Lời sự Sống

Sự nhân từ của Đức Giê-hô-va (PDF) PDFSự nhân từ của Đức Giê-hô-vaSự nhân từ của Đức Giê-hô-va là chủ đề được đề cập rất nhiều trong Kinh Thánh. Thực sự, chữ "nhân từ" xuất hiện hơn 250 lần và hôm nay chúng ta sẽ xem qua một số lần xuất hiện của chữ này.

1. Sự nhân từ: nó là gì?

Để hiểu được sự nhân từ là gì, chúng ta sẽ bắt đầu từ Lu-ca 10:30-37. Tại đây, Chúa Giê-xu sử dụng một thí dụ để trả lời cho câu hỏi của một thầy dạy luật liên quan đến người láng giềng của mình:

Lu-ca 10:30-37
"Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán rằng: Có một người từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Giê-ri-cô, lâm vào kẻ cướp, nó giựt lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Vả, gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy, thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi. Song có một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương; bèn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại; đoạn, cho cỡi con vật mình đem đến nhà quán, mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai đơ-ni-ê đưa cho chủ quán, dặn rằng: Hãy săn sóc người nầy, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả. Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng: Ấy là người đã lấy LÒNG THƯƠNG XÓT đãi người.

Trái ngược với thầy tế lễ và người Lê-vi, người Sa-ma-ri không khước từ trước nạn nhân nửa sống nửa chết. Thay vào đó, ông động lòng thương xót, bày tỏ sự nhân từ và giúp đỡ người. Vì vậy, sự nhân từ là có lòng thương xót với người khác; giúp đỡ họ vì tình yêu thương mà không trông đợi trả ơn. Và Chúa của chúng ta rất giàu lòng thương xót như vậy. Như Ê-phê-sô 2 nói rằng:

Ê-phê-sô 2:4-6
"Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ. "

Không phải vì chúng ta giá trị hay chúng ta có thể làm được điều gì để có sự cứu rỗi như chỉ bởi ân điển, tình yêu thương và sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Như nạn nhân bị bọn cướp bỏ nửa sống nửa chết, thì cũng vậy chúng ta chết trong lỗi lầm của mình. Tôn giáo, triết học và mọi thứ khác không thể giúp chúng ta được. Chúng giống như người Lê-vi và thầy tế lễ đi ngang qua. Tuy nhiên, Chúa của chúng ta là Đấng giàu lòng nhân từ, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. "Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài." (Cô-lô-se 1:12-13). Như 1 Phierơ 1:3 nói rằng:

1 Phi-e-rơ 1:3
"Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống."

Rô-ma 5:8
"Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết."

Chúng ta đã chết. Ngài đầy tình thương, sự nhân từ và lòng thương xót. Ngài đưa tay ra và khiến chúng ta sống lại. Dù không xứng đáng, Ngài làm chúng ta trở nên giá trị. Dù là tội nhân, Ngài khiến chúng ta trở nên công chính. Dù là kẻ thù của Ngài, Ngài vẫn hòa giải chúng ta với chính Chúa. Dù ở trong vương quốc của bóng tối, Ngài đem chúng ta vào vương quốc của tình yêu của Con Ngài. Ân điển, tình yêu thương và lòng nhân từ của Ngài đối với cá nhân mỗi chúng ta thật lớn lao.

2. "Những bình đáng thương xót"

Tiếp tục chủ đề này, chúng ta sẽ đọc trong Rô-ma 9. Trong câu 15-16 cho thấy:

Rô-ma 9: 15-16
"Vì Ngài phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, BÈN LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI THƯƠNG XÓT."

Nói cách khác, không phải là việc mà chúng ta bôn ba mà được. Nó cũng không liên quan đến sức mạnh và nỗ lực của chúng ta nhưng đó chính là nhờ lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Nếu không có sự nhân từ, bởi chính sức lực riêng chúng ta chẳng làm gì được (Giăng 5:30, 15:5).

