Lời sự Sống

Khi giới của Đức Chúa Trời (PDF) PDF



Khi giới của Đức Chúa Trời



Để chiến cự với kẻ thù là ma quỷ, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một bộ vũ khí. Vũ khí này được chép trong Ê-phê-sô 6:14-17:

Ê-phê-sô 6:14-17
"Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời."

Như có thể thấy, không có gì thiếu trong bộ khí giới này. Đây thật là một bộ khí giới hoàn hảo. Hơn nữa, là vũ khí của Đức Chúa Trời, nhiệm vụ của mỗi khí dụng không phải là tình cờ. Vì vậy chúng ta hãy xem xét khí giới này một cách chi tiết.

1. "lấy lẽ thật làm dây nịt lưng"

Sự hướng dẫn đầu tiên liên quan đến bộ khí giới của Đức Chúa Trời đó là dây nịt lưng bằng lẽ thật. Hiểu được vai trò của dây nịt lưng trong vũ khí sẽ giúp chúng ta hiểu tầm quan trọng của dây nịt lưng bằng lẽ thật trong bộ khí giới của Đức Chúa Trời. Vai trò của dây nịt lưng trong quân sự được J.M. Freeman1 giải thích như sau:

"Dây nịt lưng trong quân sự... là một thắt lưng chắc chắn để làm vững cơ thể, và cùng lúc nó được dùng để bảo vệ vùng bụng khi không được bộ giáp bảo bệ." Một số thắt lưng được thiết kế đi kèm với bộ giáp dùng để buộc nó vững chắc hơn. Tầm quan trọng của dây lưng đó là một phần vũ khí được xem là sự chuẩn bị hoàn hảo cho cuộc chiến, thường gọi là "nai nịt sẵn sàng chiến đấu."

Vì vậy, nhiệm vụ của dây lưng đó là giữ cơ thể thắt chặt để chiến đấu. Chuyển từ dây lưng quân sự sang vũ khí của Đức Chúa Trời, chúng ta phải nịt lưng bằng lẽ thật. Lưng này không phải là cơ thể nhưng là "thắt lưng của tâm trí" (1 Phi-e-rơ1:13) Chất lượng của thắt lưng này đó là lẽ thật và như Giăng 17:17 nói rằng: Lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật. Nói cách khác, chúng ta sẽ không thể sẵn sàng chiến đấu, mà không có thắt lưng trong tâm trí với lẽ thật, là Lời của Đức Chúa Trời.

2. "mặc lấy giáp bằng sự công chính2"

Phần thứ hai của bộ khí giới đó là áo giáp công chính. Như đã đề cập trong bài viết “Được cứu và xưng công bình bởi đức tin”, đây không phải là sự "công chính" cá nhân bởi việc làm lành. Lời của Đức Chúa Trời nói rằng việc làm lành không thể khiến chúng ta trở nên công chính (Rô-ma 3:28). Sự công bình mà Lời của Đức Chúa Trời nói ở đây đó là sự công bình mà chúng ta nhận được trong sự sanh lại, khi chúng ta tin rằng "Giê-xu là Christ" (1 Giăng 5:1), tức là Chúa Cứu Thế, Đấng Giải Cứu, là Con Đức Chúa Trời. Chính sự công bình Đức Chúa Trời ban cho là áo giáp vũ khí của Đức Chúa Trời. Vì nhiệm vụ của áo giáp là bảo vệ phần ngực và trái tim. Hễ bạn còn mang áo giáp này chừng nào... có nghĩa là hễ bạn còn giữ trong tâm trí mình rằng bạn là công bình trước mặt Chúa, không phải bởi việc làm, tấm lòng của bạn sẽ được bảo vệ khỏi những sự nguyền rủa và những điều tương tự khác mà ma quỷ gây ra từ hậu quả của ý tưởng công bình cá nhân trong mối tương giao với Đức Chúa Trời.

3. dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép.

Phần thứ ba của bộ khí giới của Đức Chúa Trời là giày dép. Như chúng ta biết, giày rất cần dùng trong sự di chuyển. Trong trường hợp vũ khí của Đức Chúa Trời, chúng ta nên mang giày dép đó là "sự sẵn sàng của Tin Lành bình an." Mang giày dép này có nghĩa là chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, hễ khi nào có cơ hội, thì di chuyển cho sự sẵn sàng của Tin Lành bình an.

