Bijbelse Waarheden

Jesaja 58 (PDF) PDF-Versie

Jesaja 58In de jaren dat ik Christen ben heb ik Jesaja 58 vele malen gelezen en het is zeker een van mijn favoriete schriftgedeelten. En toch sprak het nooit zo luid en duidelijk tot mij als vanochtend. En het is een luid hoofdstuk! Dat lezen we al in vers 1:

Jesaja 58:1
”Roep luidkeels, houd u niet in, verhef uw stem als een bazuin, verkondig Mijn volk hun overtreding, en het huis van Jakob hun zonden.”

Roep luidkeels!! Dit is geen boodschap die verstopt moet blijven. Dit is een boodschap die luidkeels verkondigd moet worden! Die moet klinken als een bazuin! Want ik geloof dat velen van ons dezelfde problemen hebben als Israël had, zoals beschreven in de eerste drie verzen van dit hoofdstuk:

Jesaja 58:1-3
“Roep luidkeels, houd u niet in, verhef uw stem als een bazuin, verkondig Mijn volk hun overtreding, en het huis van Jakob hun zonden. Hoewel zij Mij dag aan dag zoeken en vreugde vinden in de kennis van Mijn wegen, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet verlaat, vragen zij Mij om rechtvaardige oordelen. Zij vinden er vreugde in om tot God te naderen, terwijl zij zeggen: Waarom vasten wij, als U het toch niet ziet, waarom kwellen wij onze ziel, als U het toch niet weet?

Israël zocht God! Israël vond vreugde in de kennis van Zijn wegen! Zij vond vreugde in het benaderen van God! Weet je, deze mensen wilden dicht bij God zijn! Zij wilden God meer en meer leren kennen! Zij vastten! Zij “kwelden hun zielen”! En toch... het leek alsof God doof was voor dit alles! Het was alsof Hij blind was, onbeweeglijk, geen aandacht schenkend aan wat zij deden en aan hun zogenaamde grote interesse. Vandaag de dag zouden deze mensen de kerk bezoeken, cursussen volgen, bedienings activiteiten doen. En ondanks dat, God zou niets aanhoren of zien! Waarschijnlijk hebben wij dit ook in ons eigen leven gezien?

Somigen van ons missen God. We proberen Hem te benaderen... door te vasten, door meer kennis te vergaren, door studie etc....”We vinden vreugde in de kennis van Zijn wegen”. En toch, dat we de wegen van God kennen betekent niet dat we God kennen, noch dat we in deze wegen wandelen. Vasten of vreugde hebben in het benaderen van God betekent niet noodzakelijk dat ons hart geraakt wordt. En daar moet nu juist verandering plaatsvinden. In het hart moet bekering en transformatie zich voordoen. Vernieuwing van het verstand (Romeinen 12:2) betekent vernieuwing van het hart. Zoals de Heere ons vertelt in 1 Samuel 16:

1 Samuel 16:7
de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.”

Het hart is waar God naar kijkt. Het is geen ritueel wat we volgen om God te benaderen: op tijd opstaan, dit en dat doen, elke zondag naar de kerk gaan, verschillend bedienings werk doen. Dit brengt ons niet dichter bij God wanneer ons hart niet verandert. Wanneer we naar de kerk gaan, allerhande activiteiten doen en toch in ons persoonlijk leven, in ons hart, een ander leven leiden, dan heeft dit alles geen resultaat. Dan kunnen we met de Israëlieten uitroepen “waarom, .. als U het toch niet ziet?” De reden waarom Hij het niet ziet bevindt zich in het hart. Dit is wat Hij zei tot het volk van Israël:

Jesaja 58:3-5
“Zie, op uw vastendag zoekt u uw eigen wens, en beult u al uw arbeiders af. Zie, u vast om te twisten en ruzie te maken en om goddeloos op de vuist te gaan. Vast niet zoals heden als u uw stem wilt laten horen in de hoogte. Zou dit het vasten zijn dat Ik verkies: dat de mens zich een dag lang verootmoedigt, dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in rouwgewaad en as? Noemt u dat vasten en een dag die de HEERE welgevallig is?”

