Lời sự Sống

Nghỉ Ngơi trong Chúa (PDF) PDFNghỉ Ngơi trong ChúaChúng ta dễ dàng bị thế gian làm cho xao lãng. Sự bận rộn là một căn bệnh hiện đại khiến nhiều người trong chúng ta đau khổ. Nghỉ ngơi -trái ngược với sự bận rộn - là một trong những điều mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Trong Ma-thi-ơ 11:28-30, Chúa phán rằng:

Mathiơ 11:28-30
Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. "Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng."

Chúa Giê-xu Christ là Đấng duy nhất có thể ban cho chúng ta sự yên nghỉ của linh hồn. Nếu bạn ở trong sự cực nhọc, nếu bạn đang mệt mỏi, kiệt sức và nặng gánh, thì bạn đang đọc đúng đoạn Kinh Thánh. Chúa Giê-xu đến để ban cho bạn sự nghỉ ngơi! Bạn sẽ không thể nghỉ ngơi khi đang nuôi dưỡng con cái lớn lên. Hoặc khi bạn đám cưới. Hoặc khi tài khoản ngân hàng của bạn bắt đầu cạn kiệt. Bạn sẽ chỉ có thể nghỉ ngơi nếu bạn gặp Chúa Giê-xu. Chỉ khi nào bạn trao gánh nặng đó vào tay của Ngài và nhận lãnh ách dễ chịu và nhẹ nhàng, thì lúc bấy giờ bạn sẽ tìm được sự nghỉ ngơi. Như Lời Chúa phán trong Phi-líp:

Phi-líp 4:6-7
"Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ."

Chớ lo phiền chi hết!! Đúng, đừng lo gì hết!! Con cái, nghề nghiệp, sức khỏe, những vết thương, tài chánh, những mối quan tâm khác đều ở tại đây. Không có gì còn lại ngoài câu nói trên. Đừng để điều gì khiến chúng ta phải lo phiền. Câu Kinh Thánh tiếp theo cho chúng ta biết cần phải làm gì thay vì lo phiền: "nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ." Sự bình an!!! Để có sự bình an, bạn không phải lo lắng để làm xong dự án này dự án nọ, hay để tiếp nhận ơn phước này ơn phước kia. Thay vào đó, bạn chớ lo phiền chi hết, hãy trình dâng mọi sự cầu nguyện lên cho Chúa và thêm vào sự tạ ơn. Chính Ngài sẽ lo lắng cho bạn khi bạn nghỉ ngơi ở trong Ngài. Và khi nghỉ ngơi trong Chúa bạn sẽ có năng quyền! Như trong Ê-sai 30:15-18:

Ê-sai 30:15
"Vả, Chúa Giê-hô-va, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, có phán như vầy: Các ngươi sẽ được rỗi, là tại trở lại và yên nghỉ; các ngươi sẽ được sức mạnh, là tại yên lặng và trông cậy"

Sức mạnh của chúng ta là nghỉ ngơi trong Chúa. Trong sự yên lặng và trông cậy! Chúng ta có thể thấy tầm quan trọng trong việc dành thời gian yên lặng trong đời sống của Chúa Giê-xu. Ngài sẽ thức dậy rất sớm và đi vào trong đồng vắng một mình cầu nguyện (Mác 1:35). Ngài cần thời gian tĩnh nguyện với Đức Chúa Cha. Chúng ta cũng cần thời gian đó! Chúng ta không cần phải lấp đầy thời gian biểu của mình với hàng trăm hoạt động giữ chúng ta bận rộn. Chúng ta sẽ không tìm thấy sức mạnh trong các hoạt động nhưng chỉ trong sự tĩnh lặng và trông đợi nơi Đức Chúa Trời.

Trở lại với Ê-sai, câu 16 cho chúng ta câu trả lời đối với những ai cầu xin Đức Chúa Trời để xin sự nghỉ ngơi, tĩnh lặng và trông đợi Chúa, và họ trả lời với Chúa điều gì:

Ê-sai 30:16-17
"Các ngươi nói rằng: Không; chúng tôi sẽ cỡi ngựa chạy trốn! Ừ phải, các ngươi sẽ phải chạy trốn. Chúng tôi cỡi ngựa chạy mau! Ừ phải, những kẻ đuổi theo các ngươi cũng sẽ chạy mau!" Một người dọa, ngàn người đi trốn; năm người dọa, các ngươi đều đi trốn, cho đến chừng nào các ngươi còn sót lại như cây vọi trên đỉnh núi, như cờ xí trên gò."

Những người này đã có kế hoạch phải làm như thế nào. Có lẽ bạn cũng có kế hoạch riêng của mình. Bạn cũng có thể nói "Không, bởi vì..." Bạn có thể cố gắng hết sức và lo lắng cả ngày. Bạn có biết giá phải trả là gì không? Sự mệt mỏi, sợ hãi, lo lắng và thất bại. Hễ bạn càng nhờ cậy vào "sức lực của ngựa" chừng nào, thì bạn sẽ yếu mỏn và khô kiệt chừng nấy. Chỉ có cách duy nhất để có được sức mạnh, sự sống và yên nghỉ đó là nghỉ ngơi trong Chúa. Trở nên tĩnh lặng và trông đợi nơi Ngài. Chớ lo phiền chi hết và trao mọi gánh nặng cho Chúa. Đây là cách DUY NHẤT!

Như Giê-rê-mi 6:16-17 nói rằng:
"Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy đứng trên các đường cái và nhìn xem; tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu: hãy đi đường ấy, thì các ngươi sẽ được sự an nghỉ cho linh hồn mình. Nhưng chúng nó đáp rằng: Chúng tôi không khứng đi đường ấy. Ta đã lập vọng canh kề các ngươi; hãy chăm chỉ nghe tiếng kèn. Nhưng chúng nó đáp rằng: Chúng tôi không khứng nghe."

Hãy bước đi trong con đường tốt lành và bạn sẽ tìm được sự an nghỉ. Đức Chúa Trời của chúng ta nói như vậy. Trở lại, nghỉ ngơi, trở nên tĩnh lặng và trông đợi nơi Ngài. Bạn thích chọn điều nào: Sự bận rộn và bị làm phiền, hay nghỉ ngơi và được an bình? Để kết thúc, chúng ta hãy xem Thi Thiên 37:

Thi Thiên 37: 5,7
"Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. ...Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài."

Vâng, chúng ta hãy nghỉ ngơi trong Chúa và kiên nhẫn chờ đợi Ngài. Chúng ta hãy trao phó mọi đường lối của chúng ta cho Ngài, phải - Ngài sẽ hành động.

Anastasios Kioulachoglou