειας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογο ενέργειαν ενός έκαστου μέρους, κάμνει την αύξησιν του σώματος, προς οικοδομήν εαυτού εν αγάπη"

Όπως τα παραπάνω αποσπάσματα κάνουν καθαρό, η εκκλησία δεν είναι ένα κτήριο άλλα ένα σώμα το οποίο απαρτίζεται από τον καθένα από μας που έχει ομολογήσει με τον στόμα του τον Κύριο, το αφεντικό, Ιησού και έχει πιστέψει με την καρδιά του ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς. Όπως η προς Κορινθίους Α 12/ιβ μας λέει σχετικά μ’ αυτό το σώμα και τα μέλη του:

Προς Κορινθίους Α 12/ιβ/12,14,18,27
"Διότι καθώς το σώμα είναι εν, και έχει μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός, πολλά όντα, είναι εν σώμα. ούτω και ο Χριστός..... Διότι το σώμα δεν είναι εν μέλος άλλα πολλά....Αλλά τώρα ο Θεός έθεσε τα μέλη εν έκαστον αυτών εις το σώμα, καθώς ηθέλησεν....Και σεις είσθε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος."

Επίσης η προς Κορινθίους Α 11/ια/3 προσθέτει:
"Θέλω δε να εξεύρητε, ότι η κεφαλή παντός ανδρός είναι ο Χριστός. κεφαλή δε της γυναικός ο ανήρ. Κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός."

Ο κάθε ένας από μας είναι μέλος του σώματος του Χριστού και έχει τον Χριστό σαν ΚΥΡΙΟ. Όλοι τώρα μαζί συνιστούμε το σώμα του Χριστού, την εκκλησία, η οποία έχει τον Χριστό σαν ΚΕΦΑΛΗ και ο οποίος με την σειρά του έχει τον Θεό σαν κεφαλή (προς Κορινθίους 11/ια/3). Όπως τώρα σε ένα πραγματικό σώμα, το κεφάλι είναι εκείνο που λαμβάνει τις αποφάσεις και είναι υπεύθυνο για κάθε τι που το σώμα κάνει, το ίδιο επίσης είναι και ο Χριστός στην εκκλησία: αυτός (και μόνο αυτός) είναι υπεύθυνος να αποφασίσει πως το σώμα σαν σύνολο, και κάθε ένας από μας σαν μέλη του, θα κινηθεί. Αυτός είναι η κεφαλή της εκκλησίας, εμείς είμαστε τα μέλη της, και ο Θεός είναι Αυτός που μας τοποθέτησε στην εκκλησία όπως Αυτός ήθελε. Όπως το χέρι μου υπακούει στο κεφάλι μου έτσι και μείς, ως μέλη της εκκλησίας, πρέπει να είμαστε υπάκουοι στην κεφαλή, στον αρχηγό της εκκλησίας, τον Χριστό. Είναι αυτός ο οποίος κατέχει την αρχηγική θέση στην εκκλησία. Όλοι οι άλλοι είμαστε μέλη από των οποίων την ορθή λειτουργία εξαρτάται και η ορθή λειτουργία όλου του σώματος, όλης της εκκλησίας.

5. Ιησούς Χριστός: Ο μόνος δρόμος για τον Θεό

Αν και μέχρι τώρα έχουμε δει πολλά πράγματα που ο Ιησούς είναι, η λίστα δεν σταματάει εδώ. Πράγματι το κατά Ιωάννη 14/ιδ/6 μας λέει:

Κατά Ιωάννη 14/ιδ/6
"Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, "Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι εμού."

Ο Ιησούς είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Όπως είπε, κανένας δεν μπορεί να πάει στον Θεό παρά μόνο μέσω αυτού. Άρα ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος δρόμος για τον Θεό. Προφανώς, αυτό σημαίνει ότι η άποψη που υποστηρίζει ότι όλες οι διάφορες θρησκείες είναι απλά διαφορετικοί δρόμοι που τελικά όλοι οδηγούν στον ένα αληθινό Θεό είναι Βιβλικά εντελώς λανθασμένη. Πράγματι σύμφωνα με τα όσα μόλις διαβάσαμε υπάρχει ΕΝΑΣ μόνο δρόμος προς τον Θεό, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Χωρίς αυτόν κανένας δεν μπορεί να πάει προς τον Θεό.

