Lời sự Sống

Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô (Đa-ni-ên 3:16-18) (PDF) PDFSa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô (Đa-ni-ên 3:16-18)Trong Đa-ni-ên 3, chúng ta thấy có ba nhân vật tên là Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô. Những con người này cùng với Đa-ni-ên được chỉ định cho các vị trí quyền lực trong tỉnh Ba-by-lôn (Đa-ni-ên 2:49). Họ là những người Do-Thái kính sợ Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho "được thông biết tỏ sáng trong mọi thứ học thức và sự khôn ngoan" (Đa-ni-ên 1:17) và đã chỉ định để nắm giữ những vị trí quyền lực này. Bởi vì ở trong vị trí đó, họ có thể thoải mái hưởng thụ những thứ mà không chỉ là người Do-Thái mà còn người địa phương cũng không thể hưởng được. Tuy nhiên, một ngày nọ tình hình thay đổi. Vua Nê-bu-cát-nết-xa dựng nên một hình tượng bằng vàng và yêu cầu mọi người phải thờ lạy nó. Tất cả mọi người trong vương quốc phải thờ lạy pho tượng này và nếu ai không vâng lời, người đó sẽ bị đốt cháy trong lò lửa. Vì vậy, Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô đối diện với một thách thức: Họ sẽ làm theo mạng lệnh của vua, để bảo vệ cuộc sống, những phước hạnh mà họ có, gia đình, vị trí quyền lực và có lẽ phải nói "xin lỗi" Đức Chúa Trời, hay họ sẽ vâng lời Lời Chúa, không bao giờ thờ lạy thần tượng? Đa-ni-ên 3:8-12 kể lại quyết định cuối cùng của họ. Vì vậy, họ bị bắt đem đến trước vua và dầu người rất giận dữ với họ, nhưng nhà vua cũng quyết định cho họ một cơ hội nữa. Người nói với họ rằng:

Đa-ni-ên 3:15
"Nhưng nếu các ngươi không quì lạy, thì chính giờ đó các ngươi sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. Rồi thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta?"

Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô trả lời:

Đa-ni-ên 3:16-18
"Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô tâu lại cùng vua rằng: Hỡi Nê-bu-cát-nết-sa, về sự nầy, không cần chi chúng tôi tâu lại cho vua. Nầy, hỡi vua! Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng."

Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô đã quyết định bằng mọi giá họ sẽ không thờ lạy thần tượng. Dù họ biết rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu họ, họ cũng chẳng xem điều đó là nhất thiết. Họ vâng lời Đức Chúa Trời vô điều kiện, và cho dù Ngài có giải cứu họ hay không ("Nhưng nếu KHÔNG") họ sẽ vẫn không thờ lạy hình tượng của vua (Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng."). Như Đa-ni-ên 3:28 nói rằng:

Đa-ni-ên 3:28
..và [họ] liều bỏ thân thể mình, hầu để không hầu việc và không thờ phượng thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời mình.

Cách họ đáp lời cho vua càng khiến vua giận dữ hơn và truyền lệnh làm cho lò lửa nóng hơn. Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô bị quăng vào đó ngay lập tức. Nhưng, điều gì đó thật ngạc nhiên xảy ra khiến vua và các triều thần sửng sốt: thay vì họ bị thiêu đốt ngay lập tức, những người này bước đi trong lò lửa, không phải chỉ họ mà thôi nhưng cùng với một ai đó hình ảnh "giống như con trai của Đức Chúa Trời" (Đa-ni-ên 3:25)! Ngay lập tức, nhà vua truyền lệnh đem họ ra. Phản ứng của vua được ghi lại trong câu 28-30:

Đa-ni-ên 3:28-30
"Vua Nê-bu-cát-nết-sa lại cất tiếng nói rằng: Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô! Ngài đã sai thiên sứ Ngài và giải cứu các tôi tớ Ngài nhờ cậy Ngài, họ đã trái mạng vua, và liều bỏ thân thể mình, hầu để không hầu việc và không thờ phượng thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời mình! Cho nên ta ban chiếu chỉ nầy: Bất kỳ dân nào, nước nào, thứ tiếng nào, hễ có người nói xấu đến Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô, thì sẽ bị phân thây, nhà nó sẽ phải thành ra đống phân, vì không có thần nào khác có thể giải cứu được thể nầy. Vua bèn thăng chức cho Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô trong tỉnh Ba-by-lôn."

Đối với những phân đoạn như thế này, chúng ta thường thường tập trung vào những phước hạnh và sự giải cứu của Đức Chúa Trời. Và đúng đó là những gì chúng ta nên để ý đến. Nhưng, điều mà tôi cũng muốn đưa ra trong bài viết này đó là sự vâng lời của ba người bạn của Đa-ni-ên, và đặc biệt về một thực tế đó là sự vâng lời hoàn toàn vô điều kiện. Thực sự, những người này sẽ vâng lời Đức Chúa Trời cho dù nếu Ngài có giải cứu họ hay không. Áp dụng điều này trên chúng ta, chúng ta nên vâng lời Đức Chúa Trời vô điều kiện, bởi vì chúng ta đã quyết định hoàn toàn đầu phục Chúa. Sự đầu phục Chúa vô điều kiện là nguồn gốc cho sự vâng lời của chúng ta. Dĩ nhiên Đức Chúa Trời có thể giải cứu, nhưng sự vâng lời của chúng ta không phải dựa trên điều này hoặc trên bất cứ điều kiện nào khác. Nó phải hoàn toàn là vô điều kiện.

Anastasios Kioulachoglou