Bijbelse Waarheden

1 Samuel 16 en hoe Samuel geleid werd door de Heer (PDF) PDF-Versie

1 Samuel 16 en hoe Samuel geleid werd door de HeerDit artikel houdt zich voornamelijk bezig met 1 Samuel 16. Saul, de eerste koning van Israel, had bevel van God gekregen om de Amalakieten compleet te vernietigen vanwege alles wat zij gedaan hadden tegen Israel op hun weg uit Egypte. Hij deed echter niet wat hem was opgedragen (1 Samuel 15:11). Dit op zijn beurt was de reden waarom God begon met het zoeken van een andere koning. Zodoende vertelt 1 Samuel 16:1 ons:

"Toen zei de HEERE tegen Samuel: Hoelang rouwt u om Saul, die Ík immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw hoorn met olie, en ga op weg; Ik zend u naar Isaï, de Bethlehemiet, want Ik heb een koning voor Mij gezien onder zijn zonen."

God's vervanger voor de positie van koning was een van de zonen van Isai (of: Jesse). Zodoende werd Samuel opgedragen daarheen te gaan en hem te zalven. Als we kijken naar de interactie tussen God en Samuel wat betreft de kwestie van de volgende koning zien we het volgende:

i) De Heer benoemde Saul tot koning en Samuel zalvde hem (1 Samuel 10:1)

ii) De Heer verwierp Saul vanwege zijn ongehoorzaamheid en Samuel verkondigde dit aan hem (1 Samuel 15:26)

iii) De Heer benoemde David als nieuwe koning en Samuel werd opgedragen hem te gaan zalven (1 Samuel 16:1)

Zoals we kunnen zien deed Samuel altijd wat de Heer eerst besloten had. Met andere woorden, Samuel nam niet de beslisssingen, hij voerde ze uit. Dit is erg leerzaam voor diegenen onder ons die net als Samuel God willen dienen. Net als voor hem is onze rol niet die van een besluitnemer maar een uitvoerder van datgene wat God reeds heeft besloten. Het was niet Samuel's beslissing om Saul te zalven noch om hem later te vertellen dat hij door God was verworpen. Noch was hij degene die besloot om naar Jesse's huis te gaan. Dit waren ALLEN God's besluiten, Samuel voerde ze slechts uit.

En nu wat ons betreft. Het Woord zegt dat wij als wedergeboren gelovigen leden zijn van het ene lichaam van Christus (1 Korinthe 12:12-31), wiens hoofd is Christus (Kolossenzen 1:18). Zodoende, net als onze lichamelijke leden compleet onderdanig zijn aan ons hoofd, zo horen wij, als leden van het lichaam van Christus compleet onderdanig te zijn aan het hoofd van dit lichaam, de Heer. Hij is de Baas, wij zijn Zijn dienaren. Hij neemt de beslissingen, wij voeren ze uit.

Om nu terug te gaan naar Samuel, de Heer leidde hem naar Jesse de Bethlehemiet. Maar hij had nog wat vragen. Vers 2 en 3 vertellen ons:

1 Samuel 16:2-3
“Maar Samuel zei: Hoe kan ik daarheen gaan? Saul zal het horen en mij doden. Toen zei de HEERE: Neem een kalf van de runderen met u mee en zeg: Ik ben gekomen om de HEERE een offer te brengen. Dan moet u Isaï voor het offer uitnodigen en zal Ik u te kennen geven wat u doen moet: u moet voor Mij zalven die Ik u zeggen zal.”

God vertelde Samuel niet alleen wat te doen (1 Samuel 16:1) maar ook hoe dit te doen (1 Samuel 16:2-3). Zodoende vertelde Hij hem daarheen te gaan met een kalf voor een zogenaamde offerande, terwijl de werkelijke reden van zijn bezoek was het zalven van een nieuwe koning.

Na het ontvangen van alle nodige informatie kwam Samuel in actie. 1 Samuel 16: 4-5 vertelt ons:

En Samuel deed wat de HEERE gesproken had en kwam in Bethlehem. Toen kwamen de oudsten van de stad hem bevend tegemoet en zeiden: Is uw komst met vrede? Hij zei: Met vrede; ik ben gekomen om voor de HEERE een offer te brengen; heilig u en kom met mij naar het offer. Hij heiligde Isaï en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer.”

De Heer gaf Samuel instructies en Samuel voerde ze uit. Dus vertrok hij naar Bethlehem waar hij al gauw zeven zonen van Jesse voor zich had. Zoals we ons kunnen herinneren had de Heer hem verteld dat de volgende koning een van Jesse's zonen zou zijn maar hem was niet van het begin af aan verteld wie dit precies zou zijn. Wat deed Samuel om hier achter te komen? Hij nam simpelweg contact op met de Baas, de Heer:

1 Samuel 16:6-7
“En het gebeurde, toen zij kwamen, dat hij Eliab zag en dacht: Deze is vast en zeker voor de HEERE Zijn gezalfde. Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.”

