کلام خدا
برای دریافت رایگان مقالات جدید در این مجله عضو شوید

اول سموئیل 16 و چگونگی هدایت سموئیل از سوی خداوند (PDF) نسخه پی-دی-اف این مقاله

اول سموئیل 16 و چگونگی هدایت سموئیل از سوی خداوندبحث اصلی این مقاله کتاب اول سموئیل باب 16 است. شائول، نخستین شاه اسرائیل، از طرف خدا فرمانی دریافت کرد که قوم عمالیق را بخاطر رفتارشان با قوم اسرائیل در راه خروج از مصر بطور کلی نابود کند اما او این دستور را انجام نداد (اول سموئیل 11:15). این موضوع به نوبه خود خدا را به فکر انتخاب پادشاهی دیگر انداخت. اول سموئیل 1:16 در این رابطه به ما می گوید:

اول سموئیل 16: 1
" و خداوند به سموئيل گفت: «تا به كي تو براي شاؤل ماتم مي گيري چونكه من او را از سلطنت نمودن بر اسرائيل رد نمودم. پس حقّه خود را از روغن پر كرده، بيا تا تو را نزد يَسّاي بيت لحمي بفرستم، زيرا كه از پسرانش پادشاهي براي خود تعيين نموده ام.» "

خدا یکی از پسران یسی را برای جایگاه پادشاهی انتخاب کرد و بر همین اساس سموئیل دستور یافت که برود و او را به روغن تدهین و یا مسح کند. نگاهی به تعامل سموئیل با خدا بر سر موضوع پادشاه بعدی موارد زیر را نشان می دهد:

خداوند شائول را انتصاب نمود تا پادشاه باشد و سموئیل هم وی را به روغن تدهین نمود (اول سموئیل 1:10)

خداوند بخاطر نافرمانی شائول وی را رد کرد و این سموئیل بود که این موضوع را به شائول اعلام کرد. (اول سموئیل 26:15)

خداوند داود را به عنوان پادشاه جدید مقرر نمود و سموئیل دستور یافت که وی را تدهین کند. (اول سموئیل 1:16)

همانطور که پیداست، سموئیل کارهایی را انجام می داد که خداوند از قبل تصمیمات آنرا گرفته بود. به بیان دیگر، سموئیل تصمیم گیرنده نبود بلکه فقط انجام دهنده آنها بود. این برای کسانی که مانند سموئیل قصد خدمت به خدا را دارند بسیار آموزنده است. نقش ما مانند سموئیل این است که تصمیماتی که خدا از قبل گرفته را انجام دهیم و نه اینکه خود تصمیم بگیریم. سموئیل خودش این فکر را نکرد که شائول را مسح نماید و بعداً به او بگوید که خدا وی را رد نموده است . به همین صورت این سموئیل نبود که تعیین کرد به خانۀ یسی برود . همۀ اینها تصمیمات خدا بود و سموئیل تنها آنها را انجام داد.

درمورد خود ما، کلام خدا به ما به عنوان ایمانداران از نو متولد شده، می گوید که ما عضو بدن واحد مسیح هستیم (اول قرنتیان 12:12 -31) که سر این بدن خود مسیح است ( کولسیان 18:1) بنابراین همانطور که اعضای فیزیکی بدن ما کاملاً تحت فرمان سر هستند به همانطور ما به عنوان اعضای بدن مسیح باید کاملاً تحت فرمان سر این بدن یعنی خداوند عیسی مسیح باشیم. او رئیس و ما خدمتگذاران او هستیم. او تصمیم می گیرد و ما اجرا می کنیم. به بحث سموئیل برگردیم، خداوند او را به سوی یسی اهل بیت لحم هدایت کرد در حالی که او هنوز سوالاتی در سر داشت. آیات 2 و 3 به ما می گوید:

اول سموئیل 16: 2-3
" سموئيل گفت: «چگونه بروم؟ اگر شاؤل بشنود مرا خواهد كُشت.» خداوند گفت: «گوساله اي همراه خود ببر و بگو كه به جهت گذرانيدن قرباني براي خداوند آمده ام. و يَسّا را به قرباني دعوت نما، و من تو را اعلام مي نمايم كه چه بايد بكني، و كسي را كه به تو امر نمايم براي من مسح نما.» "

خدا نه تنها به وی گفت که چه بکند (اول سموئیل 1:16) بلکه همچنین به او گفت که چطور این کار را انجام دهد (اول سموئیل 16: 2-3) بنابراین خدا به وی گفت تا برای قربانی فرضی به آنجا رود در حالی که علت اصلی رفتن او به خانه یسی مسح پادشاه جدید بود.

