Bijbelse Waarheden

De Gemeente en haar Hoofd (PDF) PDF-Versie

De Gemeente en haar HoofdHet hoofd is het deel wat het hele lichaam stuurt. We zien dit in verschillende situaties. Zo wordt de directeur van mijn afdeling op mijn werk het hoofd van de afdeling genoemd. Of we spreken van het hoofd van de familie, het hoofd van de staat enz. Wat bedoeld wordt met de term “hoofd” in deze uitdrukkingen, is de persoon die verantwoordelijk is leiding te geven en beslissingen te nemen op het werk, in de familie, in de staat enz. Er is geen leiding wanneer er geen hoofd is of wanneer diegenen die onder het hoofd komen er niet gehoorzaam aan zijn

De Bijbel, het geschreven Woord van God, vertelt ons dat we leden zijn van het lichaam van Jezus Christus, de gemeente, de Ecclesia (het Griekse woord voor kerk). Met de term kerk bedoel ik – en noch de Bijbel - niet een gebouw of een andere menselijke constructie maar het totaal van diegenen die geloven dat Jezus Christus Heere is en dat God Hem uit de dood heeft opgewekt (Romeinen 10:9). Een ieder die dit gelooft is automatisch lid van de familie van God, of het lichaam van Christus, de gemeente, de Ecclesia. De Bijbel vertelt ons ook wie het hoofd, de leider van dit lichaam is. Dit is niemand anders dan de Zoon van God zelf, de Heere Jezus Christus. Laten we dit bekijken.

Efeze 1:22
“En Hij [God, de Vader van de heerlijkheid (vers 17)] heeft alle dingen aan Zijn [Jezus Christus'] voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over ALLE DINGEN gegeven aan de gemeente.”

Efeze 4:15,16
“Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.”

Efeze 5:23
“..zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is..”

Kolossenzen 1:17,18
“En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. En Hij [Christus] is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente..”

En hier zijn ook enkele schriftgedeelten die duidelijk maken dat wij, die geloven in de Zoon van God, leden zijn van het lichaam, wiens Hoofd is de Heere Jezus Christus.

Romeinen 12:4,5
“Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar.”

1 Korinthe 12:12-27
“Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele. Als de voet zou zeggen: Omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen: Omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten: Ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het lid dat tekortkomt, groter eer gaf, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.”

Efeze 5:30
“Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente.”

In deze twee paginas van gedeelten van het Nieuwe Testament worden drie vragen erg duidelijk beantwoord.

i) Het Lichaam van Christus: enkelvoud of meervoud?

Er is EEN en slechts EEN lichaam van Christus. De Ecclesia, de Gemeente, is het lichaam van Christus en is EEN. Ik heb het hier over de universele Gemeente van Christus en niet over de plaatselijke gemeentes in verschillende steden. Zonder hier teveel te willen uitweiden; we zien in de Schriften, in elke verschillende stad, slechts EEN ENKELE gemeente. Er was de gemeente in Korinthe. Er was de gemeente in Kolosse, de gemeente in Jeruzalem, de gemeente in Efeze, enz. Er is niets in de Schriften wat ondersteunt wat we vandaag de dag zien: vele gemeenten in dezelfde stad met geen of nauwelijks een onderlinge relatie. Eveneens is het idee van verschillende denominaties compleet ongekend in de Schriften. Er bestaat geen doopsgezinde, evangelische, pinksterbeweging, orthodoxe, katholieke of welke andere denominatie dan ook in de Schriften. Wat we zien in de Schriften is eenvoudigweg dit: discipelen van Jezus, mensen die hun leven toevertrouwd hebben aan Jezus. Al deze mensen samen vormen de gemeente van God in die stad. In het kort: we zien in de Schriften EEN lichaam, omvattend eenieder die gelooft dat Jezus Christus de Heere is en dat God Hem uit de doden heeft opgewekt (Romeinen 10:9).

ii) Bestaat er in de Gemeente een hiërarchisch relatie tussen de gelovigen?