Đôi khi rất dễ cho người khác những điều to lớn hơn là phúc âm. Vì vậy, khi Đức Chúa Trời gọi chúng ta, chúng ta không lắng nghe bởi vì tâm trí chúng ta đặt tâm huyết vào những thứ như việc làm, gia đình, học hành... Đức Chúa Trời không nói rằng bạn không nên làm hoặc không nên có gia đình. Tuy nhiên, bạn nên biết chắc rằng điều quan tâm hàng đầu đó là và sẽ là Đức Chúa Trời và những gì Ngài ưu thích. Điều này không đòi hỏi bạn phải dừng công việc hoặc học hành. Điều đòi hỏi đó bạn phải có "lỗ tai" để nghe và thấy những gì Đức Chúa Trời mong muốn. Bạn có thể học hay làm việc và vẫn giữ Đức Chúa Trời và Lời của Ngài, và rao truyền Lời đó là Tin Lành bình an, như là mối quan tâm hàng đầu của bạn. Đó là lúc mà bạn phải mang giày dép là vũ khí của Đức Chúa Trời.

4. "Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn"

Phần thứ tư của bộ khí giới đó là thuẫn đức tin. Đức tin có nghĩa là "Tôi tin những gì Đức Chúa Trời nói trong Lời của Ngài đã được viết," hoặc nếu đó là hoàn cảnh đặc biệt qua Đức Thánh Linh. Mang lấy thuẫn đức tin có nghĩa là tin vào những gì Đức Chúa Trời nói. Kiến thức về Lời của Ngài không phải là đức tin. Bạn có thể biết tất cả Kinh Thánh và bạn vẫn có thể không tin Kinh Thánh. Tuy nhiên, tri thức là điều kiện cần của đức tin. Nếu không có tri thức về Lời Chúa thì bạn sẽ tin điều gì? Ý tưởng của chính mình? Tôn giáo? Những điều đó sẽ không đem lại ích lợi cho bạn. Chỉ bởi tin nơi Lời của Đức Chúa Trời phán, bạn sẽ có sự bảo vệ tương đương với một cái thuẫn bảo vệ người dòng sĩ.

5. "và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời."

Phần cuối của bộ khí giới của Đức Chúa Trời đó là vũ khí tấn công và không gì khác hơn đó là "gươm của Đức Thánh Linh." Thể sở hữu cách được sử dụng ở đây đó là thể sở hữu nguyên thủy, và ý nghĩa đó là "gươm đến từ Đức Thánh Linh", đó là gươm đến từ Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh. Gươm này chính là Lời của Đức Chúa Trời. Như Hê-bơ-rơ 4:12 nói rằng: "Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi." Lời của Đức Chúa Trời là vũ khí tấn công tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể có và là vũ khí duy nhất để chúng ta đánh bại kẻ thù.

6. Kết luận:

Ma quỷ là kẻ thù thật sự hiện đang hành động và sẽ tiếp tục hành động, cho đến lần trừng phạt cuối cùng và vĩnh viễn, khi nó bị quăng vào hồ lửa (Khải huyền 20:10).

Tuy nhiên, trong hiện tại chúng ta không phải là không được bảo vệ. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta bộ khí giới của Ngài để chúng ta có thể đứng vững chống lại ma quỷ. Như 1 Giăng đảm bảo rằng:

1 Giăng 4:4
"Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian."

Rô-ma 8:35-36:
"Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt."

Đói khác, bắt bớ, v.v. Rất nhiều điều tiêu cực! Tuy nhiên, bản văn không dừng lại ở đây:

Rô-ma 8:37-39
"Trái lại, trong mọi sự đó [như đói khát, gươm giáo] chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần, "Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta."

Đức Chúa Trời không hứa rằng chúng ta sẽ không có bắt bớ. Tuy nhiên trong sự bắt bớ, chúng ta nhớ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Cuộc sống mà Chúa dành cho chúng ta không phải là cuộc sống bị ma quỷ chèn ép. Đó là cuộc sống mà chúng ta đã từng có trước khi chúng ta tin Chúa. Những gì Ngài dành cho bạn đó là một cuộc sống hơn cả sung mãn. 2 Cô-rinh-tô nói rằng:

2 Cô-rinh-tô 2:14
"Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn!"

Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn dẫn bạn đến chiến thắng, khi bạn tìm kiếm Chúa và Lời của Ngài. Tuy nhiên, một lần nữa chúng ta phải biết rõ rằng, điều này không có nghĩa là "những ngày xấu" sẽ không đến; chúng ta biết từ Lời Chúa rằng những ngày như vậy sẽ đến bởi kẻ thù vẫn còn ở đó. Tuy nhiên, dù trong trường hợp như vậy, khi bạn làm theo những gì Lời Chúa phán dặn (bạn phải tỉnh táo và thận trọng, bạn hãy mặc bộ khí giới của Đức Chúa Trời để chống trả ma quỷ và vâng lời Đức Chúa Trời) Đức Chúa Trời sẽ dẫn bạn đến chiến thắng!

Anastasios Kioulachoglou

 



Chú Thích

1. Xem J. M. Freeman: "Manners and Costumes of the Bible", Reprinted 1972 by Logos International, p.164

2. Tìm hiểu thêm về chủ đề này, xem bài viết: “Áo giáp công chính”.