سموئیل پس ازدریافت اطلاعات مربوطه وارد عمل شد.اول سموئیل 16: 4-5 به ما می گوید:

" و سموئيل آنچه را كه خداوند به او گفته بود بجا آورده، به بيت لحم آمد، و مشايخ شهر لرزان شده، به استقبال او آمدند، و گفتند: «آيا با سلامتي مي آيي؟‌» گفت: «با سلامتي به جهت قرباني گذرانيدن براي خداوند آمده ام. پس خود را تقديس نموده، همراه من به قرباني بياييد.» و او يَسّا و پسرانش را تقديس نموده، ايشان را به قرباني دعوت نمود. "

خداوند دستورالعمل ها را به سموئیل داد و او هم آنها را انجام داد. پس به بیت لحم رفت و خیلی سریع هفت فرزند یسی را پیش روی خود یافت . همانطور که به یاد داریم، خداوند به وی گفت که پادشاه بعدی یکی از فرزندان یسی اهل بیت لحم خواهد بود اما از ابتدا به وی نگفت که کدام یک از پسران قرار است که پادشاه شوند. سموئیل برای فهمیدن این موضوع چه کرد؟ او به راحتی با رئیس یعنی خداوند تماس برقرار کرد:

اول سموئیل 16: 6-7
" و واقع شد كه چون آمدند، بر اليآب نظر انداخته، گفت: «يقيناً مسيح خداوند به حضور وي است.»اما خداوند به سموئيل گفت: «به چهره اش و بلندي قامتش نظر منما زيرا او را رد كرده ام، چونكه خداوند مثل انسان نمي نگرد، زيرا كه انسان به ظاهر مي نگرد و خداوند به دل مي نگرد.» "

اولین پسر الیآب، پسر ارشد خانواده بود. او حتماً خوش قیافه بوده و ظاهرش به پادشاه می خورده، چرا که وقتی سموئیل او را دید، فکر کرد که او انتخاب خدا برای پادشاهی است. او گفت: یقیناً مسح خداوند به حضور وی است (اول سموئیل 6:16) اما وقتی وی را به خداوند معرفی کرد، پاسخ منفی بود. همانطور که آیات می گویند خداوند به دل نگاه می کند و این خداوند نهان بین، وی را رد کرد. این مسئله خیلی وقتها برای ما هم اتفاق می افتد. ما چیزی را دوست داریم و به نظرمان عالی می رسد و بنابراین به سمتی کشیده می شویم که فکر کنیم این نیز اراده خدا برای ماست. ولی تصمیمات ما نباید بر اساس ظاهر باشد. اگر سموئیل بر اساس ظاهر تصمیم گرفته بود و الیآب را مسح کرده بود، فرد اشتباهی برای پادشاهی انتخاب و مسح می شد. در عوض باید همیشه با کسی که درون یعنی قلب را می بیند مشورت کنیم.

در جریان سموئیل، وقتی که خدا برای پادشاهی الیآب پاسخ منفی داد او به سراغ فرزند بعدی یسی پس از الیآب رفت. اول سموئیل 16: 8-10 می گوید:

اول سموئیل 16: 8-10
" يَسّا ابيناداب را خوانده، او را از حضور سموئيل گذرانيد، و او را گفت:«خداوند اين را نيز برنگزيده است.» و يَسّا شَمّاه را گذرانيد و او گفت:«خداوند اين را نيز برنگزيده است.» و يَسّا هفت پسر خود را از حضورسموئيل گذرانيد وسموئيل به يَسّا گفت:«خداوند اينها را برنگزيده است.» "

سموئیل تمام پسران یسی که در آنجا بودند را به حضور خدا آورد اما پاسخ در رابطه با همۀ آنها منفی بود. اما وی نا امید نشد:

اول سموئیل 16: 11-13
" و سموئيل به يَسّا گفت: «آيا پسرانت تمام شدند.» گفت: «كوچكتر هنوز باقي است و اينك او گله را مي چراند.» و سموئيل به يَسّا گفت: «بفرست و او را بياور، زيرا كه تا او به اينجا نيايد نخواهم نشست.» پس فرستاده،‌ او را آورد، و او سرخ رو و نيكو چشم و خوش منظر بود. و خداوند گفت: «برخاسته، او را مسح كن زيراكه همين است.» پس سموئيل حُقّه روغن را گرفته، او را در ميان برادرانش مسح نمود. و از آن روز به بعد روح خداوند بر داود مستولي شد. و سموئيل برخاسته، به رامه رفت. "

