کلام خدا
برای دریافت رایگان مقالات جدید در این مجله عضو شوید

مقالاتی درباره بخش های مختلف زندگی مسیحیدعا و عیسی

اسلحه خدا

جدعون : مطالعه کتاب داوران ( بابهای 6 و 7)

اعمال 16: 6-40

محبت کینه به دل نمی گیرد

در حضور خدا

بجهت آنانی که خدا را دوست می دارند همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می باشند

تأدیب خداوند

"لیکن خود را خالی کرده، صورت غلام را پذیرفت" (فیلیپیان 2: 7)

اطاعت از خدا

ترس از خداوند

اولین و مهمترین چیز

وجدانی عاری از گناه

شدرک، میشک و عبدنغو (دانیال 3: 16-18)

همه چیزها برای خیریت آنانی که خدا را دوست می دارند با هم درکار می باشند – نمونه یوسف

خود را بیازمایید که در ایمان هستید یا نه

اعمال 16: 6-10 – چگونه پولس به اروپا رفت

کلید های موت: کلید های موت نزد کیست؟

روش حوا یا راه عیسی؟

انسانی معمولی؟

اگر برادرمان بر علیه مان خطا ورزد چه کنیم (لوقا 17: 3-4)

برخواهید خاست؟

پدر و مادر خود را احترام نما

در زمین جرجسیان

حزن دل خدا بخاطر گناه قومش

چطور کار کنیم

و خواهید دانست که من خداوند هستم

در چه رقابتی شرکت دارید؟

بردوش کشیدن صلیب

ثمره: محور اصلی زندگی مسیحی

"چه شخص نگون بختی هستم" تفسیری خلاصه از رومیان باب 7

اعمال نیکی که خدا برای ما مهیا کرده است

اول سموئیل 16 و چگونگی هدایت سموئیل از سوی خداوند

انواع وسوسه ها در مثل برزگر

عکس العمل مناسب در برابر وسوسه ها چیست؟

برای هیچ چیز نگران نباشید

همه نگرانیهای خود را به او بسپارید

متی 6: 25-34

برطبق اراده او

با ایمان بطلبید

خدا نخواهد شنید

محبت در اول قرنتیان 13: 4-7

محبت: تحقق شریعت

محبت: حکمی تازه

محبت: پیشنیاز شناخت خدا

محبت بی ریا باشد (رومیان 12: 9)

محبت، نه تنها بصورت کلامی

جسم و روح