کلام خدا
برای دریافت رایگان مقالات جدید در این مجله عضو شوید

تعالیم کتاب مقدس از زندگی مردان خدادوم پادشاهان 4: 1-38: الیشع ، بیوه زن و زن شونمی

جدعون : مطالعه کتاب داوران ( بابهای 6 و 7)

بارتیمائوس بابینا

شدرک، میشک و عبدنغو (دانیال 3: 16-18)

همه چیزها برای خیریت آنانی که خدا را دوست می دارند با هم درکار می باشند – نمونه یوسف

یحیی تعمید دهنده

شائول در برابر داود

مسیر بلعام

باراباس که بود؟

درس هایی از یونس