Bijbelse Waarheden

“Een zuiver geweten” (PDF) PDF-Versie

“Een zuiver geweten”In Handelingen 24:16 zegt Paulus tot Felix, een Romeinse stadhouder:

“En daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen.”

Een van de dingen waarin Paulus zichzelf oefende was om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. In tegenstelling tot hem zijn er anderen die zowel toen als nu een andere weg volgen, aangaande hun geweten. In 1 Timotheus 4:1,2 lezen we:

“Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.”

Het tegenovergestelde van een zuiver geweten is het toegeschroeide geweten. Dit geweten is geamputeerd en onbekwaam om te voelen sinds het toegeschroeid is. Het is een apathisch en verdoofd geweten, wat nu onverschillig en laks is geworden, net als het hart van deze mens. Echter, dit was niet het geweten van Paulus, noch kan het geweten van iemand die in gemeenschap met de levende God wandelt, zo zijn. Wanneer we Hem volgen kan niets dood blijven: het is opgestaan. Hem volgen en Zijn wil doen brengt leven in ons hart en geweten en alleen met een levend geweten kan iemand met Hem wandelen. Terugkerend naar Paulus; hij schroeide zijn geweten niet toe in reactie op pijn en oppositie maar streefde er altijd naar om zijn geweten zuiver te houden. Hij liet niet toe dat ergernissen of laksheid hem apathisch maakten. Wat Paulus predikte dat leefde hij ook. Hij oefende zichzelf om altijd een geweten te hebben zonder ergernissen, met een zuiver hart tot God en de mensen. Mogen wij dezelfde mening hebben, ernaar strevend om een levend geweten en een zuiver hart te hebben, zonder ergernissen tot God en de mensen.

Anastasios Kioulachoglou