Bijbelse Waarheden

Hij leeft nu! (PDF) PDF-Versie

Hij leeft nu!Dit artikel gaat over de opstanding van Jezus. Op de Pinksterdag vatte Petrus de gebeurtenissen van Zijn kruisiging en opstanding samen en zei:

Handelingen 2:22-33
“Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de Nazarener, een Man Die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, deze Jezus, Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft Hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden. Want David zegt over Hem: Ik zag de Heere altijd voor mij, want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich; ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop, want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten en Uw Heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door Uw aangezicht. Mannenbroeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij én gestorven én begraven is, en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat Hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om Hem op zijn troon te zetten, daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat Zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat Zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort.”

Jezus Christus is niet slechts een persoonlijkheid die we ons herinneren uit de geschiedenis. Hij is niet iemand die slechts leeft door Zijn lessen die op schrift staan. In tegendeel, Jezus leeft en handelt NU! Hij is gezeten aan de rechterhand van de troon van God, NU! Dezelfde geest die Hij op de Pinksterdag uitstortte, geeft Hij ook NU! Hij kwam in de wereld om zondaars te redden en datzelfde doet Hij NU! Hij is in diegenen die Hem geloven, NU! JEZUS LEEFT NU en zal voor eeuwig levend zijn! AMEN.

1. Hij leeft nu: Hij zegent ons en openbaart Zichzelf aan ons

In Handelingen 3 lezen we:

Handelingen 3:18-20
“Maar God heeft op die manier vervuld wat Hij bij monde van al Zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is.”

Handelingen 3:26
God, Die Zijn Kind Jezus heeft doen opstaan, heeft Hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen dat Hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden.”

God heeft Jezus uit de dood opgewekt en wanneer wij ons bekeren en Hem volgen, zegent Hij ons! Laat eenieder die dit leest en de Heere nog niet kent, zijn twijfels en redeneringen aan de kant leggen, zich bekeren en tot Hem komen!

Jezus Christus is de belangrijkste persoon uit de geschiedenis. Maar Hij is niet slechts “geschiedenis”. Hij is de gewichtigste die we ons kunnen herinneren. Maar Hij is niet alleen een herinnering. Jezus is veel meer dan dat: Hij is een realiteit! Een realiteit, geopenbaard aan iedereen die in Hem gelooft. Zoals Hij ook geopenbaard werd aan Paulus, in Handelingen 9.

Handelingen 9:1-6
“Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hogepriester toe en vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat, als hij er enigen zou vinden die van die Weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel, en toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? En hij zei: Wie bent U, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt. Het is hard voor u, met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt U dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen.”

Paulus was gewapend met ijver en had maar een doel voor ogen: het ter dood brengen van de discipelen van de Heere. Maar hij had zich nooit kunnen bedenken dat hij onderweg de Heere zelf zou ontmoeten! Hij dacht waarschijnlijk dat Jezus dood was. Maar dat was Hij niet! Hij leefde, en Zijn opbaring aan Paulus die dag veranderde deze vervolger van de gemeente in de geweldige apostel die wij allen kennen.

Dezelfde Jezus die die dag geopenbaard werd aan Paulus, wordt vandaag de dag nog steeds aan mensen geopenbaard. Zoals Jezus zelf zei in Johannes 14:21:

“Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.”

Jesus leeft en werkt nu. Hij openbaart zichzelf aan eenieder die Hem liefheeft.

2. Mattheus 28:20

Slechts enkele dagen na de opstanding, op een berg in Galilea, hadden de discipelen een ontmoeting met de Heere. Daar gaf Hij hen wat later bekend zou worden als “de Grote Opdracht”. Mattheüs 28:18-20 vertelt het ons.

“En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.”

Velen van ons zien deze opdracht als iets wat wij zelf tot stand moeten brengen. Maar ik geloof niet dat Jezus dat bedoelde, want Hij zei ook: “Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld”. In het vervullen van deze opdracht en in het dienen van de Heere, zijn wij partners met Hem. Hij is het Hoofd van de gemeente, diegene die ons opdrachten geeft en ons helpt deze uit te voeren. Deze opdrachten komen NIET van een bevelhebber die afwezig is. In tegendeel, ze komen van een levende en actieve leider, die vandaag de dag samenwerkt met Zijn volk, om de doeleinden van Zijn koninkrijk te bereiken!

3. Hij leeft nu: Hij geeft ons onderricht

In Handelingen 9, onmiddelijk na de ontmoeting van de Heere met Paulus, vinden we de vermelding van Ananias, een disciple uit Damascus. Laten we kijken naar vers 10-18:

“En er was een zekere discipel in Damascus van wie de naam Ananias was; en de Heere zei tegen hem in een visioen: Ananias! En hij zei: Zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga naar de straat die de Rechte genoemd wordt, en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, uit Tarsus, want zie, hij bidt, en hij heeft in een visioen gezien dat een man van wie de naam Ananias was, binnenkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weer ziende zou worden. Ananias antwoordde echter: Heere, ik heb van velen over deze man gehoord hoeveel kwaad hij Uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft; en hij heeft hier volmacht van de overpriesters om allen gevangen te nemen die Uw Naam aanroepen. Maar de Heere zei tegen hem: Ga, want deze is voor Mij een uitverkoren instrument om Mijn Naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want Ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor Mijn Naam. En Ananias ging heen en ging het huis binnen; en na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, Die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen, en onmiddellijk werd hij weer ziende, en hij stond op en werd gedoopt.”