Bovenstaande gedeelten uit het Nieuwe Testament maken duidelijk dat we leden zijn van het Lichaam van Christus en leden van elkaar. Daarom is onze relatie met elkaar niet hiërarchisch, net zomin als de relatie tussen de leden van ons eigen lichaam een hiërarchie kent. De voet zegt niet dat hij een hogere positie heeft dan de hand maar nog niet gelijk is aan het oor. De voet is blij een voet te zijn, omdat God hem zo gemaakt heeft en hem zodanig in het lichaam geplaatst heeft. Hij is ook blij dat er een hand is die kan doen wat een hand hoort te doen. De voet en de hand zijn beide leden van het zelfde lichaam en zodoende met elkaar verbonden. De hand kan niet op zichzelf leven, buiten het lichaam om. Hij heeft leven en een functie, alleen binnen het lichaam. Zo is het ook met de leden van het lichaam van Christus, de gelovigen in de Heere Jezus Christus. Zij staan niet in hiërarchisch verband tot elkaar, met de gelovige X in een hogere positie dan de gelovige Y maar nog niet zo hoog als de gelovige Z. Ook is er geen competitie is het lichaam. Een ieder die gelooft in de Heere Jezus Christus en in Zijn opstanding is door God zelf in het Lichaam van Christus geplaatst met een speciale functie. En alle leden van het lichaam zijn waardevol. Zoals Paulus hierboven zei: “de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk.” (1 Korinthe 12:22)

iii) Het hoofd van het lichaam: wie is het hoofd, de leider, van de gemeente?

En als laatste -en dit is wat we al aan het begin van dit artikel gezien hebben- is het duidelijk dat de Schriften slechts een enkel persoon als het Hoofd van dit lichaam erkennen. En dit is niemand anders dan de Zoon van God zelf, de Heere Jezus Christus. Hij is het Hoofd, de bestuurder van de gemeente, de top man. Hij leidt de gemeente, Zijn Lichaam, en tot Hem moet het Lichaam zich keren voor instructie en richting.

Conclusie

Dit is een kort artikel en terwijl het nog een heleboel aanvulling nodig heeft, denk ik niet dat we een heel boek nodig hebben om sommige fundamentele waarheden uit de Schriften, aangaande de gemeente, uit te leggen. Wij geven er maar al te vaak de voorkeur aan op menselijke hiërarchie te steunen wat betreft onze beslissingen. Maar al te vaak wachten we in de zijlijnen op iemand anders, de professioneel, om te doen wat wij hadden moeten doen, of om ons te vertellen wat we moeten doen. We zoeken naar sterfelijke raadsleden die elk individueel lid vertellen wat hij behoort te doen, net als het hoofd van de afdeling doet in het zakenleven. De zakenwereld met zijn praktijken wordt maar al te vaak gekopieerd in de gemeente. We moeten echter een ding opmerken. De Schriften zeggen dat God Christus gegeven heeft als “hoofd over ALLE DINGEN aan de gemeente”. Zie dit “OVER ALLE DINGEN”. Nu, je raadt het al. Over alle dingen betekent OVER ALLE DINGEN. Er is niet uitgezonderd! Christus, en niet een sterfelijk mens -hoe goed zijn bedoelingen ook zijn- is de baas, de leider, de directeur “over alle dingen” in de gemeente.

Zie ook dat het lichaam groeit wanneer “ieder lid werkzaam is”. IEDER LID! En, wat denk je? “Ieder lid” betekent IEDER LID. Er zijn geen uitzonderingen. Niets in de Bijbel suggereert dat iemand alles doet en de andere leden niets. Een ieder van ons moet naar de Heere gaan, als het Hoofd, de manager van deze organisatie die we gemeente noemen, en Hem vragen: “Heere, wat wilt U dat ik doe? U bent het Hoofd. Leidt mij zoals U wilt”. Laten we ophouden met zoeken naar sterfelijke mensen die ons richting moeten geven. De richting kan allleen komen van het Hoofd: CHRISTUS alleen! Laat ons Hem zoeken en Hij zal ons alle instructies geven die we nodig hebben! Hij is het Hoofd.

Mattheus 7:8
“Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden.”

Anastasios Kioulachoglou