Βιβλικές Αλήθειες
Δωρεάν Συνδρομές

Ο Θεός: η πηγή της χάρης (PDF) Αυτό το άρθρο σε PDF

Ο Θεός: η πηγή της χάρηςΑρκετές φορές στο βιβλίο της Εσθήρ μας λέγεται ότι η Εσθήρ βρήκε χάρη, εύνοια. Αρχίζοντας από την πρώτη απ’ αυτές τις φορές, όταν η Εσθήρ πήγε στον διαγωνισμό, διαβάζουμε:

Εσθήρ 2/β/8-9
"Ότε δε ηκούσθη το πρόσταγμα του βασιλέως και η διαταγή αυτού, και ότε πολλά κοράσια συνήχθησαν εις τα Σούσα την βασιλεύουσαν, υπό την τήρησιν του Ηγαΐ, εφέρθη και η Εσθήρ εις τον οίκον του βασιλέως, υπό την τήρησιν του Ηγαΐ, του φύλακος των γυναικών. Και το κοράσιον ήρεσε εις αυτόν, ΚΑΙ ΕΥΡΗΚΕ ΧΑΡΙΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΥΤΟΥ, ώστε έσπευσε να δώσει εις αυτήν τα προς καθαρισμόν αυτής, και την μερίδα αυτής. έδωκε δε εις αυτήν και τα επτά κοράσια τα διωρισμένα εκ του οίκου του βασιλέως. και μετέφερεν αυτήν και τα κοράσια αυτής εις ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΝ μέρος του γυναικώνος"

Ο λόγος που η Εσθήρ έλαβε όλα τα παραπάνω μεταξύ των οποίων και το καλύτερο μέρος του σπιτιού όπου έμεναν οι γυναίκες, είναι επειδή βρήκε ΧΑΡΗ ενώπιον του προσώπου που ήταν υπεύθυνο, δηλαδή ενώπιον του Ηγαΐ του φύλακα.

Παρόλα αυτά η Εσθήρ δεν πέτυχε την χάρη του Ηγαΐ μόνο. Οι στίχοι 15-16 του ίδιου κεφαλαίου μας λένε:

Εσθήρ 2/β/15-17
"Οτε λοιπόν έφθασεν η σειρά διά να εισέλθη προς τον βασιλέα η Εσθήρ, η θυγατήρ του Αβιχαίλ, θείου του Μαροδοχαίου, την οποίαν έλαβε διά θυγατέρα αυτού, δεν εζήτησεν άλλο παρ’ ότι διώρισεν ο Ηγαΐ ο ευνούχος του βασιλέως, ο φύλαξ των γυναικών. Και η Εσθήρ ΕΥΡΙΣΚΕ ΧΑΡΙΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΑΥΤΗΝ. Η Εσθηρ λοιπόν εφέρθη προς τον βασιλέα Ασσουήρην, εις τον βασιλικόν αυτού οίκον, τον δέκατον μήνα, ούτος είναι ο μην Τεβέθ, εν τω εβδόμω έτει της βασιλείας αυτού. Και ηγάπησεν ο βασιλεύς την Εσθήρ υπέρ πάσας τας γυναίκας και ΕΥΡΗΚΕ ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΥΠΕΡ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥΣ. και επέθηκε το βασιλικόν διάδημα επί την κεφαλήν αυτής, και έκαμε αυτήν βασίλισσαν αντί της Αστίν."

Ο λόγος που η Εσθήρ έγινε βασίλισσα ήταν επειδή "εύρισκεν ΧΑΡΙΝ ενώπιον ΠΑΝΤΩΝ των βλεπόντων αυτήν" και, κυριότερα, επειδή βρήκε ΧΑΡΗ ενώπιον του ίδιου του βασιλιά.

Κάμποσο χρόνο αργότερα, η Εσθήρ διακινδύνευσε να πάει στον βασιλιά απρόσκλητη το οποίο ήταν ενάντια στον νόμο (Εσθήρ 4/δ/16). Παρόλα αυτά δεν θανατώθηκε διότι:

Εσθήρ 5/ε/2
"ως είδεν ο βασιλεύς την Εσθήρ την βασίλισσαν ιστάμενην εν τη αυλή, ΕΥΡΗΚΕ ΧΑΡΙΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΥΤΟΥ. και εξέτεινεν ο βασιλεύς προς την Εσθήρ το χρυσούν σκήπτρον το εν τη χειρί αυτού."

Ο λόγος που η Εσθήρ δεν θανατώθηκε ήταν επειδή βρήκε ΧΑΡΗ ενώπιον του βασιλιά.