Deze mensen vastten maar op dezelfde dag beulden zij hun arbeiders af! Zij vastten en toch was er twist en ruzie. Zij verootmoedigden zich, hun hoofd boog als een riet, zij legde zich neer in rouwgewaad en as maar hadden nog steeds hetzelfde hart! Weet je wat de Heere zei: dit is geen vasten! Het echte vasten heeft te doen met een verandering van hart! Ga zo lang je wilt zonder eten....het maakt niets uit wanneer het hart niet verandert. Dit betekent niet dat vasten in het algemeen niet belangrijk is. Het betekent dat vasten zonder een verandering van hart er niets toe doet. En dan gaat God verder en vertelt Zijn volk wat echt vasten is.

Jesaja 58:6-7
Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk breekt? Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt?”

Zie je, dit is geen kwestie van onverschilligheid. Wat de Heere hier beschrijft is ACTIE! Echter, niet actie in religieuze praktijken maar actie in rechtvaardigheid, in het doen van Zijn wil! Dit is niet het beeld van iemand die met de wereld meegaat en voor zichzelf leeft, niets om anderen geeft. En toch zijn er velen kerkgangers die precies dat doen. Zij vervullen hun religieuze verplichtingen en bedieningen en denken dat ze gerechtvaardigd zijn om te leven zoals ze willen. Er zijn er velen die een dubbel leven leiden....een leven met diegenen van buiten (kerk, werk etc.) en een ander leven thuis. Er zijn er velen die zeggen “Ik geef mijn tienden, ik doe mijn bediening dus ik snap niet waarom God een probleem zou hebben”. Juist omdat het hart niet veranderd is, ondanks alle volbrachte verplichtingen! Dichter bij God komen betekent een verandering van hart, een nederig hart. Het betekent dat je je brood deelt met de armen, dat je hen opneemt in je huis! Een verandering van hart is nodig om niet de makkelijkste weg te kiezen: onverschillig te blijven. Een veranderd hart is nodig zodat je “de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt”. Deze verandering is nodig zodat onze stemmen daarboven gehoord worden. Een verandering van religieuze praktijken is niet wat nodig is. Een verandering van hart is wat telt. En terwijl niets mogelijk is zonder God's hulp zijn WIJ het die verantwoordelijk zijn voor deze verandering. WIJ moeten de beslissing nemen welke kant we op gaan. WIJ besluiten en zeggen “ik wil veranderen”. Dan helpt God ons. God komt niet op ons terrein wanneer ons hart Hem eigenlijk niet echt wil. “Nader tot God, en Hij zal tot u naderen”, zoals we zometeen zullen zien. God komt in ons in zoverre wij Hem echt in ons hart willen. Het Woord van God zegt in Jakobus 4:

Jakobus 4:1-10
“Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort: uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren?U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Of denkt u dat de Schrift tevergeefs zegt: De Geest, Die in ons woont, verlangt Die vurig naar afgunst? Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen.”

Heb je je ooit gerealiseerd dat dit niet gericht is aan mensen van de wereld maar aan Christenen, broeders en zusters in het geloof (Jakobus 1:2-3)?!! Zij hadden strijd, conflict, afgunst, moord, hartstocht en misschien wel de andere vruchten van het vlees, beschreven in Galaten 5:19-21! Geen wonder dat zij God niet konden benaderen. Je kunt niet verwachten dat God nader komt terwijl jouw hart nog niet veranderd is; alleen omdat je Hem graag wilt kennen en benaderen. Het is niet genoeg om je dat voor te nemen, om erover te denken. Goede voornemens alleen zijn niet genoeg! Je moet het ook doen! Je moet veranderen! Je moet stoppen met gewoon van de ene dag in de andere te leven; een stap zetten en een beslissing nemen! Waarlijk dichter bij God komen gebeurt alleen wanneer het hart in dezelfde richting verandert. Jakobus zegt niet “ga vaker naar de kerk...doe meer activiteiten....vast een paar dagen en lees elke dag 4 hoofdstukken uit de Bijbel”. Dat zegt hij niet! Niet omdat deze dingen verkeerd zijn, of slecht. Hij geeft deze instructies niet, omdat deze dingen alleen je niet dichter bij God kunnen brengen wanneer het hart niet verandert! In tegendeel, dit is wat hij ons vertelt, door de Geest van de Heere:

Jakobus 4:7-10
Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen.”

