Βιβλικές Αλήθειες
Δωρεάν Συνδρομές

Στην χώρα των Γεργεσηνών (PDF) Αυτό το άρθρο σε PDF

Στην χώρα των ΓεργεσηνώνΣτο κατά Ματθαίο 8:28-34 διαβάζουμε για την σύντομη επίσκεψη του Κυρίου στην χώρα των Γεργεσηνών:

Κατά Ματθαίο 8:28-34
«Και ότε ήλθεν εις το πέραν εις την χώραν των Γεργεσηνών, υπήντησαν αυτόν δύο δαιμονιζόμενοι εξερχόμενοι εκ των μνημείων, άγριοι καθ’ υπερβολήν, ώστε ουδείς ηδύνατο να περάση διά της οδού εκείνης. Και ιδού, έκραξαν λέγοντες. Τι είναι μεταξύ ημών και σου, Ιησού, Υιέ του Θεού; ήλθες εδώ προ καιρού να μας βασανίσης; Ήτο δε μακράν απ’ αυτών αγέλη χοίρων πολλών βοσκομένη. Και οι δαίμονες παρεκάλουν αυτόν, λέγοντες. Εάν μας εκβάλης, επίτρεψον εις ημάς να απέλθωμεν εις την αγέλην των χοίρων. Και είπε προς αυτούς. Υπάγετε. Και εκείνοι εξελθόντες υπήγαν εις την αγέλην των χοίρων. και ιδού, ώρμησε πάσα η αγέλη των χοίρων κατά του κρημνού εις την θάλασσαν και απέθανον εν τοις ύδασιν. Οι δε βόσκοντες έφυγον και ελθόντες εις την πόλιν, απήγγειλαν πάντα και τα των δαιμονιζομένων. Και ιδού, πάσα η πόλις εξήλθεν εις συνάντησιν του Ιησού, και ιδόντες αυτόν παρεκάλεσαν να μεταβή από των ορίων αυτών

Ο Ιησούς ήρθε στην χώρα των Γεργεσηνών. Ήρθε και μάλιστα απρόσκλητος. Η επίσκεψη Του άρχισε ελευθερώνοντας δυο δαιμονισμένους. Και όμως, αν και κάποιος θα έλεγε ότι αυτή ήταν μια πολύ καλή αρχή, ιδού η αντίδραση των Γεργεσηνών: «όταν τον είδαν τον παρακάλεσαν να φύγει από την περιοχή τους»! Ο Γιος του Θεού ήρθε να τους επισκεφτεί και αυτοί βγήκαν έξω όλοι μαζί και τον έδιωξαν. Γιατί άραγε; Πιστεύω ότι το έκαναν γιατί άκουσαν για τα γουρούνια που χάθηκαν. Φοβούνταν μήπως αυτό επαναληφθεί. Ανάμεσα στο Γιο του Θεού και τα γουρούνια (ζώο ακάθαρτο στην Παλιά Διαθήκη) διάλεξαν τα γουρούνια!

Γυρίζοντας σε μας, μήπως αλήθεια υπάρχουν πράγματα – «γουρούνια» όπως στην περίπτωση των Γεργεσηνών για τα οποία λέμε «σε παρακαλώ Κύριε μείνε μακριά από αυτό. Αυτή είναι δική μου υπόθεση», γιατί φοβόμαστε τι πρόκειται να κάνει; Ο Παύλος στην προς Φιλιππησίους 3:4-6 δίνει ένα σύντομο βιογραφικό των επιτευγμάτων του πριν να έρθει στην πίστη:

Προς Φιλιππησίους 3:4-6
«Εάν τις άλλος νομίζη ότι έχει πεποίθησιν εν τη σαρκί, εγώ περισσότερον. περιτετμημένος την ογδόην ημέραν, εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμον Φαρισαίος, κατά ζήλον διώκτης της εκκλησίας, κατά την δικαιοσύνην την διά του νόμου διατελέσας άμεμπτος.»

Ο Παύλος κατά την δικαιοσύνη την από τον νόμο ήταν άμεμπτος! Πολλοί λίγοι θα μπορούσαν να πουν κάτι τέτοιο και ο Παύλος ήταν ένας από αυτούς. Και όμως … να το συμπέρασμα του σχετικά με όλα αυτά τα «επιτεύγματα» του:

Προς Φιλιππησίους 3:7-14
"Πλην εκείνα, τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν διά τον Χριστόν. μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία διά το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, διά τον οποίον εζημιώθην τα πάντα, και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα διά να κερδήσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτώ μη έχων ιδικήν μου δικαιοσύνην την εκ του νόμου, αλλά την διά πίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνην την εκ Θεού διά της πίστεως, διά να γνωρίσω αυτόν και την δύναμιν της αναστάσεως αυτού και την κοινωνίαν των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού, ίσως καταντήσω εις την εξανάστασιν των νεκρών. Ουχί ότι έλαβον ήδη το βραβείον ή έγεινα ήδη τέλειος, τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, διά το οποίον και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι εμαυτόν ότι έλαβον αυτό. αλλ’ εν πράττω. τα μεν οπίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτεινόμενος, τρέχω προς τον σκοπόν διά το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού."

Ο Παύλος «ζημιώθηκε τα πάντα». Από κάποιος με κύρος στην κοινωνία του και στους θρησκευτικούς της κύκλους, βρέθηκε να μετακινείται από πόλη σε πόλη κηρύττοντας το ευαγγέλιο κάτω από μεγάλους διωγμούς από τον ίδιο τον λαό του. Η ζωή του πολλές φορές ήταν σε κίνδυνο. Και όμως, λογάριασε όλες αυτές τις παλιές επιτυχίες του σαν σκύβαλα σε σύγκριση με την γνώση του Χριστού. Διάλεξε να προχωρήσει κοιτώντας όχι πίσω αλλά μπροστά, τρέχοντας για τον σκοπό της άνω κλήσης του Θεού στον Χριστό Ιησού.

Μήπως υπάρχουν περιοχές στις οποίες θα προτιμούσαμε να κρατήσουμε τον Κύριο απ’ έξω. Αν ναι, ας κάνουμε το αντίθετο απ’ ότι η σάρκα μας λέει. Ας μην συνεχίσουμε το κρυφτούλι μας απ’ Αυτόν αλλά ας κάνουμε τα πάντα ανοιχτά σ’ Αυτόν. Ας γίνουμε πλήρως διάφανοι και ας τον προσκαλέσουμε μέσα αντί να τον απομακρύνουμε όπως έκαναν οι Γεργεσηνοί.

Τάσος Κιουλάχογλου