Bijbelse Waarheden

Barabbas (PDF) PDF-Versie

BarabbasWe hebben zijn naam vaak gehoord en we hebben hem gezien in films over het leven van Jezus. Wanneer we bij de scene van de kruisiging belanden, is hij daar met Jezus. Zijn naam is Barabbas. Barabbas was een crimineel, verantwoordelijk voor oproer, moord en diefstal. Hij was een moordenaar. Dat is wat Petrus hem noemt in Handelingen 3:14. De straf voor zijn daden was de dood. De naam Barabbas is samengesteld uit “Bar”, wat zoon betekent en “abbas” wat vader betekent. Hij was de “zoon van een vader”, d.w.z iemand's zoon. Hij is daar samen met Jezus, tegenover Pilatus. Aan de ene kant de onschuldige, Jezus Christus, de Zoon van God. Geen kwaad werd in Hem gevonden. Hij ging rond, goeddoende en mensen genezende. En toch is hij in de dodenrij. Aan de andere kant een moordenaar, een tot dood veroordeelde crimineel. Een van hen zal gekruisigd worden en Barabbas heeft daar alle qualificaties voor. Het kruis is zijn verwachtte einde. Maar laten we het betreffende schriftgedeelte in Lukas 23:13-25 lezen:

Lukas 23:13-25
“Nadat Pilatus de overpriesters en de leiders en het volk bijeengeroepen had, zei hij tegen hen [over Jezus]: U hebt deze Mens naar mij toe gebracht als Iemand Die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb Hem in uw aanwezigheid ondervraagd, maar ik heb in deze Mens niets gevonden dat Hem schuldig maakt aan die dingen waarvan u Hem beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb u naar hem toe gestuurd en zie, er is door Hem niets gedaan wat de dood verdient. Ik zal Hem dan straffen en loslaten. Hij was immers verplicht op het feest voor hen iemand los te laten. Maar de hele menigte schreeuwde als één man: Weg met Deze, en laat voor ons Barabbas los. Dat was iemand die om een of ander oproer dat in de stad plaatsgevonden had, en om een moord in de gevangenis geworpen was. Pilatus dan sprak hen opnieuw toe, omdat hij Jezus wilde loslaten. Maar zij riepen terug: Kruisig Hem, kruisig Hem. Hij zei echter voor de derde keer tegen hen: Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan? Ik heb niets in Hem gevonden wat de dood verdient. Ik zal Hem dan straffen en loslaten. Maar zij drongen met luid geroep aan en eisten dat Hij gekruisigd zou worden. En hun geroep en dat van de overpriesters kreeg de overhand. En Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd. En hij liet hun de man los die om oproer en moord in de gevangenis geworpen was, om wie zij gevraagd hadden. Maar Jezus leverde hij over aan hun wil.”

Jezus werd overgeleverd ter kruisiging en Barabbas werd in vrijheid gesteld! De onschuldige ging naar het kruis, in plaats van de schuldige. Maar wie is Barabbas eigenlijk? Ik zal je vertellen; hij is jij en ik. In de persoon van Barabbas zien we onszelf, allemaal. Wij hebben allen “gezondigd en missen de heerlijkheid van God” (Romeinen 3:23). Wij waren allen verdoemd. Wij verdienden allemaal naar het kruis te gaan. Maar hier komt Jezus Christus, het onschuldige lam, het lam van God en neemt de plaats in van Barabbas. Barabbas is nu vrij. Jij en ik werden vrijgelaten, nadat we geloofden in de Zoon van God, en zijn nu vrij! Zie wat het Woord zegt in Efeze 2:1-10.

Efeze 2:1-10
“Ook heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt –uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.”

Wij waren dood door de overtredingen en zonden en God heeft ons levend gemaakt met Christus! Hij heeft ons nieuw leven gegeven! Ik geloof dat God de moordenaar Barabbas in de kruisigings scene heeft geplaatst om Zijn liefde te demonstreren: Barabbas' leven werd gered door de dood van Jezus Christus. Hij was tot de dood bestemd, net als jij en ik dood waren door zonden en overtredingen. Het kruis was gemaakt voor hem! En toch werd zijn leven gespaard door het offer van de Heere Jezus Christus. Als Jezus niet “gehoorzaam, tot de dood, ja, tot de kruisdood” (Filippenzen 2:8) was geweest, zou Barabbas die dag zijn gestorven. Op gelijke manier zijn wij, door de gehoorzaamheid van Jezus Christus en de liefde van de Vade,r levend gemaakt, wanneer wij geloven in Jezus Christus als de Heere en als de Zoon van God. Van kinderen des toorns worden wij kinderen van God.

Galaten 3:26
“Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.”

Van slaven van de zonde, tot inwoners van het Koninkrijk van Zijn Zoon:

Kolossenzen 1:12-14
“Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.”

Ik weet niet wat er met Barabbas gebeurd is. Maar ik weet een ding: de volgende keer dat ik over de kruisiging zal lezen of dit zal zien in een film, weet ik dat ik net als Barabbas was, dood in zonden en overtredingen, voorbestemd voor het kruis. Net als hem werd ik vrijgezet en ben ik vrij door het offer van Jezus Christus, die op het kruis niet alleen Barabbas' maar ook onze plaats innam.

Anastasios Kioulachoglou