Wat Ananias over Paulus wist, was dat hij de heiligen van de Heere vervolgde. De Heere zelf organiseerde hier de ontmoeting tussen Ananias en Paulus. Hij weet precies hoe Hij uit niets, iets tot stand kan brengen. Hij wist hoe deze ontmoeting te regelen. Zo wist Hij ook een soortgelijke ontmoeting te regelen, tussen JOU en een andere Ananias, toen jij Hem aanriep.

Wat we hier ook kunnen opmerken is dit: de Heere kent eenieder van ons, zoals Hij Ananias kende; bij naam. Hij is de goede Herder die elk van Zijn schapen kent en Zijn schapen kennen Hem. Zoals Hij zei in Johannes 10:

Johannes 10:3-4, 14-15, 27-29
“en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen.....Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen.....Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken.”

Dezelfde goede herder uit deze passage, de Heere Jezus Christus, is vandaag de dag ook belast met de schapen. Hij kent ons bij naam. Hij spreekt tot ons zoals Hij Ananias aansprak: met onze naam. Laten wij, wanneer Hij ons roept, hetzelfde antwoord geven als Ananias: “hier ben ik Heere”.

4. “Wanneer er twee of drie zijn....”

De meesten van ons zullen Mattheüs 18:20 wel kennen:

“Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.”

Dit vers zegt heel eenvoudig dat elke ontmoeting van gelovigen gehouden in de naam van Jezus, Jezus zelf in de ontmoeting brengt! Kun je je die twee op weg naar Emmaus herinneren? (Lukas 24:13-35) Zij hadden het over de Heere, en de Heere zelf sloot zich bij hen aan en legde de Schriften aan hen uit. Hij opende hun verstand zodat zij die konden begrijpen. Precies hetzelfde gebeurt wanneer gelovigen samenkomen in Jezus' naam: Jezus neemt actief deel aan de ontmoeting en opent het verstand en inzicht van diegenen die van Hem willen leren. De Heilige Geest, Christus in ons, legt de Schriften uit, leert en vermaant ons. En wanneer er twee of drie in Zijn naam bijeenkomen is Jezus er ook. Hij ontbreekt in geen enkele ontmoeting.

5. Hij leeft nu: Hij bemoedigt ons

We weten uit het evangelie hoe de Heere zijn volk kracht geeft en bemoedigt. We herinneren ons hoe Hij zei: “Heb goede moed” en “wees niet bevreesd.”

Maar weet je, Hij is hier niet mee opgehouden! Jezus is vandaag hier en “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.” (Hebreeën 13:8)

Zoals Paulus zo kenmerkend zei in Filippenzen 4:13,

“Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.”

Hij zei niet: door Christus die mij in het verleden kracht gaf. Nee, hij sprak in de tegenwoordige tijd: Jezus geeft ons nu kracht.

Laten we kijken naar een voorbeeld van bemoediging door de Heere in Handelingen. De apostel Paulus ging naar Jerusalem waar fanatieke Hebreeërs hem in de boeien sloegen. Waarschijnlijk kon niemand hem in de gevangenis bereiken. Niemand, behalve: de Heere. Handelingen 23:10, 11 vertelt het.

“En toen er grote onenigheid ontstond, gaf de overste, die bevreesd was dat Paulus door hen verscheurd zou worden, bevel dat zijn soldaten naar beneden moesten gaan om Paulus uit hun midden weg te rukken en naar de kazerne te brengen. En de volgende nacht stond de Heere bij hem en zei: Heb goede moed, Paulus, want zoals u in Jeruzalem van Mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen.”

Paulus vertelde dit later aan Timotheüs.

2 Timotheüs 4:16,17
“Bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond, maar zij hebben mij allen verlaten. Moge het hun niet toegerekend worden. MAAR DE HEERE HEEFT MIJ BIJGESTAAN EN HEEFT MIJ KRACHT GEGEVEN, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost.”

De Heere stond bij Paulus en gaf hem kracht! Paulus werkte niet voor iemand die slechts mooie woorden had gesproken voordat hij stierf en die woorden waren nu het enige wat overbleef. Was dat het geval geweest, wie was het dan die Paulus kon bijstaan? Nee, Paulus en een ieder van ons werkt voor een aanwezige en levende Heer: de Heere Jezus Christus.

6. Hij leeft nu: Hij komt terug

Aan het einde van dit artikel over de opstanding van Jezus Christus, mogen we niet vergeten dat Hij, op gelijke wijze waarop Hij 40 dagen na de opstanding naar de hemel voer, wederom terug zal komen. De engelen spraken tot de discipelen toen zij Jezus naar de hemel zagen opvaren.

Handelingen 1:9-11
“En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.”

Openbaring 1:7
Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.”

Mattheüs 24:30
“En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.”

Jezus leeft en Hij komt terug met grote kracht en heerlijkheid. Hierop zeggen wij:

“Ja, kom, Heere Jezus!” (Openbaring 22:20)

Anastasios Kioulachoglou