Lời sự Sống

Ngợi khen Chúa! (PDF) PDFNgợi khen Chúa!Chúng ta sẽ bắt đầu bài viết trong Gia-cơ 5:13. Ở đây nói rằng:

Gia cơ 5:13
"Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? hãy hát ngợi khen." ”

Cuộc sống có lúc hạnh phúc cũng có lúc đau buồn (xem trong Truyền Đạo 3:1, 4). Trong thời điểm thử thử thách, Lời Chúa nói hãy cầu nguyện, trong thời điểm vui mừng, hãy ngợi khen Chúa. Gần đây tôi rất ngạc nhiên khi khám phá ra rằng Kinh Thánh nói rất nhiều về sự ngợi khen (ca ngợi về Đức Chúa Trời, tôn vinh Ngài) và hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Thực tế có cả một quyển sách trong Kinh Thánh - một trong những quyển sách dài nhất và được yêu thích nhất đó là Thi Thiên, mà tôi mong ước dịch là Những bài ca dâng lên Đức Chúa Trời. Trong bài viết này, tôi muốn xem xét về sự ngợi khen và cầu nguyện mà Lời Chúa mô tả.

Ngợi khen trong Cựu Ước

Có rất nhiều điều nói về sự ngợi khen và tôn vinh Đức Chúa Trời trong Cựu Ước, rất khó quyết định bắt đầu từ đâu. Động từ "ngợi khen" lần đầu tiên xuất hiện trong Sáng Thế Ký 29:35 trong lần sinh Giu-đa, chi phái mà qua đó Chúa đến. Ở đây nói rằng:

Sáng Thế Ký 29:35
“Nàng [Lê-a] thọ thai nữa, sanh một con trai, và nói rằng: Lần nầy tôi ngợi khen Đức Giê-hô-va: vì cớ ấy, đặt tên là Giu-đa”.

Ngoài lần này, có hơn 260 lần xuất hiện chữ "ngợi khen" và khoảng 180 từ "hát khen".

Bằng cách xem qua những lần xuất hiện này chúng ta thấy một trong những chức việc của người Lê-vi đó là ngợi khen Chúa. Thực tế, một phần trách nhiệm của họ được giao là chỉ dành cho chức việc này:

I Sử Ký 23:3-6
"Người ta lấy số người Lê-vi từ ba mươi tuổi trở lên, và số của họ, cứ đếm từng người, được ba vạn tám ngàn. Trong số các người ấy, có hai vạn bốn ngàn người được cắt cai quản công việc của đền Đức Giê-hô-va; sáu ngàn người đều làm quan đốc lý và quan xét; còn bốn ngàn người đều làm kẻ canh cửa; và bốn ngàn người ngợi khen Đức Giê-hô-va bằng nhạc khí của Đa-vít đã làm đặng ngợi khen.

Và cũng trong I Sử Ký 16:4-6
"Người lập mấy người Lê-vi hầu việc trước hòm của Đức Giê-hô-va, ngợi khen, cảm tạ, và ca tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên: A-sáp làm chánh, Xa-cha-ri làm phó, rồi thì Giê-i-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, Ma-ti-thia, Ê-li-áp, Bê-na-gia, Ô-bết-Ê-đôm, và Giê-i-ên, đều cầm nhạc khí, đàn cầm và đàn sắt; còn A-sáp nổi chập chỏa vang lên. Bê-na-gia và thầy tế lễ Gia-ha-xi-ên đều hằng thổi kèn ở trước hòm giao ước của Đức Chúa Trời"

Tiếp tục trong Thi Thiên, chúng ta sẽ thấy nhiều phân đoạn đoạn khác ghi chép lại sự ngợi khen và tôn vinh dâng lên Đức Chúa Trời. Ở đây tôi chỉ giới hạn một số vì quá nhiều:

Thi Thiên 21:13
"Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện Ngài được tôn cao trong sự năng lực Ngài! "Thì chúng tôi sẽ ca hát và ngợi khen quyền năng của Ngài.

Thi Thiên 22:23
"Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen Ngài"

Thi Thiên 28:7
“Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên của tôi; Lòng tôi đã nhờ cậy nơi Ngài, và tôi được cứu tiếp; Vì vậy, lòng tôi rất mừng rỡ, Tôi sẽ lấy bài ca mà ngợi khen Ngài.”

Thi Thiên 30:4
"Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy hát ngợi khen Ngài, Cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài."

Thi Thiên 33:2
Hãy dùng đàn cầm cảm tạ Đức Giê-hô-va ; Hãy dùng đàn sắc mười dây mà hát ngợi khen Ngài.”