6. Ιησούς Χριστός: ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων

Πέρα από μοναδικός δρόμος προς τον Θεό, ο Ιησούς Χριστός είναι επίσης και ο μοναδικός μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Πράγματι η προς Τιμόθεο 2/β/5 μας λέει:

Προς Τιμόθεο Α 2/β/5
"Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς"

Όπως είναι προφανές απ’ αυτό το απόσπασμα, όπως η άποψη των "πολλών δρόμων για τον Θεό είναι Βιβλικά λανθασμένη, το ίδιο λανθασμένη είναι και άποψη των "πολλών μεσιτών μεταξύ Θεού και ανθρώπων2". Πράγματι, όπως το παραπάνω απόσπασμα κάνει ξεκάθαρο, υπάρχει ΕΝΑΣ και μόνο ΕΝΑΣ μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Μόνο αυτόν έχει ο Θεός διορίσει να μεσιτεύει για λογαριασμό μας και μόνο αυτός είναι κατάλληλος γι’ αυτήν την δουλειά.

7. Ιησούς Χριστός: ο άρτος της ζωής

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι ο Ιησούς είναι, δίνονται στο κατά Ιωάννη 6/ς/35. Εκεί διαβάζουμε:

Κατά Ιωάννη 6/ς/35
"Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΑΡΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. ΟΣΤΙΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΜΕ, ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΠΕΙΝΑΣΕΙ. ΚΑΙ ΟΣΤΙΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΕΙΣ ΕΜΕ, ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΔΙΨΑΣΕΙ ΠΟΤΕ"

Επίσης το κατά Ιωάννη 6/ς/47-48 επαναλαμβάνει:
"Αληθώς, αληθώς σας λέγω, Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον. ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΑΡΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ"

Ο Ιησούς Χριστός υποσχέθηκε ότι αυτός που θα έλθει σ’ αυτόν δεν θα πεινάσει ποτέ και δεν θα διψάσει ποτέ. Είπε ότι αυτός είναι το ψωμί της ζωής. Όλοι μας γνωρίζουμε πόσο σημαντικά είναι η τροφή και το νερό για τις ζωές μας. Εντούτοις, αν ακόμα και η αφθονία αυτών δεν μπορεί να μας δώσει πέρα από ένα μέσο όρο εβδομήντα ή ογδόντα ετών ζωής, το ψωμί το οποίο λέγεται Ιησούς Χριστός μας δίνει ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ. Πως; Το είδαμε ήδη: με το να τον ομολογήσουμε σαν Κύριο και να πιστέψουμε ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς (προς Ρωμαίους 10/ι/9). Αφού επίσης μας διαβεβαιώνει ότι αν πάμε σ’ αυτόν, δεν θα πεινάσουμε ΠΟΤΕ και δεν θα διψάσουμε ΠΟΤΕ, αυτό σημαίνει ότι πιστεύοντας σ’ αυτόν θα έχουμε όλα όσα απαιτούνται για να ζήσουμε σ’ αυτήν την ζωή. Θα έχουμε αιώνια ζωή ΚΑΙ ότι χρειαζόμαστε σ’ αυτήν την ζωή.

