Bijbelse Waarheden

De gelijkenis van de zaaier: “die in de doornen bezaaid worden..” (PDF) PDF-Versie

De gelijkenis van de zaaier: “die in de doornen bezaaid worden..”Het Woord van God beschrijft erg duidelijk bepaalde zaken die het hart vermoeien en bezwaren en het zaad van het Woord vruchteloos maken. Met andere woorden, het zaad is er maar het brengt niet de veronderstelde vruchten voort. Hier is wat de Heere Jezus zei in Lukas 21:34

Lukas 21:34
“Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt.”

Er zijn verschillende dingen die ons hart bezwaren, d.w.z het vermoeid en zwaar maken, hard, onverschillig en koud. En terwijl velen van ons geen probleem hebben met “roes en dronkenschap”(deze worden zowiezo als duidelijke zonden bestempeld door de meeste christenen, en vaak ook door niet gelovigen) hoe zit het met “de zorgen over de alledaagse dingen”? Wat de Heere ons hier vertelt is dat de zorgen van dit leven, hoe we het zullen redden, overleven, je hart kunnen bezwaren en verharden. Dit gebeurt wanneer je je veel zorgen maakt, alles gericht is op overleven, wanneer je te druk bezig bent met dit leven.

Bovendien zegt de Heere in de gelijkenis van de zaaier, wat betreft de derde categorie van diegenen die het Woord horen:

Markus 4:18, 19
“En dit zijn zij bij wie in de dorens gezaaid wordt: zij horen het Woord, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerten naar al het andere komen erbij en verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar.

Zoals de Heere duidelijk maakt: voornamelijk bezig zijn met de zorgen van deze wereld, van dit leven, samen met de verleiding van rijkdom en de begeerten naar al het andere zijn de vijanden van het zaad van het Woord. Zozeer dat, wanneer deze zaken plaats nemen in ons hart, zij het zaad van het Woord verstikken en het onvruchtbaar maken. Met andere woorden, de zorgen van dit leven, de rijkdom en de begeerten naar andere dingen KUNNEN NIET samen met het Woord van God in ons hart bestaan. Een van de twee moet wijken. Het is het een of het ander. Niet allebei. Dit komt ook overeen met wat de Heere zegt over geld:

Mattheus 6:24
“Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.”

Je kunt niet tegelijkertijd twee heren dienen. Als je God wilt volgen, als je leven en vrede wilt, als je wilt dat het zaad van het Woord in je groeit en vrucht draagt dan moet je je vooringenomenheid met de zaken van deze wereld opgeven. Geld en de begeerte naar andere dingen kunnen niet samen groeien met het Woord. Je kunt geen vreemdeling en bijwoner zijn in deze wereld (1Petrus 2:11) en tegelijkertijd deel uitmaken van het werelds systeem. Dit is onmogelijk! Als je denkt dat je beiden tegelijk kunt doen houdt je jezelf voor de gek. Je zou nu kunnen zeggen: “Boeder, je begrijpt mijn situatie niet.” Dat doe ik wel! Ik heb ook een baan en een familie met drie kleine kinderen. En wat ik schrijf, heb ik uit eigen ervaring. Ik kan niet dagelijks 12 uur werken en verwachten dat ik groei met tien minuten aanbidding in de morgen en een zondagochtend preek. Dat zal niet gebeuren! We hebben niet alleen kwaliteits- tijd nodig met de Heere, maar ook kwantiteit. We hebben onderwijs in het Woord nodig om gevoed te worden. We moeten onze interesse keren van de wereld naar het Woord. Dan komt er groei zoals een baby groeit met het drinken van melk. Zoals het Woord zegt:

1 Petrus 2:2
“En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien.”

Als je niet de melk van het Woord drinkt maar in plaats daarvan jezelf voedt met het vuil van de wereld, dan is het geen wonder dat je niet groeit en dat je zwak en moe bent. Alleen het Woord kan groei brengen.

De valstrik van zorgen, rijkdom en begeerte naar andere dingen: wat te doen?