De eerste in de rij was Eliab, de oudste zoon van de familie. Hij was waarschijnlijk knap en uiterlijk zeer geschikt als koning want toen Samuel hem zag dacht hij dat dit degene was (“Deze is VAST EN ZEKER voor de HEERE Zijn gezalfde” (1 Samuel 16:6), zei hij). Maar toen Samuel hem aan de Heer voorstelde kreeg hij een negatief antwoord. Dit schriftgedeelte vertelt ons dat God hem weigerde, kijkend naar het hart. Dit gebeurt met ons ook vaak. We zien iets wat ons aanstaat en in onze ogen perfect is en concluderen dat het ook God's wil voor ons is. Wij moeten echter nooit een beslissing nemen die gebaseerd is op uiterlijke verschijning. Had Samuel dit gedaan, dan had hij de verkeerde man gezalfd. In tegendeel, wij moeten altijd Diegene raadplegen die kan zien waar onze zintuigen niet kunnen zien: in het hart.

Terugkerend naar Samuel, na God's negatieve antwoord voor Eliab kwam hij bij de volgende in de rij. 1 Samuel 16:8-10 vertelt ons:

1 Samuel 16: 8-10
“Toen riep Isaï Abinadab en hij deed hem voorbij Samuel gaan, maar hij zei: De HEERE heeft ook deze niet uitgekozen. Daarna liet Isaï Samma voorbijgaan, maar hij zei: De HEERE heeft ook deze niet uitgekozen. Zo liet Isaï zijn zeven zonen voorbij Samuel gaan, maar Samuel zei tegen Isaï: De HEERE heeft dezen niet uitgekozen.”

Samuel stelde al de zonen van Jesse die aanwezig waren aan de Heer voor en kreeg voor allen een negatief antwoord. Maar hij gaf nog steeds niet op:

1 Samuel 16:11-13
“Toen zei Samuel tegen Isaï: Zijn dit al de jongens? En hij zei: De jongste is nog achtergebleven; zie, hij weidt de schapen. Samuel zei tegen Isaï: Stuur een bode en laat hem halen, want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten, totdat hij hier gekomen is.Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De HEERE zei: Sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de Geest van de HEERE werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama.”

Samuel hoorde het zo gewenste “dit is hem” niet voor nummer 1 in de rij (1 Samuel 16:6), niet voor diegene die hij zelf verwacht had, maar voor de laatste (1 Samuel 16:12) en dat nadat hij zeven keer “nee” had gehoord. De reden waarom ik hier op wijs is dat wij ons soms in dezelfde positie bevinden, d.w.z wij leggen God keuzes voor betreffende dingen die wij als God's wil zien en de antwoorden die we ontvangen zijn negatief. “Waarom Heer?” zeggen we. Echter, de reden is dezelfde als waarom God Eliab verwierp (1 Samuel 16:6-7): God ziet het hart en Zijn beslissing is daarop gebaseerd. Zodoende, wanneer Hij iets verwerpt doet Hij dit niet omdat Hij ons ...wil kwellen maar omdat Hij, kijkend naar het hart, naar het het meest wezenlijke deel, ziet dat het niet het beste voor ons is. Zoals Psalm 84:11 zegt:

Psalms 84:12
“Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat.”

En Jakobus 1:17 bevestigt dit:
“Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.”

Wanneer God ons iets weigert is dat alleen omdat Hij ons liefheeft en het beste voor ons wil. Samuel hoorde zeven keer “nee” voordat hij het zo gewenste positieve antwoord kreeg. Maar nu terugkijkend, denk je dat zijn trouw zonder waarde was? Ik denk het niet. Hoewel hij niet de eerste in de rij zalvde, zalvde hij zeker de BESTE in de rij.

En als laatste, houd in gedachte dat noch Samuel, noch David de hoofdrolspelers waren in het verhaal. De een was in rouw over Saul en de ander zorgde voor de schapen van zijn vader. De Heere speelde de hoofdrol in dit verhaal en gaf Samuel openbaring naar Bethlehem te gaan om een man te zalven die hem tot dan toe onbekend was. Op dezelfde manier was het de Heere die, een aantal hoofdstukken eerder (1 Samuel 9) in Saul werkte en hem, door het tijdelijk verlies van zijn ezels en door de opdrachten van zijn dienaar, uiteindelijk voor Samuel bracht om als koning gezalfd te worden. Met andere woorden, de Heere heeft alle macht om Zijn eigen wil te volbrengen. Wanneer iets Zijn wil is speelt Hij zelf de hoofdrol en hoeven wij Hem slechts te volgen.

De conclusie van onze studie van 1 Samuel 16

In deze studie hebben we de eerste 13 verzen van 1 Samuel 16 bekeken, om te zien hoe Samuel geleid werd door de Heere en hoe hij beslissingen nam. Samuel was een dienaar van God en sommigen onder ons willen dat ook zijn. Net als elke dienaar zo moeten wij, net als Samuel de Heere gehoorzamen. Wij horen te doen, alleen dat wat de Heere ons opdraagt. Samuel had met zijn vijf zintuigen kunnen handelen, en wij kunnen dat ook. Hij had Eliab als koning kunnen zalven omdat hij in zijn ogen geschikt leek. Maar dat deed hij niet. Integendeel, hij keerde zich tot de Heere en deed slechts datgene wat hem opgedragen werd. Laten wij hetzelfde doen. Laten wij de Heere toestaan om de controle te hebben. Laat Hem Heer zijn! Hij is de baas, de Heere!

Anastasios Kioulachoglou