کلام خدا
برای دریافت رایگان مقالات جدید در این مجله عضو شوید

تعالیم در باب قیام عیسی مسیحدر باب قیام عیسی

"در غیر اینصورت ، بیهوده ایمان آورده اید" (اوی قرنتیان 15: 2)

او برخیزانیده شد!

او امروز زنده است!

خادم نجات دهنده ای هستیم که برخاسته است!