Πέρα από όλα τα παραπάνω αποσπάσματα, ο αναγνώστης μπορεί να εξετάσει επίσης και τα εξής αποσπάσματα: Εσθήρ 5/ε/8, 7/ζ/3, 8/η/5. Θα δει ότι επειδή η Εσθήρ βρήκε ΧΑΡΗ ενώπιον του βασιλιά αυτός: i) της επέτρεψε να οργανώσει το δεύτερο κρίσιμο συμπόσιο (Εσθήρ 5/ε/8) ii) της απάντησε στο αίτημα της σχετικά με την απειλή του Αμάν προς το έθνος της και την ζωή της (Εσθήρ 7/ζ/3) και iii) ακύρωσε την διαταγή του Αμάν (Εσθήρ 8/η/5).

Όπως είναι προφανές από τα παραπάνω, η Εσθήρ ήταν ένα πρόσωπο που έβρισκε πολύ εύκολα χάρη όταν την χρειάζονταν. Στην πραγματικότητα έγινε βασίλισσα εξαιτίας της χάρης που βρήκε. Αφού οι περισσότεροι από μας πιστεύω ότι χρειαζόμαστε χάρη, εύνοια, στις ζωές μας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ερευνήσουμε για να βρούμε την πηγή που έδινε άπλετα χάρη στην Εσθήρ. Είναι προφανές ότι αν καταφέρναμε να βρούμε αυτήν την πηγή, τότε θα μπορούμε να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά και να πάμε για να λάβουμε την χάρη, την εύνοια, την οποία μπορεί να χρειαζόμαστε.

Ποιος είναι η πηγή της χάρης;

Για να βρούμε την πηγή της χάρης, δεν θα πρέπει να αρχίσουμε υποθέσεις ή να ακολουθήσουμε τις ιδέες του κόσμου. Είναι ο Λόγος του Θεού μόνο ο οποίος μπορεί να μας φανερώσει αυτήν την πηγή και πως μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε. Για να βρούμε λοιπόν την αληθινή απάντηση σχετικά με την πηγή της χάρης θα πάμε στους Ψαλμούς 84/πδ/11. Εκεί διαβάζουμε:

Ψαλμοί 84/πδ/11
"Διότι ήλιος και ασπίς είναι Κύριος ο Θεός. ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΔΟΞΑΝ ΘΕΛΕΙ ΔΩΣΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ. δεν θέλει στερήσει ουδενός αγαθού τους περιπατούντας εν ακακία"

Σύμφωνα με το παραπάνω απόσπασμα η πηγή της χάρης δεν είναι η ομορφιά, οι καλές σπουδές, ή το μεγάλο μέσο αλλά ο ΚΥΡΙΟΣ. Τα προηγούμενα αποσπάσματα της Εσθήρ μας είπαν ότι η Εσθήρ βρήκε χάρη, εύνοια. Το παρών απόσπασμα των Ψαλμών μας λέει ποιος ήταν αυτός που την προμήθευσε σ’ αυτήν. Αυτός δεν ήταν άλλος από τον ΚΥΡΙΟ, την πηγή, τον δότη, της χάρης.

Μερικοί άλλοι οι οποίοι βρήκαν χάρη

Πέρα από την Εσθήρ υπάρχουν και μερικοί άλλοι άνθρωποι που η Γραφή λέει ότι βρήκαν χάρη. Ένας από αυτούς ήταν και ο Ιωσήφ, ο γιος του Ιακώβ ο οποίος ήταν αρχικά φυλακισμένος στην Αίγυπτο. Παρόλα αυτά, δείτε που κατέληξε εξαιτίας της χάρης, της εύνοιας, που του έδωσε ο Κύριος:

Γένεση 39/λθ/21-23
"Αλλ’ Ο ΚΥΡΙΟΣ ήτο μετά του Ιωσήφ, και επέχεεν εις αυτόν έλεος, και ΕΔΩΚΕ ΧΑΡΙΝ εις αυτόν έμπροσθεν του αρχιδεσμοφύλακος. Και παρέδωκεν ο αρχιδεσμοφύλαξ εις τας χείρας του Ιωσήφ πάντας τους δέσμιους, τους εν τη οχυρά φυλακή. και πάντα όσα επράττοντο εκεί, αυτός έκαμνεν αυτά. Ο αρχιδεσμοφύλαξ δεν εθεώρει ουδέν εκ των όσα ήσαν εις τας χείρας αυτού. διότι ο Κύριος ήτο μετ’ αυτού. και ο Κύριος ευώδονεν όσα αυτός έκαμνε."