Thi Thiên 50:23
"Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ, tôn vinh ta"

Thi Thiên 57:9
"Hỡi Chúa, tôi sẽ cảm tạ Chúa, giữa các dân; Hát ngợi khen Chúa trong các nước.”

Thi Thiên 63:3
“Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống, Môi tôi sẽ ngợi khen Chúa.”

Thi Thiên 63:5
“Linh hồn tôi được no nê dường như ăn tủy xương và mỡ; Miệng tôi sẽ lấy môi vui vẻ mà ngợi khen Chúa

Thi Thiên 67:3
Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng Chúa!

Thi Thiên 68:4
"Hãy hát xướng cho Đức Chúa Trời, hãy ngợi khen danh Ngài; Khá đắp đường cái cho Đấng cỡi ngựa đi ngang qua đồng bằng: Đức Giê-hô-va là danh Ngài; hãy vui mừng trước mặt Ngài."

Thi Thiên 86:12
"Hỡi Chúa, là Đức Chúa Trời tôi, tôi hết lòng ngợi khen Chúa, Tôn vinh danh Chúa đến mãi mãi."

Thi Thiên 106:1
Ngợi khen Chúa! "Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện! Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.

Thi Thiên 118:28
“Chúa là Đức Chúa Trời tôi tôi sẽ cảm tạ Chúa; Chúa là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ tôn cao Chúa.”

Thi Thiên 117:1
"Hỡi các nước, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Hỡi các dân, khá ca tụng Ngài!"

Thi Thiên 139:14
Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng”. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.

Thi Thiên 147:1
"Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! vì là điều tốt. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta; vì là việc tốt lành. Sự ngợi khen hiệp lễ nghi."

Thi Thiên 150
"Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài! Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời về quyền năng Ngài! Hãy ngợi khen Ngài vì các việc quyền năng Ngài! Hãy ngợi khen Ngài tùy theo sự oai nghi cả thể của Ngài! Hãy thổi kèn ngợi khen Ngài, Gảy đàn sắt đàn cầm mà ca tụng Ngài! Hãy đánh trống cơm và nhảy múa, mà hát ngợi khen Ngài! Hãy gảy nhạc khí bằng dây và thổi sáo, mà ca tụng Ngài! Hãy dùng chập chỏa dội tiếng, Mã la kêu rền, mà ngợi khen Ngài! Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!

Giê-rê-mi 20:13
"Hãy hát cho Đức Giê-hô-va! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Vì Ngài đã giải cứu linh hồn kẻ nghèo nàn ra khỏi tay những kẻ ác."

Như tôi đã nói, đây chỉ là một số phân đoạn có chọn lọc về sự ngợi khen và ca tụng Đức Chúa Trời. Còn rất nhiều câu khác nữa. Ví dụ Thi Thiên 148, ghi lại muôn vật ngợi khen Chúa:

Thi Thiên 148
Ha-lê-lu-gia! Từ các từng trời hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Hãy ngợi khen Ngài trong nơi cao cả! Hỡi hết thảy các thiên sứ Ngài, hãy ngợi khen Ngài! Hỡi cả cơ binh Ngài, hãy ngợi khen Ngài! Hỡi mặt trời, mặt trăng, hãy ngợi khen Ngài! Hỡi hết thảy ngôi sao sáng, hãy ngợi khen Ngài! Hỡi trời của các từng trời, hỡi nước trên các từng trời, Hãy ngợi khen Ngài! Cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va; Vì Ngài ra lịnh, thảy bèn được dựng nên. Ngài lập cho vững các vật ấy đến đời đời vô cùng; Cũng đã định mạng, sẽ không có ai vi phạm mạng ấy. Hỡi các quái vật của biển, và những vực sâu, Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va từ nơi đất. Hỡi lửa mà mưa đá, tuyết và hơi nước, Gió bão vâng theo mạng Ngài, Các núi và mọi nổng, Cây trái và mọi cây hương nam, Thú rừng và các loài súc vật, Loài côn trùng và loài chim, Những vua thế gian và các dân tộc, Công-hầu và cả quan xét của thế gian, Gã trai trẻ và gái đồng trinh, Người già cả cùng con nhỏ: Cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va! Vì chỉ danh Ngài được tôn cao cả; Sự vinh hiển Ngài trổi cao hơn trái đất và các từng trời. Ngài đã cất cái sừng của dân sự Ngài lên, Là sự ngợi khen của các thánh Ngài, tức của dân Y-sơ-ra-ên, Là một dân ở gần bên Ngài, Ha-lê-lu-gia!"