Như Rô-ma 9:22-24 nói rằng:

Rô-ma 9:22-24
"Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn thạnh nộ và làm cho biết quyền phép Ngài, đã lấy lòng khoan nhẫn lớn chịu những bình đáng giận sẵn cho sự hư mất, để cũng làm cho biết sự giàu có của vinh hiển Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh hiển, thì còn nói chi được ư? Đó tôi nói về chúng ta, là kẻ Ngài đã gọi, chẳng những từ trong người Giu-đa, mà cũng từ trong dân ngoại nữa."

Mặc dầu có những bình đáng giận dữ, chúng ta KHÔNG phải là những bình đó. Ngược lại, chúng ta là những bình đáng thương xót mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước để chúng ta biết về sự giàu có của vinh hiển Ngài. Ngài chuẩn bị chúng ta cho sự vinh hiển! Sự nhân từ Ngài có từ đời này sang đời kia. Như Lu-ca 1:50 nói rằng:

Lu-ca 1:50
"Và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời nầy sang đời kia."

Và như Thi Thiên 25:10 nói rằng:

Thi Thiên 25:10
"Các đường lối Đức Giê-hô-va đều là nhân từ và chân thật. Cho kẻ nào giữ gìn giao ước và chứng cớ của Ngài. "

Tiếp tục trong Thi Thiên và chủ đề về sự nhân từ, chúng ta sẽ thấy một số đặc điểm trong phần sau:

Thi Thiên 33:18
“Kìa, mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem người kính sợ Ngài, Cố đến người trông cậy sự nhân từ Ngài

Thi Thiên 32:10
"Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn; Nhưng người nào tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ vây phủ người ấy"

Thi Thiên 33:5
"Đất đầy dẫy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va"

Thi Thiên 36:7-10
"Hỡi Đức Chúa Trời, sự nhân từ Chúa quí biết bao! [thương xót - tiếng Hê-bơ-rơ được sử dụng giống nhau ở những chỗ khác khi chữ “thương xót” xuất hiện] Con cái loài người nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa. Họ nhờ sự dư dật của nhà Chúa mà được thỏa nguyện; Chúa sẽ cho họ uống nước sông phước lạc của Chúa. Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa; Trong ánh sáng Chúa chúng tôi thấy sự sáng. Cầu Chúa cứ làm ơn [thương xót]cho những người biết Chúa, Và ban sự công bình Chúa cho mọi người có lòng ngay thẳng."

Thi Thiên 57:10
"Vì sự nhân từ Chúa lớn đến tận trời, Sự chân thật Chúa cao đến các từng mây"

Thi Thiên 63:3
"Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống; Môi tôi sẽ ngợi khen Chúa."

Thi Thiên 69:16
"Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy đáp lại tôi; vì sự nhân từ Ngài là tốt"

Thi Thiên 86:15
"Nhưng, Chúa ơi, Chúa là Đức Chúa Trời hay thương xót và làm ơn, Chậm nóng giận, có sự nhân từ và sự chân thật dư dật."

Thi Thiên 103:13, 17
" Đức Giê-hô-va thương xót [tiếng Hê-bơ-rơ chữ này có nghĩa là "rất mực yêu thương, có lòng nhân từ, hay thương xót"] kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy,..Song sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời. Cho những người kính sợ Ngài..."

Thi Thiên 89:14
"Sự nhân từ và sự chân thật đi trước mặt Chúa."

Thi Thiên 103:11
“Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, Thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu.”

Thi Thiên 103:1-4
"Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi bịnh tật ngươi, Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, Lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi."

Thi Thiên 118:1
"Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện! Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời."

Mặc dầu có nhiều chỗ khác nói về lòng nhân từ của Chúa, nhưng chúng ta có thể tóm lại một số đặc điểm sau:

• Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng nhân từ, và Ngài lại sanh chúng ta theo lòng nhân từ cao cả của Ngài.

• Tất cả đường lối của Ngài là nhân từ và chân thật và những điều này ở trước mặt Ngài.

• Cả trái đất đầy dẫy sự nhân từ của Ngài. Sự nhân từ của Ngài còn lại từ đời này sang đời kia cho những ai kính sợ Ngài.

