کلام خدا
برای دریافت رایگان مقالات جدید در این مجله عضو شوید

خادم نجات دهنده ای هستیم که برخاسته است! (PDF) نسخه پی-دی-اف این مقاله

خادم نجات دهنده ای هستیم که برخاسته است!حدود سه روز و سه شب پس از صلیب مسیح بود و بدن عیسی مسیح، پسر خدا و مسیح موعود در مقبره ای خارج از اورشلیم و در نزدیکی محل صلیب خوابانیده شده بود. بدنش با عطر تدهین و در پارچه های اعلی پیچیده شده بود. اما فایده این همه چیست؟ مرده دیگر مرده است و اهمیتی ندارد که در چه پارچه ای پیچیده شده و با چه عطر و روغنی تدهین شده است. بدن ایلعاذر مرده و متعفن شده بود. اگر خداوند او را از مردگان برنخیزانیده بود چیزی به جز مشتی از استخوان از وی باقی نمی ماند. اما این بدن یعنی بدن عیسی اینطور نبود! بدن او تنها بدنی بود که فساد ندید. عیسی تنها کسی بود که مرد و دوباره برخاست و تا به ابد زنده خواهد ماند. او نوبر مردگان است (اول قرنتیان 15: 20)! او به شاگردان گفته بود که خواهد مرد و پس از سه روز دوباره زنده خواهد شد، اما آنها نفهمیدند. آنها عیسی را در کفنی اعلی پوشاندند و بدنش را به عطر ها تدهین کردند. درست مانند یک اینکه یک شخص بسیار محترم مرده باشد. آنها انتظار چیزی که سه روز و سه شب پس از صلیب اتفاق افتاد را نداشتند. شاید هیچ کس انتظارش را نداشت: او برخاست! خدا عیسی را از مردگان برخیزاند! متی بطور خلاصه اتفاقات خارق العاده ای که در آن روز اتفاق افتاد را شرح می دهد:

متی 28: 1-10، 16-20
" و بعد از سبّت، هنگام فجرِ، روز اوّل هفته، مريم مجدليه و مريم ديگر بجهت ديدن قبر آمدند. كه ناگاه زلزله اي عظيم حادث شد از آنرو فرشته خداوند از آسمان نزول كرده، آمد و سنگ را از درِ قبر غلطانيده، بر آن بنشست. و صورت او مثل برق و لباسش چون برف سفيد بود. و از ترس او كشيكچيان به لرزه درآمده، مثل مرده گرديدند. امّا فرشته به زنان متوجّه شده، گفت: شما ترسان مباشيد! مي دانم كه عيساي مصلوب را مي طلبيد. در اينجا نيست زيرا چنانكه گفته بود برخاسته است. بياييد جايي كه خداوند خفته بود ملاحظه كنيد، و به زودي رفته شاگردانش را خبر دهيد كه از مردگان برخاسته است. اينك پيش از شما به جليل مي رود. در آنجا او را خواهيد ديد. اينك شما را گفتم.» پس، از قبر با ترس و خوشي عظيم به زودي روانه شده، رفتند تا شاگردان او را اطلاع دهند.و در هنگامي كه بجهت اِخبار شاگردان او مي رفتند، ناگاه عيسي بديشان بر خورده، گفت: «سلام بر شما باد!» پس پيش آمده، به قدمهاي او چسبيده، او را پرستش كردند. آنگاه عيسي بديشان گفت: «مترسيد! رفته، برادرانم را بگوييد كه به جليل بروند كه در آنجا مرا خواهند ديد.» ... امّا يازده رسول به جليل، بر كوهي كه عيسي ايشان را نشان داده بود رفتند. و چون او را ديدند، پرستش نمودند. ليكن بعضي شكّ كردند. پس عيسي پيش آمده، بديشان خطاب كرده، گفت: «تمامي قدرت در آسمان و بر زمين به من داده شده است. پس رفته، همه امّت ها را شاگرد سازيد و ايشان را به اسمِ اب و ابن و روح القدس تعميد دهيد. و ايشان را تعليم دهيد كه همه اموري را كه به شما حكم كرده ام حفظ كنند. و اينك من هر روزه تا انقضاي عالم همراه شما مي باشم.» آمين. "

نگهبانان مقبره خود مانند مرده شدند و کسی که مرده بود زنده شد! در دوم قرنتیان 13: 4 آمده است که:

دوم قرنتیان 13: 4
" زيرا هرگاه از ضعف مصلوب گشت، ليكن از قوّت خدا زيست مي كند. "

و همانطور که پولس در اعمال 13: 26-39 به یهودیان گفت:

اعمال 13: 26-39
" «اي برادران عزيز و ابناي آل ابراهيم و هر كه از شما خداترس باشد، مر شما را كلام اين نجات فرستاده شد. زيرا سكنه اورشليم و رؤساي ايشان، چونكه نه او را شناختند و نه آوازهاي انبيا را كه هر سَبَّت خوانده مي شود، بر وي فتوي دادند و آنها را به اتمام رسانيدند. و هر چند هيچ علت قتل در وي نيافتند، از پيلاطس خواهش كردند كه او كشته شود. پس چون آنچه درباره وي نوشته شده بود تمام كردند، او را از صليب پايين آورده، به قبر سپردند. لكن خدا او را از مردگان برخيزانيد. و او روزهاي بسيار ظاهر شد بر آناني كه همراه او از جليل به اورشليم آمده بودند كه الحال نزد قوم شهود او مي باشند. پس ما به شما بشارت مي دهيم، بدان وعده اي كه به پدران ما داده شد، كه خدا آن را به ما كه فرزندان ايشان مي باشيم وفا كرد، وقتي كه عيسي را برانگيخت، چنانكه در زبور دوّم مكتوب است كه "تو پسر من هستي، من امروز تو را توليد نمودم." و در آنكه او را از مردگان برخيزانيد تا ديگر هرگز راجع به فساد نشود چنين گفت كه "به بركات قدوس و امين داود براي شما وفا خواهم كرد." بنابراين در جايي ديگر نيز مي گويد: "تو قدّوس خود را نخواهي گذاشت كه فساد را بيند." زيرا كه داود چونكه در زمان خود اراده خدا را خدمت كرده بود، به خُفت و به پدران خود ملحق شده، فساد را ديد. ليكن آن كس كه خدا او را برانگيخت، فساد را نديد. «پس اي برادران عزيز، شما را معلوم باد كه به وساطت او به شما آمرزش گناهان اعلام مي شود. و به وسيله او هر كه ايمان آورد، عادل شمرده مي شود، از هر چيزي كه به شريعت موسي نتوانستيد عادل شمرده شويد."

خدا عیسی را از مردگان برخیزاند! همانطور که در رومیان هم می گوید، از این اثبات می شود که او پسر خداست (رومیان 1: 4)! برادران، چه واقعیت فوق العاده ای! در این عصر پر از شرارت، انسانگرایی و شیطان که سرور این جهان است، سبب شده اند که اخلاقیات عالیه نام فوق العاده خداوند را بیرون سازند. اما ما خادم یک معلم اخلاق نیستیم. ما مسیح موعود برخاسته یعنی خداوند عیسی مسیح، پسر خدا را خدمت می کنیم!

Anastasios Kioulachoglou

فارسی: Daniel Shahri