Onderwerp je aan God! Bied weerstand aan de duivel! Reinig de handen; en dit is niet letterlijk maar heeft te maken met wat deze handen hebben gedaan....dus, acties! Zuiver de harten!! Er staat niet: “blijf zoals je bent en God zal je wel veranderen!” Er staat: zuiver je hart, JIJ doet het. WIJ moeten dat doen. Wil je een fantastische relatie hebben met de Heere? De sleutel is simpel: een verandering van hart!

Nu terugkerend naar Israël en Jesaja: nadat de Heere hen verteld had wat te doen, zei Hij wat het gevolg zou zijn van hun gehoorzaamheid en verandering van hart.

Jesaja 58:8-14
“Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uit gaan en de heerlijkheid van de HEERE zal uw achterhoede zijn. Dan zult u roepen en de HEERE zal antwoorden, dan zult u om hulp roepen en Hij zal zeggen: Zie, hier ben Ik. Als u het juk uit uw midden wegdoet, het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid; als u uw hart opent voor de hongerigen, en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid als de middag zijn. En de HEERE zal u voortdurend leiden, Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven; u zult zijn als een bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit ontbreekt. En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen; de fundamenten, van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen. En u zult genoemd worden: hij die bressen dichtmaakt, hij die paden herstelt, opdat men er weer kan wonen. Indien u uw voet van de sabbat terughoudt, ermee ophoudt om op Mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt; indien u de sabbat een verlustiging noemt, opdat de HEERE geheiligd wordt– die geëerd moet worden –indien u die eert door niet uw eigen wegen te volgen, niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt, dan zult u vreugde scheppen in de HEERE, Ik zal u doen rijden op de hoogten van de aarde en Ik zal u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jakob, want de mond van de HEERE heeft gesproken.”

Wil je God roepen en hem horen zeggen: “Hier ben ik”? Wil je Hem aanroepen en Hem horen antwoorden? De manier is simpel...doe wat Jesaja 58 en Jakobus 4 ons verteld hebben:

de boeien van goddeloosheid losmaken;

de banden van het juk ontbinden;

de onderdrukten vrij laten heengaan;

elk juk breken;

uw brood delen met wie honger lijdt;

de ellendige ontheemden een thuis bieden;

als u een naakte ziet, hem kleden;

zich voor eigen vlees en bloed niet verbergen;

het juk uit uw midden wegdoen, het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid;

uw hart openen voor de hongerigen;

de verdrukte ziel verzadigen;

Als de relatie met God niet levend is, als de relatie met God arm is, als de relatie met God niet langer is wat het was; er is maar een remedie: het hart moet veranderd worden. En dit is een opdracht voor jou. Jij moet de beslissing nemen dat te doen. God wil dit meer dan wat ook. Maar jij moet besluiten het te veranderen. God kan geen deel hebben aan wat jij niet besloten hebt te doen! God zal je helpen maar jij moet eerst beslissen er echt voor te gaan. God wil dat alle mensen gered worden en tot kennis der waarheid komen maar het is de mens die de beslissing neemt. Reinig het hart, verander het hart, neem de beslissing te veranderen en blijf daarbij. Je zult Hem aanroepen en Hij zal er zijn zoals Hij altijd was en zelfs dichter bij dan je Hem ooit gezien hebt. Dichter bij dan in je mooiste dromen! Dit is niet slechts een veronderstelling. Het is een zekerheid en het laatste vers van dit hoofdstuk bevestigt dit, want “de mond van de HEERE heeft gesproken.” Dit is Zijn belofte aan jou, dit is wat Zijn mond zegt en dit is wat zal gebeuren! Maar het werkt ook omgekeerd: je kunt alle religieuze activiteiten doen die je wilt, elke dag vasten, heel de Bijbel lezen en uit het hoofd leren, allerlei cursussen volgen enz. Er zal niets gebeuren wanneer je het hart niet verandert, want de Heere ziet niet op het uiterlijk maar op het innerlijk, op het hart! Daar wil Hij dat je Hem liefhebt, met heel je hart (Mattheus 22:37)! Mogen de dagen die volgen, dagen van verandering zijn voor ons allemaal.

Anastasios Kioulachoglou