• Con mắt của Ngài đoái xem những ai tin cậy nơi lòng nhân từ của Ngài và sự nhân từ sẽ bao phủ họ.

• Sự nhân từ Chúa là tốt đẹp và quý trọng. Quý báu hơn sự sống!

• Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.

• Lòng nhân từ Ngài trên chúng ta rộng lớn như trời đất và Ngài ban tặng cho chúng ta với sự nhân từ và lòng thương xót.

• Chúng ta là những bình đáng thương xót, được Ngài chuẩn bị cho sự vinh hiển!

3. Ví dụ về lòng nhân từ của Chúa

Tiếp theo, chúng ta sẽ thấy một số ví dụ về lòng nhân từ của Chúa được chép trong Kinh Thánh. Chính bởi lòng nhân từ Chúa trên Áp-ra-ham đã hướng dẫn tôi tớ người trở về quê hương tổ tiên để tìm vợ cho Y-sác. Sau tất cả những gì được chép lại trong Sáng Thế Ký 24:1-25, và sau khi gặp được Rê-bê-ca, người vợ tương lai của Y-sác, người tôi tớ đó: bèn cúi đầu và sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, mà nói rằng: Đáng ngợi khen thay Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của chủ Áp-ra-ham tôi! Ngài chẳng ngớt thương xót và thành thực đối cùng chủ tôi!"

Chính sự thương xót của Đức Giê-hô-va đã cứu Lót và gia đình khỏi sự hủy diêt thành Sô-đôm.

Sáng Thế Ký 19:17-19
"Vả, khi hai thiên sứ dẫn họ ra khỏi rồi, một trong hai vì nói rằng: Hãy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ngó lại sau và cũng đừng dừng bước lại nơi nào ngoài đồng bằng; hãy chạy trốn lên núi, kẻo phải bỏ mình chăng. Lót đáp lại rằng: Lạy Chúa, không được! Nầy, tôi tớ đã được ơn trước mặt Chúa; Chúa đã tỏ lòng nhân từ rất lớn cùng tôi mà cứu tròn sự sống tôi.

Chính sự thương xót và ân điển của Đức Giê-hô-va đã gìn giữ Giô-sép trong suốt những năm tháng khó khăn tại Ai-cập:

Sáng Thế Ký 39:21
"Đức Giê-hô-va phù hộ Giô-sép và tỏ lòng nhân từ cùng chàng, làm cho được ơn trước mặt chủ ngục."

Dù phải gặp nhiều khó khăn, nhưng tất cả đều ở trong kế hoạch của Đức Giê-hô-va, chính Chúa đã ở với Giô-sép và tỏ lòng thương xót cùng người.

4. "Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần..."

Sự nhân từ của Đức Giê-hô-va không phải là điều gì đó có thể đo lường. Nó cũng không phải là điều gì mà thỉnh thoảng Chúa mới ban cho. Ngài không bày tỏ lòng nhân từ theo từng thời điểm nhưng bền vững luôn luôn. ĐÓ CHÍNH LÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA BẢN TÍNH NGÀI. Giống như Chúa khuyên chúng ta trong Hê-bơ-rơ 4:

Hê-bơ-rơ 4:14-16
"Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng."

Chúng ta cần sự thương xót. Không có ai không cần nó. Vì vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước để nhận những gì chúng ta cần. Chúng ta hãy mở rộng tấm lòng đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu xin sự nhân từ và lòng thương xót của Ngài ban cho chúng ta, như Đa-vít đã làm trong những hoàn cảnh như vậy:

Thi Thiên 4:1
"Xin hãy thương xót tôi, và nghe lời cầu nguyện tôi."

Thi Thiên 6:2
"Hỡi Đức Giê-hô-va, Xin hãy thương xót tôi, vì tôi yếu mỏn"

Thi Thiên 9:13
"Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy thương xót tôi Hãy xem sự gian nan tôi mắc phải tại vì kẻ ghét tôi"

Thi Thiên 25:16
"Cầu xin Chúa hãy đoái xem tôi và thương xót tôi, Vì tôi một mình và khốn khổ. "

Thi Thiên 30:10
" Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe và thương xót tôi; Đức Giê-hô-va ôi! khá giúp đỡ tôi."