8. Ιησούς Χριστός: το φως της ζωής

Πέρα από ψωμί της ζωής το οποίο είδαμε ότι ο Ιησούς είναι, αυτός είναι επίσης και εκείνος τον οποίον αν ακολουθήσουμε θα έχουμε το φως της ζωής. Το κατά Ιωάννη ευαγγέλιο μας λέει:

Κατά Ιωάννη 8/η/12
"ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΟΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΜΕ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΠΕΡΙΠΑΤΗΣΕΙ ΕΙΣ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΘΕΛΕΙ ΕΧΕΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ"

Κατά Ιωάννη 12/ιβ/46
"Εγώ ήλθον φως εις τον κόσμον, διά να μην μείνει εν τω σκοτεί πας ο πιστεύων εις εμέ"

Όπως η επιβίωση μας απαιτεί ψωμί και νερό, έτσι και οι μετακινήσεις μας απαιτούν φως προκειμένου να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια. Εντούτοις δεν είναι μόνο αυτές οι οποίες χρειάζονται φως. Ακόμα σημαντικότερα, είναι το περπάτημα μας στη ζωή το οποίο χρειάζεται φώς έτσι ώστε να περπατάμε με ασφάλεια, γνωρίζοντας που πηγαίνουμε. Όπως ο Ιησούς Χριστός είπε χαρακτηριστικά:

Κατά Ιωάννη 12/ιβ/35
"ΟΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙ ΕΝ ΤΩ ΣΚΟΤΕΙ, ΔΕΝ ΕΞΕΥΡΕΙ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΙ"

Όταν περπατάμε στο σκοτάδι δεν γνωρίζουμε που πηγαίνουμε. Για’ αυτό και χρειαζόμαστε φως. Παρόλα αυτά, αν και το φυσικό ή τεχνητό φως είναι αρκετό για το περπάτημα μας με τα πόδια αυτό σίγουρα δεν είναι αρκετό για το περπάτημα μας στην ζωή. Γι’ αυτό το περπάτημα μας χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό είδος φωτός, ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Πως είναι δυνατό να έχουμε αυτό το φως; Ακολουθώντας τον Ιησού Χριστό. Πράγματι όπως τα παραπάνω αποσπάσματα μας λένε, αν ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό, τον δρόμο, την αλήθεια, και την ζωή δεν θα περπατήσουμε στο σκοτάδι αλλά θα έχουμε το φως της ζωής.

9. Ιησούς Χριστός: η πόρτα

Για να δούμε κάτι άλλο που ο Ιησούς Χριστός είναι θα πάμε στο κατά Ιωάννη 10/ι. Εκεί διαβάζουμε:

Κατά Ιωάννη 10/ι/7-11
"Είπε λοιπόν πάλιν προς αυτούς ο Ιησούς, Αληθώς αληθώς σας λέγω, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Πάντες όσοι ήλθον προ εμού, κλέπτε είναι και λησταί. Αλλά δεν ήκουσαν αυτούς τα πρόβατα. ΕΓΩ ειμαι η θύρα. δι’ εμού αν τις εισέλθει θέλει σωθεί, και θέλει εισέλθει και εξέλθει, και θέλει εύρει βοσκήν. Ο κλέπτης δεν έρχεται, ειμή διά να κλέψει και θύσει και απολέσει. εγώ ήλθον διά να έχωσιν ζωήν, και να έχωσιν αυτήν εν αφθονία."

Εδώ ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποιεί ένα σχήμα λόγου για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό του και τι θα συμβεί σε εκείνους που θα τον ακολουθήσουνε. Σ’ αυτό το σχήμα ο Ιησούς παρουσιάζει τον εαυτό του σαν την πόρτα. Σχετικά με την σημασία αυτού του σχήματος, όλοι γνωρίζουμε ότι η πόρτα είναι κάτι το οποίο μας βάζει σε ένα χώρο διαφορετικό από τον χώρο στον οποίο βρισκόμαστε. Επομένως όταν ο Λόγος του Θεού παρουσιάζει τον Ιησού σαν την πόρτα αυτό που θέλει να μας πει είναι ότι ο Ιησούς είναι κάποιος μέσω του οποίου οδηγούμαστε σ’ ένα διαφορετικό χώρο από εκείνον στον οποίον ήμασταν πριν. Και αν κάποιος ρωτήσει τι είδους είναι ο χώρος στον οποίον κάποιος εισέρχεται αν περάσει από την πόρτα που λέγεται Ιησούς Χριστός, η απάντηση δόθηκε από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Όπως αυτός είπε: "δι’ εμού αν τις εισέλθει θέλει σωθεί, και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει εύρει βοσκήν". Παίρνοντας το καθ’ ένα απ’ αυτά με την σειρά, αν κάποιος περάσει από την πόρτα που λέγεται Ιησούς Χριστός, δηλαδή αν ομολογήσει με το στόμα του τον Κύριο Ιησού και πιστέψει με την καρδιά του ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς (προς Ρωμαίους 10/ι/9), θα σωθεί. Επίσης θα μπορεί να "εισέλθει και εξέλθει" δηλαδή θα είναι ελεύθερος, το οποίο με την σειρά του σημαίνει ότι όσο κάποιος στέκεται έξω από την πόρτα του Ιησού δεν είναι ελεύθερος. Ότι αυτό συμβαίνει, μπορούμε να το δούμε και από την προς Κορινθίους Β 4/δ/3-4 η οποία αναφορικά με τον μη σωσμένο άνθρωπο μας λέει:

