Bijbelse Waarheden

Loof de Heere (PDF) PDF-Versie

Loof de HeereWe beginnen dit artikel met Jakobus 5:13. Daar lezen we:

Jakobus 5:13
“Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lofzingen.”

Het leven kent zowel tijden van geluk als van leed (zie ook Prediker 3:1,4). In tijd van leed vertelt het Woord ons te bidden, en in tijd van geluk zegt het lofprijs te zingen tot de Heere. Ik stond onlangs verbaasd toen ik ontdekte hoeveel er is in de Bijbel over lofprijs (goed spreken over God, Hem verhogen) en zingen tot God. Er is zelfs een heel boek in de Bijbel -een van de langste en meest geliefde boeken- Psalmen genoemd, wat ik zou vertalen als Liederen aan God. In dit artikel wil ik kijken naar lofprijzen en zingen en naar sommige referenties van het Woord hieraan.

Lofprijs in het Oude Testament

Er is zoveel aangaande lofprijs en zingen tot God in het Oude Testament dat het moeilijk is te beslissen waar te beginnen. De eerste verschijning van het woord “loven” is in Genesis 29:35, over de geboorte van Juda, de stam waaruit de Heere voortkwam. We lezen daar:

Genesis 29:35
“Weer werd zij [Lea] zwanger en baarde een zoon. Zij zei: Ditmaal zal ik de HEERE loven. Daarom gaf zij hem de naam Juda.”

Behalve hier komt het woord “lofprijs” (eng: ”praise”) nog 260 maal voor en het woord “zingen” (eng: “sing”) ongeveer 180 maal. Door naar verschillende van deze referenties te kijken zien we bijvoorbeeld dat het de taak van de Levieten was om de Heere te loven. Een aantal van hen hadden zelfs alleen deze taak.

1 Kronieken 23:3-5
“Vierentwintigduizend van hen waren er om toezicht te houden op het werk in het huis van de HEERE, zesduizend beambten en rechters, vierduizend poortwachters en vierduizend lofzangers tot eer van de HEERE, met instrumenten die ik, David, gemaakt heb om te prijzen.”

En ook 1 Kronieken 16:4-6
“En hij [David] stelde voor de ark van de HEERE sommigen uit de Levieten aan als dienaars, om van de HEERE, de God van Israël, melding te maken en Hem te loven en te prijzen. Asaf was het hoofd, Zacharja de tweede na hem; verder Jeïel, Semiramoth, Jehiël, Mattithja en Eliab, Benaja, Obed-Edom en Jeïel, met instrumenten als luiten en met harpen. En Asaf liet zich horen met cimbalen, maar Benaja en Jahaziël, de priesters, deden dat voortdurend met trompetten voor de ark van het verbond van God.”

Verdergaand in het book Psalmen vinden we vele andere schriftgedeelten die verwijzen naar lofprijs en zingen tot God. Het is een lange lijst dus heb ik me moeten beperken tot slechts enkele verwijzingen:

Psalm 21:14
“Verhef U, HEERE, in Uw macht; dan zullen wij zingen en Uw macht met psalmen loven”.

Psalm 22:24
U die de HEERE vreest, loof Hem

Psalm 28:7
“De HEERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem heeft mijn hart vertrouwd en ik ben geholpen. Daarom springt mijn hart op van vreugde en zal ik Hem met mijn lied loven.”

Psalm 30:5
Zing psalmen voor de HEERE, gunstelingen van Hem! Loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid.”

Psalm 33:2
Loof de HEERE met de harp, zing psalmen voor Hem met de harp en de tiensnarige luit.”

Psalm 50:23
Wie dank offert, zal Mij eren;

Psalm 57:10
Ik zal U loven onder de volken, Heere; ik zal voor U psalmen zingen onder de natiën.”

Psalm 63:4
“Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven; daarom zullen mijn lippen U prijzen.”

Psalm 63:6
“Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden; mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen.”

Psalm 67:4
De volken zullen U, o God, loven; de volken zullen U loven, zij allen.”

Psalm 68:5
Zing voor God, zing psalmen voor Zijn Naam; baan de wegen voor Hem Die door de vlakten rijdt, want HEERE is Zijn Naam; spring op van vreugde voor Zijn aangezicht.”

Psalm 86:12
Heere, mijn God, ik zal U loven met heel mijn hart, ik zal Uw Naam voor eeuwig eren.”

Psalm 106:1
Halleluja! Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.”

Psalm 118:28
“U bent mijn God, daarom zal ik U loven; mijn God, ik zal U roemen.”

Psalm 117:1
Loof de HEERE, alle heidenvolken; prijs Hem, alle natiën.”

Psalm 139:14
Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben;”

Psalm 147:1
Halleluja! Het is immers goed om voor onze God psalmen te zingen, want dat is lieflijk. Hem past een lofzang!”

Psalm 150
Halleluja! Loof God in Zijn heiligdom, loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf. Loof Hem om Zijn machtige daden, loof Hem om Zijn geweldige grootheid. Loof Hem met geschal van de bazuin, loof Hem met luit en harp. Loof Hem met tamboerijn en reidans, loof Hem met snarenspel en fluit. Loof Hem met helder klinkende cimbalen, loof Hem met luid klinkende cimbalen. Laat alles wat adem heeft de HEERE loven. Halleluja!”

