کلام خدا
برای دریافت رایگان مقالات جدید در این مجله عضو شوید

در باب فیض (PDF) نسخه پی-دی-اف این مقاله

در باب فیضدر مقاله "خدا شما را دوست دارد" آموختیم که خدا به ما محبت دارد و این مهم را توسط اعمال بسیاری به اثبات رسانده است. من قصد دارم تا در مقالات زیر اساس رابطه مان با خدا را به مورد بررسی قرار دهم. زمانی که ترس بسیاری از مسیحیان را از خاتمه رابطه شان با خدا بخاطر اشتباهاتی که در آنها می افتند مورد توجه قرار می دهیم ، اهمیت این بررسی دو چندان می شود. در سه مقاله زیر نشان خواهیم داد که این ترس از پایان رابطه با خدا کاملاً بی اساس است. چرا که رابطه ما با خدا بر فیض بنا شده و نه بر اعمالمان.

فیض یا اعمال

نجات یافته و پارسا از طریق فیض

او برای ما چنین شد

 جوشن عدالت

Anastasios Kioulachoglou

فارسی: Daniel Shahri