Kutsal Kitap'a ait Gerçekler

İsa gerçekten 25 Aralık’ta mı dünyaya geldi? (PDF) Bu makalenin pdf versiyonu

İsa gerçekten 25 Aralık’ta mı dünyaya geldi?Asırlardır Hristiyanlar İsa Mesih'in doğumunu 25 Aralık'ta kutlamaktadırlar. Aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı, İsa'nın o tarihte doğmuş olmasının oldukça olanak dışı olduğu kanısındayız.

1. Luka 2:1-3, Meryem ve Yusuf'un seyahat etmelerine neden olan bir nüfus sayımından bahsetmektedir. Nüfüs sayımı, kış hava koşullarının insanların, ailelerinin1 yaşadıkları şehire ulaşmalarını çok zor kılacağı için asla kış ayının ortasında yapılmazdı. Aslında, ulaşımın oldukça kolaylaştığı modern dünyada, günümüzde bile nüfus sayımları genellikle hava koşulllarının sorun yaratmayacağı zamanlarda gerçekleşir. Dolayısıyla, 25 Aralık olduğu varsayılan İsa'nın doğum tarihi ile bu tarihte yapılan nüfus sayımı birbirleriyle uyuşmamaktadır.

2. Üstelik, çobanların sürüleri dışarıda tuttuğunu anlatmaya çalışan 8. ayet, hava şartlarından dolayı, Aralık'ta sürülerin asla dışarıda bırakılmacağından yola çıkarak, İsa'nın 25 Aralık'ta doğmadığının bir diğer göstergesidir. Adam Clark'ın da açıkladığı üzere:

"Çobanların sürüleri eve geri götürmemesinden dolayı, Ekim ayının henüz başlamadığı farzedilir ve bunun sonucu olarak, Rabbimizin sürülerin dışarıda olduğu 25 Aralık tarihinde doğmadığı açıklık kazanır...Bu durumda, Aralık'ta İsa'nın doğduğu öğretisinden vazgeçilmelidir" (Bu alıntı R. E. Woodrow'dan alınmıştır: "Babylon Mystery Religion", Ralph Woodrow Evangelistic Association Inc., 1966, this printing 1992 p.141)

Yukarıda anlatılan gerçeklerden yola çıktığımızda, İsa'nın 25 Aralık'ta doğmasının son derece olasılık dışı olduğu açıktır. Peki, doğum günü neden bu tarihte kutlanmaktadır? Bunun sebebi, Hristiyan olan paganların, kendi pagan geleneklerini Hristiyan inancına taşımalarından öteye gitmemektedir. J. Frazer'in belirttiği üzere:

"Roma ve Yunan dünyasında pagan güneşe tapınma- Mithraism tatili olarak görülen 25 Aralık kutlamaları en büyük pagan mezhebiydi....Bu kış festivaline "Doğuş" - "Güneş Tanrısının doğumu" denilirdi" (Bknz J. Frazer: "The Golden Bough", New York, Macmillan Co., 1935 p.471.)

Oldukça tutucu bir kaynak olan "The Catholic Encyclopedia" dahi, İsa'nın 25 Aralık'ta doğumunun kutlanmasının aslında bir pagan bayramından kaynaklandığını itiraf eder:

"Yaygın olarak bilinen Natalis Invicti'nin [Fethedilmemiş Güneşin Doğumu] güneş bayramının 25 Aralık'ta kutlanması, İsa'nın doğumunu Aralık ayında kutluyor olmamızdan büyük ölçüde sorumludur." (Bknz: "The Catholic Encyclopedia", New York, Robert Appleton Co., 1911, p.725. Bu alıntı R. Woodrow, op. cit. p.143 bölümünden alınmıştır)

Yukarıdaki açıklamalara baktığımızda2, 25 Aralık'ın İsa'nın doğum tarihi olmadığını, aslında paganların güneş tanrısının doğumunu kutladıkları tarih olduğunu anlamaktayız. Paganlar Hristiyanlık inancına geçtiklerinde, putperest uygulamalarını da beraberlerinde getirmişlerdir. Kilise ise, bu tür uygulamalara direkt karşı koymak hatta onlarla savaşmak yerine, bu uygulamaları "hristiyanlığa adapte etmeyi (hristiyanlaştırmayı)" tercih etmiştir. Dolayısıyla, "güneş tanrısının doğumu", "Tanrı'nın Oğlunun doğumu" olarak değiştirilmiştir. Ne yazık ki bu uygulama, kayda değer sayıdaki Hristiyan tarafından günümüzde hala izlenen putperest uygulamalardan biridir.

Burada anlatmak istediğim, ne İsa'nın doğumunun 25 Aralık'ta kutlanması karşısında harekete geçilmesi ne de Doğuş Bayramı yüzünden ailemizle mücadeleye başlamamızdır. Sonuçta, İsa'nın doğum tarihi o kadar önemli değildir. Önemli olan O'nun DOĞDUĞU gerçeğidir. Bununla birlikte, bu gerçekleri bilmek ve insanların uydurduğu çeşitli geleneklere inanarak bizi sürüklemesine izin vermememiz büyük önem taşımaktadır.

Anastasios Kioulachoglu

 Dipnotlar

1. Filistin'in hava durumu diğer Akdeniz ülkelerinin hava durumundan çok fazla bir farklılık göstermez. Bu nedenle, yılın sıcak dönemi, Kuzey ve Merkez Avrupa'dan daha uzun olmakla birlikte, Kasım'la Mart dönemi eksi derecelere düşmekte ve oldukça soğuk olmaktadır

2. Daha fazla kanıt için okuyucular Ralph Woodrow'un mükemmel eserine yönlendirilmişlerdir. a.g.e.