به سموئیل الهام شد که "او همان است" . شخص بر گزیده پسر ارشد نبود. (اول سموئیل 6:16) یعنی کسی که خود سموئیل انتظار داشت که پادشاه شود. بلکه پسر آخر پس از هفت بار جواب منفی انتخاب شد. دلیل اینکه به این موضوع اشاره می کنم این است که ما گاهی چیزهایی که فکر می کنیم ارادۀ خداست را به نزد وی می بریم اما پاسخ خداوند منفی است. ما می گوییم:" چرا ای خداوند؟" اما پاسخ همانی است که خدا بخاطر آن الیآب را رد کرد. ( اول سموئیل 16: 6-7) خدا به دل نگاه می کند و بر آن اساس تصمیم می گیرد . خدا وقتی چیزی را رد می کند به این دلیل نیست که قصد آزار ما را دارد، بلکه به این خاطر است که او با نگاه به قلب، مغز داستان را متوجه می شود و می فهمد که آن موضوع به نفع ما نیست. همانطور که مزامیر 11:84 می گوید:

مزامیر 84: 11
" زيرا كه يهوه خدا آفتاب و سپر است. خداوند فيض و جلال خواهد داد و هيچ چيز نيكو را منع نخواهد كرد از آناني كه به راستي سالك باشند. "

همچنین یعقوب 1: 17 تأیید می کند:
 " هر بخشندگيِ نيكو و هر بخششِ كامل از بالا است و نازل مي شود از پدر نورها كه نزد او هيچ تبديل و سايه گَردِش نيست. "

اگر خدا چیزی را برای ما رد می کند فقط به این خاطر است که او ما را دوست دارد و بهترین ها را برای ما می خواهد. سموئیل هفت بار " نه " شنید تا جواب مثبت مطلوبش را بگیرد اما آیا با نگاهی به قبل فکر می کنید که ایمان و وفاداری سموئیل ارزشش را نداشت؟ من فکر نمی کنم که ارزشش را داشت. اگرچه او اولین نفر در "ردیف" پسران یسی را مسح نکرد، اما بهترین را مسح نمود.

در نهایت هم به یاد داشته باشید که این سموئیل و داود نیستند که هدایت داستان را برعهده دارند. اگر سموئیل هدایت را برعهده داشت چیزی جز سوگواری برای شائول نبود و اگر داستان در دستان داود بود، او تا آخر گوسفندان پدرش را شبانی می کرد. این خدا بود که بخش هدایت را در دست داشت. او بود که به سموئیل مکاشفه داد تا به بیت لحم برود و کسی را که تا به حال ندیده بود برای پادشاهی مسح کند. به همین صورت این خدا بود که چند باب قبل (اول سموئیل 9) در رابطه با شائول وارد عمل شد تا توسط گم شدن موقتی الاغ و راهنمایی خدمتکارش، سرانجام نزد سموئیل برود تا به عنوان شاه مسح شود. به بیان دیگر، خدا تمام قدرت را برای انجام اراده اش در اختیار دارد. وقتی چیزی در ارادۀ او باشد، وی هدایت را برعهده می گیرد و ما فقط باید پیروی کنیم.

جمع بندی مطالعه بر اول سموئیل 16

در این مقاله به میان 13 آیۀ اول باب 16 کتاب اول سموئیل رفتیم تا ببینیم که سموئیل چطور توسط خداوند هدایت شد و چگونه تصمیم گرفت. سموئیل خادم خدا بود و برخی از ما نیز می خواهیم که چنین باشیم. چه ما و چه سموئیل می بایست مانند هر خدمتکار دیگری ارباب را پیروی کنیم. ما فقط باید چیزهایی که ارباب می گوید را اطاعت کنیم. مثلاً سموئیل می توانست بخاطر اینکه الیآب به ظاهر خوب به نظر می رسید، وی را مسح کند. اما این کار را نکرد در عوض به خداوند رو کرد و تنها دستورالعمل های او را انجام داد. بیایید ما نیز چنین بکنیم. بگذاریم که خداوند مسئول همه چیز باشد. بگذاریم او سرورمان باشد! او رئیس و ارباب است!

Anastasios Kioulachoglou

فارسی: Daniel Shahri