Jeremia 20:13
Zing voor de HEERE, prijs de HEERE, want Hij heeft de ziel van de arme gered uit de hand van de kwaaddoeners.”

Zoals ik al zei, dit is slechts een selectie van schriftgedeelten over lofprijs en zingen tot God. Er zijn er nog vele anderen. Psalm 148, bijvoorbeeld, beschrijft dat de hele schepping Hem prijst.

Psalm 148
“Halleluja! Loof de HEERE vanuit de hemel, loof Hem in de hoogste plaatsen. Loof Hem, al Zijn engelen, loof Hem, al Zijn legermachten. Loof Hem, zon en maan, loof Hem, alle lichtende sterren. Loof Hem, allerhoogste hemel, en water dat boven de hemel is. Laten zij de Naam van de HEERE loven, want toen Híj het gebood, werden zij geschapen. Hij heeft ze vast doen staan, voor eeuwig en altijd, hun een orde gegeven, die geen van hen zal overtreden. Loof de HEERE vanaf de aarde, zeemonsters en alle diepe wateren. Vuur en hagel, sneeuw en damp, stormwind, die Zijn woord doet. Bergen en alle heuvels, vruchtbomen en alle ceders. Wilde dieren en alle vee, kruipende dieren en gevleugelde vogels. Koningen van de aarde en alle volken, vorsten en alle rechters op aarde. Jongemannen en ook meisjes, ouderen en jongeren samen. Laten zij de Naam van de HEERE loven, want Zijn Naam alleen is hoogverheven, Zijn majesteit welft zich over aarde en hemel. Hij heeft de hoorn van Zijn volk opgeheven, de roem van al Zijn gunstelingen, van de Israëlieten, het volk dat nabij Hem is. Halleluja!”

En ook in Jesaja 43:19-21 zei de Heere:
“Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. De dieren van het veld zullen Mij eren – jakhalzen en struisvogels - want Ik zal water geven in de woestijn, in de wildernis rivieren, om Mijn volk, Mijn uitverkorene, te drinken te geven. Dit volk heb Ik Mij geformeerd. Zij zullen Mijn lof vertellen.”

De mens en de engelen, de zon en de maan, de aarde en de sterren, de hele schepping, looft de Heere. “Want toen Híj het gebood, werden zij geschapen.” Niemand van ons had vandaag kunnen bestaan als God het niet geboden had. Wij zien de schepping, de zon en de maan, de sterren en de natuur, omdat God het gebood en zij geschapen werden. Ja, wij zullen Zijn lof zingen! Ja, wij zullen onze Schepper loven! Zoals Psalm 150 zegt: “Laat alles wat adem heeft de HEERE loven. Halleluja!”

Lofprijs in het Nieuwe Testament

Zingen en lofprijzen is natuurlijk niet alleen een onderwerp van het Oude Testament. In het Nieuwe Testament wordt er zelfs, met de komst van de heilige geest, een nieuwe manier van zingen tot God toegevoegd: zingen in de geest. Zo lezen we in 1 Korinthe 14:

1 Korinthe 14:14-17
“Want als ik in een andere taal bid, bidt mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht. Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden. Ik zal met mijn geest lofzingen, maar ik zal ook met mijn verstand lofzingen. Want anders, als u dankzegt met uw geest, hoe zal hij die de plaats inneemt van de niet-ingewijde, amen zeggen op uw dankzegging, wanneer hij niet weet wat u zegt? Immers, u dankt wel op een mooie manier, maar de ander wordt niet opgebouwd.”

Behalve het lofzingen met het verstand is er ook het lofzingen met de geest, wat spreken in tongen is. Ik weet dat er in de gemeente een discussie is wat betreft spreken in tongen en de manifestaties van de geest in het algemeen. Ik wil deze discussie hier niet openen. Als jij gelooft dat Jezus Heere is en dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, ben je mijn broeder, of je nu in tongen spreekt of niet. Wat ik hier wil doen is eerlijk laten zien wat het Woord van God zegt. En wat ik zie, is dat ik kan zingen met mijn verstand en dat ik ook kan zingen met mijn geest, door middel van spreken in tongen.

Verdergaand met ons onderwerp, Kolossenzen en Efeze vertellen ons:

Kolossenzen 3:16
“Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.”

En Efeze 5:18,19
“En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus.”

Psalmen en lofzangen kunnen zelfs een manier zijn om elkaar te onderwijzen en te vermanen en het Woord draagt ons op te zingen en de Heere te loven in ons hart.

Jezus en zijn leerlingen zongen lofzangen in hun samenkomsten. We zien dit in Mattheus 26:30

Mattheus 26:30
“En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg.”

Zingen en God loven is niet iets van het verleden. Integendeel, het is iets voor alle tijden, voor de hele schepping, en het zal nooit ophouden. “Laat alles wat adem heeft de HEERE loven. Halleluja!”

Anastasios Kioulachoglou