Ο Ιωσήφ βρήκε τόσο πολύ χάρη ενώπιον του αρχιδεσμοφύλακα, ώστε τον έκανε αρχηγό της φυλακής!! Αλλά ΠΩΣ την βρήκε ο Ιωσήφ όλη αυτήν την χάρη; Την βρήκε επειδή ο δότης της χάρης, Ο ΚΥΡΙΟΣ, του την έδωσε.

Άλλη μια αναφορά πάνω στο ίδιο αντικείμενο μπορεί να βρεθεί στο βιβλίο της Εξόδου. Εκεί μαθαίνουμε ότι όταν οι Ισραηλίτες αναχωρούσαν από την Αίγυπτο, οι Αιγύπτιοι τους έδωσαν "σκευή αργυρά, και σκευή χρυσά, και ενδύματα" (Έξοδος 11/ια/2, 3/γ/21) δηλαδή πολύ πολύτιμα δώρα. Γιατί; Η Έξοδος 3/γ/21-22 μας λέει:

Έξοδος 3/γ/21-22
"και θέλω [Ο ΚΥΡΙΟΣ] ΔΩΣΕΙ ΧΑΡΙΝ εις τον λαόν τούτον έμπροσθεν των Αιγυπτίων. και όταν αναχωρήτε δεν θέλετε αναχωρήσει κενοί. αλλά πάσα γυνή θέλει ζητήσει παρά της γείτονος αυτής, σκευή αργυρά, και σκευή χρυσά, και ενδύματα. και θέλετε επιθέσει αυτά επί τους υιούς σας, και επί τα θυγατέρας σας και θέλετε γυμνώσει του Αιγυπτίους"

Ο λόγος που οι Αιγύπτιοι έδωσαν στους Ισραηλίτες εκείνα τα πολύτιμα δώρα ήταν επειδή οι τελευταίοι βρήκαν χάρη ενώπιον τους. Πως την βρήκαν; Είναι απλό: Ο ΚΥΡΙΟΣ, Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΧΑΡΗΣ, ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΕΔΩΣΕ."

Τέλος, όταν στον Δανιήλ 1/α/ μαθαίνουμε ότι ο Δανιήλ αποφάσισε να "μην μιανθεί από των εδεσμάτων του βασιλέως, ουδέ από του οίνου τον οποίον εκείνος έπινε" (Δανιήλ 1/α/8), τότε "έκαμεν Ο ΘΕΟΣ τον Δανιήλ να εύρη ΧΑΡΙΝ και έλεος ενώπιον του αρχιευνούχου." (Δανιήλ 1/α/9) και ο τελευταίος παραβίασε την εντολή του βασιλιά δίνοντας στον Δανιήλ και σε δυο από τους φίλους του τροφή που ήταν σύμφωνη με τα όσα ο Μωσαϊκός νόμος όριζε.

Συμπέρασμα

Έχοντας δει όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η χάρη ή εύνοια, όντως έχει μια πηγή που την προμηθεύει, και αυτή η πηγή δεν είναι άλλη από τον Θεό. Έτσι, ήταν ο Θεός, η πηγή της χάρης, ο οποίος έβαλε την Εσθήρ στο καλύτερο μέρος του γυναικωνίτη, την έκανε να βρει χάρη ενώπιον όλων όσων την είδαν, την έκανε σύζυγο του βασιλιά, δηλαδή βασίλισσα, την έσωσε από τον θάνατο όταν πήγε στη βασιλική αυλή απροσκάλεστη και έφερε εκείνη την μεγάλη ελευθέρωση για αυτήν, τον Μαροδοχαίο και όλους του Ιουδαίους.

Για να καταλήξουμε λοιπόν για να βρούμε χάρη στις ζωές μας θα πρέπει να πάμε στον Θεό την πηγή της χάρης. Όπως η προς Εβραίους 4/δ/16 λέει:

Προς Εβραίους 4/δ/16
"ΑΣ ΠΛΗΣΙΑΖΩΜΕΝ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕΤΑ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΡΟΝΟΝ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ [δηλαδή τον θρόνο του Θεού], ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΒΩΜΕΝ ΕΛΕΟΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΕΥΡΩΜΕΝ ΧΑΡΙΝ ΠΡΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΝ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΧΡΕΙΑΣ."

Με άλλα λόγια ας πάμε θαρρετά στον Θεό, την πηγή της χάρης, και θα βρούμε την χάρη που χρειαζόμαστε.

Τάσος Κιουλάχογλου