Bijbelse Waarheden

Jesaja 61:1-3 (PDF) PDF-Versie

Jesaja 61:1-3In Jesaja 61 vinden we een profetie aangaande de Heere Jezus. Beginnend in vers 1 lezen we:

Jesaja 61:1-3
“De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te troosten; om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken.”

Deze profetie heeft betrekking op Jezus Christus, die deze zelf, vele jaren later, voorlas in een synagoge in zijn land. Dit zijn sommigen van de dingen die Jezus vervulde. Jezus Christus kwam om de gebrokenen van hart te verbinden. Is jouw hart verwond, gebroken door iets? Alhoewel dat heel erg pijnlijk kan zijn, er is iemand die je kan helen. Jezus Christus. God zond Hem om genezing te brengen voor diegenen die een gebroken hart hebben. Sommige pijn gaat niet snel over. Maar voor het helen van alle pijn hebben we Jezus nodig. Verberg je wonden niet voor Hem. Doe niet alsof je pijn niet bestaat. Een wond is iets wezenlijks en we houden alleen onszelf voor de gek wanneer we denken dat het niet bestaat. Open je hart tot degene die harten heelt.

Vraag Hem je hart te bezoeken en te genezen. Sommige wonden hebben veel tijd nodig maar alle wonden kunnen genezen, wanneer ze aan de Heere gegeven worden. Hij kwam om je wonden te genezen. Om de gevangenis te openen waarin je je bevindt en je te bevrijden. Om alle treurenden te troosten, om hen sieraad te geven in plaats van as, vreugde in plaats van rouw. Er is iemand die je kan troosten en genezen. Er is iemand die Zijn hand naar je uitstrekt en je helpt. De wonden hoeven niet voor altijd open te blijven, noch ben je gedoemd om voor altijd opgesloten te blijven in die gevangenis. Ga met vrijmoedigheid naar de Heere om hulp te vinden in tijd van nood (Hebreeën 4:15,16). We kunnen allemaal hulp gebruiken. We zijn allemaal verwond en iedereen heeft de Heere nodig voor verlossing. Hij kan met onze zwakheden meevoelen en wij kunnen de hulp, de bemoediging en de genezing vinden die we nodig hebben.

Hebreeën 4:15,16
“Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.”

Anastasios Kioulachoglou