Nu, het goede nieuws is dat bovenbeschreven situatie veranderd kan worden en dat je opnieuw kunt gaan groeien en vrucht dragen. Wat nodig is is dat je stopt met zo intens bezig te zijn met de zorgen, met geld en met de begeerte voor andere dingen en in plaats daarvan je aandacht richt op God en Zijn Woord. Ik denk zelfs dat het andersom gebeurt: wanneer je ruimte maakt voor God en Zijn Woord, verlies je de interesse in geld, wereldlijke begeerten, ambities en zorgen. Deze interesses verbleken wanneer je begint te drinken van de melk van het Woord en je focust op God als je eerste en belangrijkste prioriteit. En wanneer je dit doet, komen groei, leven en vrede weer terug. Je moet “aan de slag gaan” met het onderwijs van het Woord. Nu, om dit te kunnen doen moet je misschien wat aanpassingen maken. Misschien moet je het bijvoorbeeld wat rustiger aan doen met werken en bepaalde grenzen stellen. Voor de duidelijkheid: ik wil niet zeggen dat werken verkeerd is. In tegendeel, zoals het Woord zegt: “als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten” ( 2 Thessalonicenzen 3:10). Dus werken om je brood te verdienen is geen enkel probleem. We zijn zelfs verplicht dat te doen! Het is een zegening die God ons geeft! Maar wat wel een probleem is – net als niet werken – is teveel werken, en dan bedoel ik, veel meer werken dan wat nodig is om je brood te verdienen. Zo veel dat er geen ruimte voor iets anders is in je leven. Met andere woorden, werk is een zegening maar een workaholic zijn is een probleem. Misschien moet je ook beter met je tijd leren omgaan en niet zoveel tijd besteden aan TV kijken, surfen op internet of hobbies. Als je ver moet reizen naar je werk moet je goede lesgevingen van het Woord zoeken en daar naar luisteren. Je moet veranderen. Vruchteloos blijven leven is geen optie en is ook compleet het tegengestelde van wat de Heere zegt:

Johannes 15: 16
“Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven”

En eerder waarschuwde Hij ons:

Johannes 15:1-6
“Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.

Een ware volgeling van de Heere blijft in Christus en brengt als gevolg vrucht voort. Niet in de wijnstok blijven betekent vruchteloosheid want alleen daar kunnen we vruchten voortbrengen, wandelend in de werken die God voor ons bereid heeft. Vruchteloos zijn - vanwege onze ingenomenheid met de wereld in plaats van met het Woord – is niet een droevige maar tegelijkertijd toch acceptabele staat. Het is juist een zeer gevaarlijke toestand die onmiddelijk zou moeten veranderen. Lees de uitgebreide studie: “Zaligheid volgens Jezus en Zijn apostelen” voor meer informatie.

We zijn uitverkoren om vrucht te dragen. Maar zoals we al zeiden, dit zal niet gebeuren als we toelaten dat het zaad van het Woord verstikt wordt door de doornen van rijkdom, de begeerte naar andere dingen en de zorgen van dit leven.

De Heere sprak over dit onderwerp van rijkdom en wereldse zorgen in meerdere schriftgedeelten. Hier is een ander gedeelte wat openbaart:

Lukas 12:22-31
Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven: over wat u eten zult, of over uw lichaam: waarmee u zich kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Let op de raven: zij zaaien niet en maaien niet, zij hebben geen voorraadkamer en geen schuur, en God voedt hen. Hoe ver gaat u de vogels te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Als u dan ook het minste niet kunt, waarom bent u over de andere dingen bezorgd? Let op de lelies, hoe zij groeien. Ze werken niet en spinnen niet, en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, hoeveel te meer u, kleingelovigen! En u, vraag niet wat u eten of wat u drinken zult, en wees niet verontrust. Want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw Vader echter weet dat u deze dingen nodig hebt. Maar zoek het Koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.”

Wees niet bezorgd over uw leven: over wat u eten zult, of over uw lichaam: waarmee u zich kleden zult. Broeder en zuster, God zal voor je zorgen. Je hoeft je hierover geen zorgen te maken. Ook niet over rijkdom en andere dingen. Dat is wat de mensen in de wereld doen. Hun aandacht is gericht op hoe ze vandaag kunnen overleven en vervolgens, hoe ze rijk kunnen worden en meer bezittingen kunnen vergaren. Maar wij zijn niet hetzelfde. Wij behoren tot een ander koninkrijk. Wij hebben onze geweldige God en Vader die voor ons zorgt. Onze eerste en hoogste prioriteit is niet hoe we succesvol kunnen zijn in deze wereld, hoe we kunnen overleven, hoe we rijk kunnen worden of hoe we een grotere auto of een groter huis kunnen krijgen. In plaats daarvan heeft God en Zijn koninkrijk onze eerste prioriteit, zoals het hoort. “Maar zoek het Koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden” (Lukas 12:31) zegt het Woord. Als je echter in plaats van bezig te zijn met het Woord, veel bezig bent met de zorgen van deze wereld, de rijkdom en de begeerte naar andere dingen, dan zal het zaad dat eens in je hart gezaaid was opdrogen, en jij ook. Dit zou niet moeten gebeuren! Kijk naar de plechtige waarschuwing van onze Heere:

Johannes 15:1,2
“Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.”

