کلام خدا
برای دریافت رایگان مقالات جدید در این مجله عضو شوید

«وجدانی عاری از گناه» (PDF) نسخه پی-دی-اف این مقاله

"وجدانی عاری از گناه"پولس درباره فلیکس، والی رومی در اعمال رسولان 24: 16 می گوید:

اعمال رسولان 24: 16
" از اين‌‌رو، سخت مي‌کوشم تا نسبت به خدا و مردم با وجداني پاک زندگي کنم."

از جمله چیزهایی که پولس برای آنها تلاش و کوشش می نمود، این بود که وجدانش را نسبت به خدا و مردم پاک و بی گناه نگاه دارد. برعکس او، برخی در رابطه با وجدان مسیر دیگری را پیروی کرده یا می کنند. در اول تیموتائوس 4: 1-2 می خوانیم:

اول تیموتائوس 4: 1-2
" امّا روح، آشکارا مي‌گويد که در زمانهاي آخر، برخي از ايمان رويگردان شده، از ارواح گمراه‌کننده و تعاليم ديوها پيروي خواهند کرد. اين تعاليم را دروغگويان و رياکاراني مي‌آورند که وجدانشان بي‌حس شده است."

در نقطه مقابل وجدان پاک، وجدان بی حس وجود دارد. چنین وجدانی، وجدانی ناقص است که توانایی حس کردن را به دلیل بی حس بودن، ندارد. این وجدان ، وجدانی بی روح است که بی حس شده و اکنون دیگر به عنوان قلب فرد مربوطه بی تفاوت و سست می باشد. اما، وجدان پولس چنین نبود و وجدان کسی که در مشارکت با خدای زنده قدم برمی دارد نیز نمی تواند چنین باشد. وقتی با او راه برویم هیچ چیز نمی تواند مرده باقی بماند: بلکه برخاسته است. پیروی از او و انجام اراده او به وجدان و قلب حیات می بخشد و تنها با وجدانی زنده است که شخص قادر خواهد بود با او راه برود. پولس در مقابله با درد و مخالفت وجدانش را بی حس نکرد، بلکه برعکس کوشید تا همواره وجدانی پاک و بدون گناه و سستی که او را بی تفاوت می کند، داشته باشد. پولس به چیزی که موعظه نمود عمل هم کرد. او کوشید تا نسبت به خدا و مردم وجدانی بدون گناه و قلبی پاک داشته باشد. باشد که ما نیز چنین فکری داشته باشیم و بکوشیم تا نسبت به خدا و مردم همان وجدان زنده و قلب پاک و بدون گناه را داشته باشیم.

Anastasios Kioulachoglou

فارسی: Daniel Shahri