Lời sự Sống

Kẻ thù, trận chiến, và người chiến thắng (PDF) PDFKẻ thù, trận chiến, và người chiến thắngTôi tin rằng rất ít người thích nghe về các cuộc chiến tranh, những trận chiến và kẻ thù. Thế nhưng chúng ta sẽ đều thừa nhận rằng khi chiến tranh xảy ra, trường hợp tồi tệ nhất mà người ta có thể làm là lừa dối chính mình và sống với ý niệm cho rằng nó không tồn tại. Lời của Đức Chúa Trời có chép về một kẻ thù tên là ma quỷ và một trận chiến đang diễn ra chống lại hắn. Hơn nữa, Kinh Thánh không cho phép sự khinh thường về kẻ thù và mưu kế của hắn. Sự thật như trong 2 Cô-rinh-tô 2:10-11, có chép rằng:

2 Cô-rinh-tô 2:10-11
"hầu đừng để cho quỉ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu chước của nó."

Nếu ai đó đề nghị khinh dễ ma quỷ và mưu kế của nó thì người đó không phải là Đức Chúa Trời, vì đối với Ngài chúng ta phải KHÔNG khinh dễ." Xuất phát từ điểm này, chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu một số điều mà Lời Chúa nói về kẻ thù của chúng ta, trận chiến, và làm thế nào chúng ta có thể đứng vững trong trận chiến đó.

1. Hai thế lực

Ngày nay trong thực tế tồn tại hai thế lực đối nghịch nhau, có bằng chứng từ Cô-lô-se 1:12-14 trong khi nói về Cơ đốc nhân:

Cô-lô-se 1:13-14
"Ngài [Đức Chúa Cha]đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội."

Cũng như trong Công Vụ 26:17-18, Chúa Giê-xu nói với Phao-lô về sứ mạng của ông đó là:

Công Vụ 26:17-18
"Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân nầy và dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến, đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ."

và Ê-phê-sô 5:8 một lần nữa nói về chúng ta:

Ê-phê-sô 5:8
"Vả, lúc trước anh em đang còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng"

Như có thể thấy từ các bản văn trên, chúng ta trước đây ở trong "tối tăm" (Ê-phê-sô 5:8) và ở dưới "quyền lực của Sa-tan" (Công Vụ 26:17). Tuy nhiên, khi chúng nghe Lời của Đức Chúa Trời nói về Chúa Giê-xu Christ và tin điều ấy, chúng ta được chuyển "từ tối tăm qua ánh sáng, và từ quyền lực của Sa-tan đến với Đức Chúa Trời." (Công Vụ 26: 17). Một tóm lược của hai trạng thái cũ và mới được chép trong Ê-phê-sô 2:1-9:

Ê-phê-sô 2:1-3
"Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác."

Đó là trạng thái rất xấu, nhưng không phải là trạng thái hiện tại của chúng ta.

Ê-phê-sô 2:4-9
"Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ. " "Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình."

Tất cả chúng ta đã một lần từng ở dưới sự cai trị và ảnh hưởng của thần linh "đang hành động trong những đứa con không vâng lời" đó là ma quỷ. Tất cả chúng ta đã một lần từ ở trong sự tăm tối. Nhưng khi chúng ta tin vào Chúa Giê-xu Christ và tin vào sự sống lại của Ngài thì đức tin này đã cứu chúng ta (Rô-ma 10:9). Dù chúng ta chết trong tội ác mình, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta sống lại và tiếp chúng ta lên cùng với Đấng Christ. Tuy nhiên, những người khác còn lại chưa tin nhận Chúa sẽ về đâu? Sẽ ở đó, nơi mà chúng ta thường ở đó chính là nơi tối tăm và ở dưới quyền lực của Sa-tan. Như 2 Cô-rinh-tô 4:3-4 chép:

2 Cô-rinh-tô 4:3-4
"Nếu Tin Lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời."

Chúa đời này đã làm mù lòng họ khiến họ không thể thấy được sự vinh hiển chói sáng của Tin Lành Đấng Christ là ai? Rõ ràng, kẻ làm mù lòng chúng ta đó là ma quỷ.

Hơn nữa, 2 Ti-mô-thê 2:25-26 chép rằng:
"dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỉ, vì đã bị ma quỉ bắt lấy đặng làm theo ý nó."

