Kutsal Kitap'a ait Gerçekler

İsa, Davut'un Oğlu (PDF) Bu makalenin pdf versiyonu

İsa, Davut'un OğluLuka 1:32'de, melek Cebrail, Meryem'e İsa'nın annesi olacağını, "Rab Tanrı'nın O'na, atası Davut'un tahtını vereceğini" duyurdu. Buna ilaveten, Yeni Antlaşma'da birçok defa İsa'dan Davut'un Oğlu olarak bahsedildiğini görmekteyiz. Aşağıdaki anlatılanlar Matta İncilinden alınmış bazı örneklerden oluşmaktadır:

Matta 9:27
“İsa oradan ayrılırken iki kör adam, "Davut Oğlu, halimize acı!" diye feryat ederek O'nun ardından gittiler."

Matta 12:23
“Bütün kalabalık şaşırıp kaldı. "Bu Davut'un Oğlu olabilir mi?" diye soruyorlardı."

Matta 15:22
“ O yöreden Kenanlı bir kadın İsa'ya gelip, "Ya Rab, ey Davut Oğlu, halime acı! Kızım cine tutsak, çok kötü durumda" diye feryat etti.

Matta 20:30
“Yol kenarında oturan iki kör adam, İsa'nın oradan geçmekte olduğunu duyunca, "Ya Rab, ey Davut Oğlu halimize acı!" diye bağırdılar.”

Matta 21:9
“Önden giden ve arkadan gelen kalabalıklar şöyle bağırıyorlardı: "Davut Oğluna hozana! Rab'bin adıyla gelene övgüler olsun, en yücelerde hozana!"

Meleğin Meryem'e, Tanrı'nın İsa'ya atası Davut'un tahtını vereceğini söylemesi iki anlama gelmekteydi:

1. İsa Davut'un soyundan gelmekteydi yani, Davut onun atasıydı.

2. İsa'nın Davut'un tahtı üzerinde yasal hakları vardı yani, yasal olarak Davut'un tahtının halefiydi.

İsa'nın bu iki gereksinimi yerine getirmiş olması, Matta 1:1-7 ve Luka 3:23-38'te verilen İsa'ya ait iki soy ağacı aracılığıyla açıklığa kavuşturulmuştur. Bu soy ağaçlarının ilki, İsa'nın yaşadığı toplumca varsayılan babası Yusuf'a atfedilmiş olup, İsa'nın doğrudan Kral Davut'un krallık soyundan geldiğini göstermektedir. İşte bu sebepten dolayı, yasal açıdan baktığımızda, İsa'nın Davut'un tahtı üzerinde yasal hakları bulunmaktaydı. Ancak bu yeterli değildi. Aynı zamanda direkt olarak Davut'un soyundan gelmesi gerekmekteydi. Ve annesi Meryem vasıtasıyla, Davut'un soyundan geliyordu. Aslına bakılırsa, Luka 3:23-38 bölümlerinde verilen soy ağacı, İsa'nın doğrudan Davut'un soyundan geldiğini ortaya koymaktadır. Bu sebeple, İsa hem yasal hem de fiziksel olarak, Davut'un tahtı üzerinde hak sahibiydi.

Bunlar elbette tesadüf değildi. Aksine, bunlar Mesih için ön koşullardı. Çünkü Eski Antlaşma vahiyleri uyarınca, vaat edilen Mesih (kurtarıcı) İbrahim'in (bknz Yaratılış 21:12 ve Galatyalılar 3:16), ayrıca Davut'un (bknz Zebur 132:11 ve Elçilerin İşleri 2:29-30) soyundan gelen biri olmalıydı ve İsa her ikisinin de soyundan gelmekteydi. Matta 1:1 bu gerçeği oldukça açık olarak dile getirmektedir:

Matta 1:1
"İBRAHİM OĞLU, DAVUT OĞLU İSA MESİH......"

Bununla birlikte, İsa Mesih'in soy kütükleri tarihi bir sayım olmayıp, İSA'NIN VAAT EDİLEN, MESİH, KURTARICI, Davut'un ve İbrahim'in Oğlu olduğunun KANITIDIR. O'nun aracılığıyla, Tanrı İbrahim ve Davut'a verdiği sözü yerine getirmekle kalmamış, aynı zamanda düşüşün yarattığı durumu düzeltmesi için Mesih'i bekleyen insanoğluna verdiği vaadi de gerçekleştirmiştir.

 

Anastasios Kioulachoglu