Thi Thiên 31:9
"Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy thương xót tôi, vì tôi bị gian truân." Cầu xin soi sáng mặt Chúa trên kẻ tôi tớ Chúa, Lấy sự nhân từ Chúa mà cứu vớt tôi."

Thi Thiên 51:1
"Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa."

Thi Thiên 86:16
"Ôi! cầu Chúa đoái xem tôi, và thương xót tôi. Xin hãy ban sức lực Chúa cho tôi tớ Chúa, Và cứu con trai của con đòi Chúa."

Thi Thiên 123:2-3
"Mắt kẻ tôi tớ trông nơi tay ông chủ mình, Mắt con đòi trông nơi tay bà chủ mình thể nào, Thì mắt chúng tôi ngưỡng vọng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi thể ấy, Cho đến chừng nào Ngài thương xót chúng tôi. Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót chúng tôi, xin thương xót chúng tôi;

Không ai tìm kiếm sự nhân từ của Đức Giê-hô-va lại bị bỏ. Thật sự:

Hai người mù

Mathiơ 9:27-31
"Đức Chúa Jêsus ở đó ra đi, có hai người mù theo Ngài mà kêu rằng: Hỡi con cháu vua Đa-vít, xin thương chúng tôi cùng! Khi Ngài đã vào nhà rồi, hai người mù đến; Ngài bèn phán rằng: Hai ngươi tin ta làm được điều hai ngươi ao ước sao? Họ thưa rằng: Lạy Chúa được. Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng: Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy. Mắt hai người liền mở."

Người đàn bà Ca-na-an

Mathiơ 15:22-28
"Xảy có một người đàn bà xứ Ca-na-an, từ xứ ấy đến, mà kêu lên rằng: Lạy Chúa, là con cháu vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng! Con gái tôi mắc quỉ ám, khốn cực lắm. Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần, cố nài xin rằng: Xin thầy truyền cho đàn bà ấy về, vì người kêu van ở đằng sau chúng ta. Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây, chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên đó thôi. Song người đàn bà lại gần, lạy Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng! Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn. Người đàn bà lại thưa rằng: Lạy Chúa, thật như vậy, song mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống. Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn! việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn! Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành."

Người cha có con bị quỷ ám

Mathiơ 17:15, 18
"Lạy Chúa, xin Chúa thương đến con trai tôi! vì nó mắc bệnh phong điên, phải chịu đau đớn quá; thường khi té vào lửa, và té xuống nước...Rồi Đức Chúa Jêsus quở trách quỉ, quỉ liền ra khỏi đứa trẻ, và từ giờ đó đứa trẻ được lành."

Hai người mù khác

Mathiơ 20:30-34
"Nầy, có hai người mù ngồi bên đường, nghe nói Đức Chúa Jêsus qua đó, thì kêu lên rằng: Lạy Chúa, con cháu vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi! Chúng rầy hai người ấy, biểu nín đi; nhưng họ kêu lớn hơn nữa, rằng: Lạy Chúa, con cháu vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi! Đức Chúa Jêsus dừng lại, gọi hai người mù đến, mà phán rằng: Các ngươi muốn ta làm chi cho? Họ thưa rằng: Lạy Chúa, xin cho mắt chúng tôi được mở ra. Đức Chúa Jêsus động lòng thương xót, bèn rờ đến mắt họ; tức thì hai người thấy được và đi theo Ngài."

5. Kết luận:

Sự nhân từ và lòng thương xót của Đức Giê-hô-va cho con cái Ngài thật sự không thể do lường, bao la như trời đất. Chúng ta là những bình đáng thương xót, được Ngài chuẩn bị cho sự vinh hiển! Ngài bao phủ chúng ta bằng tình yêu thương và lòng thương xót của Ngài. Ngài là Đấng giàu lòng thương xót. Để nhắc lại lời mời của Hê-bơ-rơ 4:16.

Hêbơrơ 4:16
Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng."

Anastasios Kioulachoglou