Chúng ta cũng đã từng ở trong hoàn cảnh đó nhưng bây giờ không còn nữa. Chúng ta được giải cứu bởi Đức Chúa Trời và được đem ra khỏi từ chỗ "tối tăm đến nơi sáng láng và từ quyền lực Sa-tan đến với Đức Chúa Trời." Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta không còn đối đầu với ma quỷ nữa. Đức Chúa Trời và ma quỷ là kẻ thù của nhau, có một trận chiến giữa hai bên đó là một trận chiến mà chúng ta phải chiến đấu.

2. Trận chiến

Trận chiến mà chúng ta đang nói được mô tả trong Ê-phê-sô 6:10-18, bắt đầu từ câu 10-12:

Ê-phê-sô 6:10-12
"Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.

Như có thể thấy, có một sự giằng co, một cuộc chiến đang diễn ra giữa chúng ta và ma quỷ và đoàn quân của nó. Đây không phải là cuộc chiến chống lại thịt và huyết, có nghĩa là chống lại con người, nhưng chống lại các chủ quyền và thế lực, cùng vua chúa của thế giới tối tăm và các thần dữ ở các miền trên trời. Điều may mắn đó là trong cuộc chiến này chúng ta được bảo vệ, vì Đức Chúa Trời có chuẩn bị cho chúng ta những khí giới và nếu chúng ta mặc chúng vào thì chúng ta sẽ chiến đấu thành công. Câu 13-18 cho chúng ta một mô tả chi tiết về điều đó:

Ê-phê-sô 6:13-18
"Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ."

Chúng ta thấy những khí giới đó không phải của chúng ta. Đó là khí giới của Đức Chúa Trời. Đó là những khí giới mà Ngài đã cung cấp để giúp chúng ta chiến đấu thành công trong cuộc chiến thuộc linh. Vì vậy, điều đòi hỏi nơi chúng ta đó là không phải tự làm vũ khí nhưng mà chỉ sử dụng. Nếu chúng ta làm theo, thì lời hứa cho chúng ta đó là "hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng."

Một số thông tin về trận chiến thuộc linh và đặc biệt là về những khí giới mà Đức Chúa Trời đã ban cho để chúng ta chiến đấu, được tìm thấy trong 2 Cô-rinh-tô 10:3-5.

2 Cô-rinh-tô 10:3-5
" Vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy: nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. "

Một lần nữa chúng ta biết về cuộc chiến, không phải là cuộc chiến theo xác thịt, và vũ khí của nó cũng không phải là vũ khí thuộc về xác thịt. Nếu cuộc chiến không thuộc về xác thịt điều này có nghĩa là thuộc về linh, cuộc chiến này trong Ê-phê-sô 6. Tại đây chúng ta thấy khí giới mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để mặc vào và chống trả những mưu kế của ma quỷ. Những khí giới mà Đức Chúa Trời ban cho đó không thuộc về xác thịt "bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy: nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. "

Vì vậy, kết luận từ những bản văn trên chúng ta thấy có một cuộc chiến không thuộc về xác thịt nhưng về tâm linh. Đây là một thực tế không thể thay đổi. Đây là lẽ thật mà Đức Chúa Trời đã tuyên bố trong Lời của Ngài để ích lợi cho chúng ta. Dù chúng ta có thích hay không, nhưng đó là sự thật. Dù chúng ta có chiến đấu hay không, nhưng thực tế là có một trận chiến không thể thay đổi. Chỉ có một điều phụ thuộc vào chúng ta đó là kết quả của trận chiến, nếu chúng ta khinh thường và không mang khí giới của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ bị kẻ thù nuốt lấy (1 Phi-e-rơ 5:8-9), còn nếu chúng ta mặc khí giới của Đức Chúa Trời và chống lại kẻ thù thì chúng ta sẽ đứng vững thành công.

3. Bắt bớ, hoạn nạn và giải cứu

Chúng ta vừa học qua trận chiến thuộc linh mà chúng ta phải tranh chiến, bây giờ chúng ta sẽ thấy một số điều mà cuộc chiến này liên quan đến chúng ta trong thực tiễn. Vì chúng ta đang ở trong trận chiến với ma quỷ điều này có nghĩa rằng sẽ có những tấn công từ phía nó. Bắt đầu từ Giăng 15:18-21:

Giăng 15:18-21
"[Chúa Giê-xu đang nói chuyện với các môn đồ] Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. Nhưng vì danh ta họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi, bởi họ không biết Đấng đã sai ta đến."

