کلام خدا
برای دریافت رایگان مقالات جدید در این مجله عضو شوید

مطالعه عمیق کتاب مقدس با موضوعات مختلفجسم ، جان ، روح

روح القدس قبل و بعد از پنطیکاست

دعا و عیسی

خدا ما را دوست دارد

اسلحه خدا

چه کسی نویسندۀ کتاب مقدّس است و چه کسی آن را نگاشته است؟

در باب تفسیر کتاب مقدس

دوم تیموتاؤس 3: 16-17 : فواید کلام خدا

حوا در پیدایش

وسوسه های عیسی

"در غیر اینصورت ، بیهوده ایمان آورده اید" (اوی قرنتیان 15: 2)

آیا مریم همیشه باکره ماند؟

مجوسیان

عیسی ، پسر داود

آیا عیسی واقعا در 25 دسامبر تولد یافت؟

دوم پادشاهان 4: 1-38: الیشع ، بیوه زن و زن شونمی

نبوت ها : شفاهی و مکتوب

دو نسب نامه عیسی مسیح

دو " زمین خون"

جدعون : مطالعه کتاب داوران ( بابهای 6 و 7)

برخی خصوصیات عیسی مسیح

مثل برزگر

اعمال 16: 6-40

قیام یا حیات بلافاصله پس از مرگ؟

بجهت آنانی که خدا را دوست می دارند همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می باشند

تأدیب خداوند

واژه "دل" در کتاب مقدس

سدوم و عموره: چرا نابود شدند؟

اطاعت از خدا

ترس از خداوند

همه چیزها برای خیریت آنانی که خدا را دوست می دارند با هم درکار می باشند – نمونه یوسف

یحیی تعمید دهنده

خود را بیازمایید که در ایمان هستید یا نه

اعمال 16: 6-10 – چگونه پولس به اروپا رفت

باید همیشه دعا کنید و هرگز دلسرد نشوید (لوقا 18: 1)

اکنون آزادید

شائول در برابر داود

مسیر بلعام

اگر برادرمان بر علیه مان خطا ورزد چه کنیم (لوقا 17: 3-4)

پدر و مادر خود را احترام نما

نبوت در اول قرنتیان باب 14

"چه شخص نگون بختی هستم" تفسیری خلاصه از رومیان باب 7

انتخاب شده از سوی خدا: نگاهی به تعلیم از پیش برگزیدگی

ایمان و اعمال

عدالت و کتاب مقدس

اعمال نیکی که خدا برای ما مهیا کرده است

روح القدس: "تسلی دهنده ای دیگر"

وسوسه: آیا خدا ما را از بدی می آزماید؟

وسوسه گر

اشکال و ابزار وسوسه

انواع وسوسه ها در مثل برزگر

عکس العمل مناسب در برابر وسوسه ها چیست؟

دعا، سلاحی علیه وسوسه