Προς Κορινθίους Β 4/δ/3-4
"Εάν δε και είναι το ευαγγέλιον ημών κεκαλυμμένον, εις τους απολλυμένους είναι κεκαλυμμένον. Των οποίων άπιστων όντων, ο θεός του κόσμου τούτου ετυφλωσε τον νουν, διά να μη επιλάμψη εις αυτούς ο φωτισμός του ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, όστις είναι εικών του Θεού."

Μπορείς να μιλήσεις για ελευθερία όταν είσαι τυφλός στον νου; Μπορείς να "εισέλθεις και εξέλθεις"; Φυσικά όχι. Μόνο όταν κανείς εισέλθει από την πόρτα που λέγεται Χριστός απελευθερώνεται από την σκλαβιά του Διαβόλου και είναι πραγματικά ελεύθερος.

Τέλος κάτι άλλο που κάποιος βρίσκει όταν περνάει την πόρτα του Χριστού είναι βοσκή. Μπορούμε να καταλάβουμε την σημασία της βοσκής, αν θυμηθούμε ότι το σχήμα που χρησιμοποίησε ο Ιησούς είχε να κάνει με πρόβατα. Πραγματικά, για ένα πρόβατο η βοσκή είναι ότι για ένα άνθρωπο η τροφή. Αν φανταστούμε λοιπόν πόσο ικανοποιημένο μπορεί να είναι ένα πρόβατο όταν έχει βρει ένα καλό βοσκότοπο όπου μπορεί να φάει και να κοιμηθεί, θα έχουμε και μια εικόνα του πόσο ικανοποιημένος είναι ο άνθρωπος που περνάει την πόρτα του Χριστού.

10. Ιησούς Χριστός: Ο ποιμήν ο καλός

Πέρα από "θύρα των προβάτων" ο Ιησούς είναι επίσης και ο καλός ποιμένας που τα πρόβατα (εμείς) χρειάζονται. Πράγματι το κατά Ιωάννη 10/ι/11, 14-15 μας λέει:

Κατά Ιωάννη 10/ι/11, 14-15
«Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλλει υπέρ των προβάτων....Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα εμά, και γνωρίζομαι υπό των εμών, καθώς με γνωρίζει ο Πατήρ, και εγώ γνωρίζω τον Πατέρα. Και την ψυχήν μου βάλλω υπέρ των προβάτων.»

Για να είναι το ποίμνιο ασφαλές χρειάζεται να έχει ένα καλό ποιμένα ο οποίος θα το φροντίζει. Γυρίζοντας τώρα σε μας, η ερώτηση είναι: υπάρχει για τις ζωές μας ένα καλός ποιμένας, δηλαδή κάποιος που θα μας φροντίσει όπως ο καλός ποιμένας φροντίζει για τα πρόβατα του. Όπως είδαμε η απάντηση είναι ναι, υπάρχει ένας: ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Πράγματι, ο Ιησούς Χριστός είναι ο καλός ποιμένας του οποίου την καθοδήγηση και την φροντίδα εμείς χρειαζόμαστε. Όπως είπε: "ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλλει υπέρ των προβάτων", και πραγματικά ο Χριστός έδωσε την ζωή του για μας. Όπως η προς Εφεσίους 5/ε/2 μας λέει3:

Προς Εφεσίους 5/ε/2
"και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν ημάς, και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ ημών προσφοράν και θυσίαν εις τον Θεόν, εις οσμήν ευωδίας."