Cũng như trong Ê-sai 43:19-21 Đức Giê-hô-va phán:
"Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. Những thú đồng, với muông rừng và chim đà, sẽ tôn vinh ta; vì ta đặt các dòng nước trong đồng vắng và các sông trong sa mạc, đặng cho dân ta đã chọn được uống. Ta đã làm nên dân nầy cho ta, nó sẽ hát khen ngợi ta."

Con người và thiên sứ, mặt trời và mặt trăng, trái đất và ngôi sao, cả thế gian ngợi khen Chúa. "Vì Ngài ra lịnh, thảy bèn được dựng nên." Tất cả chúng ta sẽ không có mặt ở đây hôm nay nếu Đức Chúa Trời không ra lệnh. Chúng ta thấy trong sự sáng tạo, mặt trời và mặt trăng, các ngôi sao và thiên nhiên, bởi vì Đức Chúa Trời ra lệnh cho nó, và chúng nó được dựng nên. Vâng, chúng tôi sẽ chúc tụng Chúa! Vâng, chúng tôi sẽ ngợi khen Đấng Sáng Tạo của chúng tôi! Như Thi Thiên 150 nói rằng: "Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!" Ha-lê-lu-gia!

Ngợi khen trong Tân Ước

Ngợi khen và tôn vinh Chúa không phải là chủ đề của Cựu Ước mà thôi. Thực tế, trong Tân Ước, khi Đức Thánh Linh giáng lâm, một cách thờ phượng dâng lên Đức Chúa Trời được thêm vào: đó là tôn vinh trong thánh linh. Thực sự trong 1 Cô-rinh-tô 14 cho thấy:

1 Cô-rinh-tô 14:14-17
"Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ, thì tâm thần tôi cầu nguyện, nhưng trí khôn tôi lơ lửng. Vậy thì tôi sẽ làm thể nào? Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm thần, nhưng cũng cầu nguyện bằng trí khôn. Tôi sẽ hát theo tâm thần, nhưng cũng hát bằng trí khôn. Bằng không, nếu ngươi chỉ lấy tâm thần mà chúc tạ, thì người tầm thường ngồi nghe, chẳng hiểu ngươi nói gì, thể nào họ theo lời chúc tạ mình mà đáp lại "A-men" được? Thật vậy, lời chúc tạ của ngươi vẫn tốt lành; song kẻ khác chẳng nhờ đó mà được gây dựng.

Thêm vào sự ngợi khen bằng tâm trí, bây giờ còn có sự ngợi khen bằng thánh linh, đó là ngợi khen bằng tiếng lạ. Tôi biết hiện đang có những tranh cãi trong hội thánh liên quan đến việc nói tiếng lạ và sự bày tỏ của thánh linh nói chung. Tôi không muốn mở ra cuộc tranh luận ở đây. Nếu bạn tin rằng Chúa Giê-xu là Chúa và Đức Chúa Trời khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì bạn là anh em của tôi cho dù bạn có nói tiếng lạ hay không. Điều tôi muốn nói ở đây đó là đưa ra lời nhận định thật lòng về những gì tôi thấy trong Lời của Đức Chúa Trời. Và tôi có thể thấy rằng tôi có thể hát bằng sự hiểu biết và tôi cũng có thể hát bằng thánh linh nữa, qua việc nói tiếng lạ.

Cùng bàn về chủ đề này Cô-lô-se và Ê-phê-sô nói rằng:

Cô-lô-se 3:16
“Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan, Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.

Cũng trong Ê-phê-sô 5:18-19
“Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta.”

Thi Thiên và thánh ca có thể là phương tiện để dạy dỗ và khuyên bảo nhau và dùng sự hướng dẫn Lời Chúa để đối đáp cùng nhau và hát mừng ngợi khen Chúa.

Chúa Giê-xu và các môn đồ hát thánh ca khi họ họp lại với nhau. Chúng ta có thể xem trong Ma-thi-ơ 26:30:

Ma-thi-ơ 26:30
“Khi đã hát thơ thánh rồi, Đức Chúa Jêsus và môn đồ đi ra mà lên núi Ô-li-ve.”

Tôn vinh và ngợi khen Đức Chúa Trời không phải là hoạt động trong quá khứ. Thay vào đó, nó là một hoạt động dành cho tất cả mọi lứa tuổi, cho cả muôn vật và nó sẽ không bao chấm dứt. "Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!" Ha-lê-lu-gia!

Anastasios Kioulachoglou