Như có thể thấy, có người này "ở trong thế gian" và có người khác "thuộc về thế gian." Bằng chứng thực tế cho thấy trong Giăng 17:11, các sứ đồ, và chúng ta ngày nay, được mô tả là "ở trong thế gian" và chúng ta không phải "thuộc về thế gian." Sự khác biệt này rất lớn, vì những ai "thuộc về thế gian" có người cai trị hoàn toàn khác với những ai không "thuộc về thế gian" đó là chúng ta. Ai là người cai trị những người "thuộc về thế gian"? Chúng ta có thể thấy trong Giăng 14:30, Chúa Giê-xu đang trò chuyện với các môn đồ, Ngài phán rằng1:

Giăng 14:30
"Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian nầy hầu đến; người chẳng có chi hết nơi ta."

Cũng trong 1 Giăng 5:19, nói rằng:
"Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ."

Chúng ta, Cơ đốc nhân thuộc về Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng Cai Trị của chúng ta, và là CHÚA của chúng ta. Tuy nhiên, Ngài không phải là "vua chúa thế gian nầy." Ngược lại, như bản văn nói, cả thế giới đều phục DƯỚI QUYỀN MA QUỶ, ma quỷ là "chúa đời này" trong 2 Cô-rinh-tô 4:3 và "vua chúa thế gian này" trong Giăng 14:30. Đây là lý do mà Chúa Giê-xu Christ cảnh báo cho chúng ta về sự bắt bớ từ thế gian. Một số người trong thế gian đã giữ Lời Ngài và theo Ngài. Một số người khác khước từ và bắt bớ Chúa. Ngày nay cũng giống như vậy. Một số người, giống như chúng ta sẽ nghe Lời của Đức Chúa Trời, sẽ tin và được đem ra "từ quyền lực của Sa-tan đến với Đức Chúa Trời," trong khi những người khác khước từ và có thể bắt bớ chúng ta2. Tuy nhiên, thực tế chúng ta có thể bị bắt bớ nhưng nó không có nghĩa là chúng ta mất lòng can đảm. Như Chúa Giê-xu nói trong Giăng 16:33:

Giăng 16:33
"Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!"

Chúa Giê-xu nói với chúng ta rõ ràng rằng chúng ta sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian. Tuy nhiên, Ngài không dừng lại ở đó nhưng Ngài khích lệ chúng ta "cứ vững lòng" vì Ngài đã thắng thế gian rồi. Không chỉ như vậy, người đã thắng thế gian bây giờ đang ở trong mỗi chúng ta. Cô-lô-se 1:27 chép rằng:

Cô-lô-se 1:27
"Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thể nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển."

Cũng như trong 2 Cô-rinh-tô 13:5 hỏi rằng:
"Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Jêsus Christ ở trong anh em sao?"

Giê-xu Christ, Đấng chiến thắng thế gian, hiện đang ở trong bạn. Như 1 Giăng 4:4 nói rằng:

1 Giăng 4:4
"Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian."

Người ở với bạn là lớn hơn người ở trong thế gian: ma quỷ. Dĩ nhiên sẽ có sự bắt bớ và hoạn nạn. Lời Chúa nói rất rõ ràng về vấn đề này. Tuy nhiên, nó sẽ không dừng lại ở đó nhưng sẽ có sự giải cứu từ Chúa của chúng ta. Như Phao-lô nói trong 2 Ti-mô-thê 3:10-12, lời chứng cá nhân của mình:

II Ti-mô-thê 3:10-12
"Về phần con, con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đỗ của ta, trong những sự bắt bớ, và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành An-ti-ốt, Y-cô-ni và Lít-trơ. Những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ."

Ai nói rằng vì chúng ta là Cơ đốc nhân, chúng ta sẽ không có sự bắt bớ? Chắc chắn đó không phải là Lời Chúa, vì rõ ràng chúng ta thấy: Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ." Vì vậy, đừng buồn rầu nếu phải đối diện với sự bắt bớ, sự bắt bớ chỉ chống lại những ai thực sự bước đi với Đức Chúa Trời và "muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giê-xu Christ." Dĩ nhiên điều này không có nghĩa là chúng ta luôn luôn bị bắt bớ. Phao-lô chịu nhiều hoạn nạn và nhiều sự bắt bớ, nhưng ông nói rằng: "và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn." Sự bắt bớ chỉ là một mặt của đồng tiền. Mặt kia là sự giải cứu từ nơi Chúa. Như Phao-lô làm chứng lại trong những câu sau:

II Ti-mô-thê 4:16-18
"Khi ta binh vực mình lần thứ nhất, chẳng có ai giúp đỡ; hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyền xin điều đó đừng đổ tội về họ! Nhưng Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta, hầu cho Tin Lành bởi ta được rao truyền đầy dẫy, để hết thảy dân ngoại đều nghe; ta lại đã được cứu khỏi hàm sư tử. Chúa sẽ giải thoát ta khỏi mọi điều ác và cứu vớt ta vào trong nước trên trời của Ngài. Nguyền xin sự vinh hiển về nơi Ngài muôn đời không cùng! A-men."