Ο Ιησούς απόδειξε πόσο αγαθός είναι, δίνοντας τον εαυτό του για μας. Εντούτοις, δεν είναι μόνο ένας καλός ποιμένας αλλά και ένας δυνατός ποιμένας υπό την καθοδήγηση του οποίου μπορούμε να αισθανόμαστε ασφαλείς. Όπως το κατά Ιωάννη 10/ι/27-29 μας λέει:

Κατά Ιωάννη 10/ι/27-29
"Καθώς σας είπον τα πρόβατα τα εμά ακούωσιν την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά. και με ακολουθώσι. Και εγώ δίδω εις αυτά ζωην αιώνιον. και δεν θέλουσιν απολεσθή εις τον αιώνα, και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Ο Πατήρ μου όστις μοι έδωκεν αυτά, είναι μεγαλύτερος πάντων. Και ουδείς δύναται να αρπάσει εκ της χειρός του Πατρός μου."

Κανένας δεν μπορεί να μας αρπάξει από τα χέρια του ποιμένα μας, γιατί είναι ο Θεός ο οποίος μας έχει δώσει σ’ αυτόν σαν ποίμνιο και κανένας δεν μπορεί να αρπάξει από τα χέρια του Θεού. Επομένως, έχοντας τον Ιησού Χριστό σαν ποιμένα μας μπορούμε να αισθανόμαστε πραγματικά ασφαλείς αφού είμαστε υπό την προστασία του πιο δυνατού που υπάρχει: του Θεού.

11. Συμπέρασμα

Σ’ αυτό το άρθρο εξετάσαμε μερικά από τα πράγματα τα οποία ο Ιησούς Χριστός είναι: Έτσι είδαμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι:

i) Γιος του Θεού

ii) Σωτήρας του κόσμου

iii) Κύριος

iv) κεφαλή της εκκλησίας

v) ο μόνος δρόμος προς τον Θεό

vi) ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων

vii) ο άρτος της ζωής

viii) το φως της ζωής

ix) η θύρα

x) ο ποιμήν ο καλός

Αυτή η λίστα δεν είναι με κανένα τρόπο εξαντλητική. Σίγουρα υπάρχουν περισσότερα πράγματα τα οποία μπορεί κανείς να βρει μελετώντας τον Λόγο του Θεού. Εντούτοις πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία είδαμε σ’ αυτό το άρθρο είναι αρκετά για να μας δείξουν την πόσο μεγάλη σημασία που ο Ιησούς Χριστός έχει για μας. Όπως ο Παύλος προσευχήθηκε για όλους μας, μακάρι:

Προς Εφεσίους 3/γ/18-19
"να δυνηθήτε, ερριζωμένοι και τεθεμελειωμένοι εν αγάπη, να καταλάβητε μετά πάντων των αγίων, τι το πλάτος και μήκος, και βάθος και ύψος. και να γνωρίσηται την αγάπην του Χριστού την υπερβαίνουσαν πάσαν γνώσιν, διά να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού."

Τάσος Κιουλάχογλου

 Υποσημειώσεις

1. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Βίβλος αποκαλεί τον Ιησού "Γιο του Θεού" 46 φορές.

2. Μερικά γνωστά ονόματα τα οποία μερικά δόγματα προσφέρουν σαν "μεσίτες" πέρα από τον Ιησού, είναι η Μαρία, ο Πέτρος, καθώς επίσης και οι διάφοροι ονομαζόμενοι άγιοι.

3. Δες επίσης: προς Γαλάτας 1/α/3-4, 2/β/20 και προς Τίτο 2/β/14.