Eveneens 1 Johannes 2:15-17
Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.”

Laten we alstublieft deze zaken zeer serieus nemen en uit de valstrikken van zorgen, rijkdom en begeerte naar andere dingen stappen.

In het bijzonder wat betreft de verleiding van rijkdom en de begeerte naar andere dingen: ik snap niet helemaal waarom zovelen rijkdom najagen en het welvaart noemen, terwijl het Woord zegt:

1 Timotheus 6:7-10
“Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.”

Broeder en zuster: heb je voedsel en kleding? Zo ja, wees daarmee tevreden!! Je hebt niets anders nodig!! Maar als je ernaar verlangt rijk te worden, als je andere dingen begeert, dan loop je in een valstrik. Je hoeft geen rijkdom en weelde te vergaren. Je behoort niet in deze wereld en je gaat het niet met je meenemen. Alleen je noden hoeven vervuld te worden en hierover hoef je je helemaal geen zorgen te maken. God heeft je een belofte gegeven: zoek het Koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

Conclusie

Samenvattend: wij zijn vreemdelingen en bijwoners in deze wereld. Zoals het lied zegt, deze wereld is niet ons thuis. We zijn burgers van de hemelen, door God geroepen om uit te gaan en vrucht te dragen. Maar het Woord van God dat in ons hart gezaaid werd heeft een subtiele en dodelijke vijand die het Woord onvruchtbaar kan maken. Deze vijand heet “de zorgen van het leven, de verleiding van de rijkdom en de begeerte naar andere dingen.” Velen onder ons zijn bezorgd over deze zaken en ondanks onze dorheid en zwakheid die het resultaat zijn, schrijven wij dit niet toe aan onze bemoeienissen met de verkeerde dingen. Ook lijkt de kerk deze zaken niet expliciet af te keuren. Zodoende zijn velen christenen die zondags de kerken vullen in feite dor en zwak omdat het probleem niet openlijk verklaard is en er geen oplossing wordt aangedragen. Maar dit hoeft niet zo te blijven.

Een christelijk leven betekent vrede, leven en gemeenschap met God en Zijn Zoon. Denk aan de vreugde, de vrede, het leven wat je had toen je voor het eerst in de Heere geloofde. Dit hoort voor altijd bij je te blijven! En als je het niet meer hebt, het kan weer terugkomen! Het enige wat je hoeft te doen is je prioriteiten veranderen en God zoeken als je hoogste prioriteit. God en Zijn vreugde zijn niet veranderd. Jij bent veranderd en daarom is de vreugde verdwenen. Je moet je voeden met het Woord, met dagelijkse en grote porties, je erin koesteren in plaats van bezig te zijn met de zorgen, de rijkdom en de begeerte naar andere dingen. Je moet God zoeken, Zijn wil, Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid. Dan worden alle andere dingen je gegeven.

Laat ons naar Hebreeën 11:13, als afsluiting van dit artikel. Nadat het Woord in de voorgaande verzen sprak over enkele heiligen uit het Oude Testament, lezen we hier:

Hebreeën 11:13-16
“Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden vanwaaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God Zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt.”

Wij zijn, net als hen, vreemdelingen en bijwoners op de aarde. Net als hen hebben we een ander vaderland dan wat in ons paspoort geschreven staat. Er wordt in de hemelen een herenhuis voor ons gebouwd. Laten we zoveel mogelijk vruchten produceren gedurende ons leven, want de tijd is maar kort ( ons leven – of het nu 70, 80 of 90 jaar is – gaat erg snel voorbij. Als je boven de 40 bent begrijp je me waarschijnlijk beter). Mogen we aan het eind van ons leven gevonden worden als Paulus, die zei:

2 Timotheus 4:7,8
“Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.”

En Johannes 14:2,3
“In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.”

Anastasios Kioulachoglou