Điều bình thường đó là tất cả gia đình, tất cả hội thánh của Đức Chúa Trời3 đứng với bạn và bạn với họ. Thật buồn thay, như Lời Chúa cho thấy ở đây, điều này có thể không xảy ra, vì nó phụ thuộc vào mỗi thành viên trong gia đình có bước đi trong Thánh Linh hay không (với bản tánh mới) hay trong xác thịt (bản tánh cũ). Trong trường hợp này, tất cả đều lìa bỏ Phao-lô. Là người hầu việc Đức Chúa Trời tận tụy, phục vụ dân sự Ngài, làm vững mạnh và dạy họ Lời của Đức Chúa Trời, ông đã bị tất cả lìa bỏ và chỉ còn một người: chính là Chúa, người duy nhất đứng bên ông. Và chính Ngài là người duy nhất mà chúng ta nên trông đợi sẽ ở với chúng ta luôn luôn như lời Ngài đã hứa trong Hê-bơ-rơ 13:5-6:

Hê-bơ-rơ 13:5-6
"Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được?"

Những người khác có thể lìa bỏ bạn. Tất cả có thể lìa bỏ bạn. Chúa sẽ chẳng bao giờ bỏ bạn nhưng Ngài sẽ luôn luôn giải cứu bạn vì bạn sống vì Ngài. Như Phao-lô nói cách mạnh mẽ rằng: "Chúa sẽ giải thoát ta khỏi mọi điều ác và cứu vớt ta vào trong nước trên trời của Ngài." Trong Rô-ma 8:35-36 chép rằng:

Rô-ma 8:35-36
"Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt." Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần."

Có phải đoạn Kinh Thánh này nói rằng sẽ không có hoạn nạn? KHÔNG. Đoạn này nói rằng trong hoạn nạn chúng ta sẽ thắng hơn bội phần. Cũng giống như vậy trong: Sự đói khát, trần truồng, bắt bớ, gươm giáo, v.v. Ai nói rằng tất cả những điều này sẽ không xảy ra bởi vì chúng ta là Cơ đốc nhân? Lời Chúa không nói như vậy. Lời Chúa nói rằng "trong tất cả những điều này" [có nghĩa là chúng có thể xảy ra] chúng ta sẽ thắng hơn bội phần nhờ Đấng yêu thương mình."

Vì vậy, kết lại: có một trận chiến thuộc linh mà chúng ta phải tranh chiến. Trong trân chiến này không phải chúng ta không được bảo vệ nhưng chúng ta có vũ khí của Đức Chúa Trời, khí giới thuộc linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng có một Đức Chúa Trời lớn hơn bất cứ ai khác và đặc biệt để giải cứu và đem chúng ta ra khỏi cạm bẫy và sự cám dỗ của kẻ thù. Đừng ngạc nhiên nếu kẻ cầm quyền trên thế gian này gây bắt bớ chống lại bạn. Đó là chuyện hoàn toàn tự nhiên và có nghĩa là vương quốc của nó có vấn đề với bạn. Hãy trung tín trong sự khốn khó như 2 Phi-e-rơ 2:9 chép rằng: "Chúa biết cứu chữa những người tin kính khỏi cơn cám dỗ "4.

Anastasios Kioulachoglou

 Chú Thích

1. Cũng xem Giăng 12:31, 16:11.

2. Một lưu ý ở đây đó là sự bắt bớ có thể đến không chỉ từ thế gian nhưng từ những con người dù tin Chúa nhưng vẫn tiếp tục bước đi trong xác thịt (bản tánh cũ), công việc của những người đó đơợc mô tả chi tiết trong Ga-la-ti 5:19-21.

3. Phao-lô nói với hội thánh Chúa tại đây. Thế gian chẳng bao giờ ở bên ông mà phải lìa bỏ ông.

4. Xem 2 Ti-mô-thê 3:2 chung với 2 Phi-e-rơ 2:9, chúng ta có một bức tranh toàn cảnh về sự bắt bớ chống lại người tin kính. Do đó: 2 Ti-mô-thê 3:12 nói rằng "Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ." Công việc của ma quỷ đó là bắt bớ. Trong khi đó 2 Phi-e-rơ 2:9 nói rằng: "Chúa biết cứu chữa những người tin kính khỏi cơn cám dỗ". Công việc của Đức Chúa Trời đó là: giải cứu