Lời sự Sống

II Ti-mô-thê 3:16-17: ích lợi của Kinh Thánh (PDF) PDFII Ti-mô-thê 3:16-17: ích lợi của Kinh ThánhTại sao chúng ta cần Kinh Thánh? Kinh Thánh có ích lợi gì? Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết về Kinh Thánh trong II Ti-mô-thê 3:16-17:

II Ti-mô-thê 3:16-17
"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành."

Thông tin đầu tiên mà chúng ta có trong phân đoạn trên của II Ti-mô-thê 3:16-17 đó là Kinh Thánh đem lại điều tốt, có ích lợi. Kinh Thánh có ích lợi gì? "Cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình." Chúng ta hãy phân tích từng ích lợi một

1. Cho sự dạy dỗ

Điều trước nhất mà II Ti-mô-thê 3:16-17 nói đó là Kinh Thánh có ích cho việc học giáo lý hoặc để dạy dỗ. Điều này là đặc biệt quan trọng vì khi đến với Đức Chúa Trời, người ta thường nghe theo sự dạy dỗ của truyền thống, hoặc sự dạy dỗ của xã hội cho rằng đó là "nguồn kiến thức tôn giáo chân chính." Vì thế, đối với nhiều người, sự dạy dỗ về Đức Chúa Trời đến từ linh mục, từ gia đình, từ trường học, v.v. Sẽ không có vấn đề gì với những nguồn kiến thức này NẾU họ dạy những gì Kinh Thánh dạy. Buồn thay, điều này không xảy ra cho dù sự dạy dỗ đến từ những nguồn trên, vì nó mang tính tôn giáo và có thành ý, nhưng nó cũng SAI bởi vì những điều đó không đúng với sự dạy dỗ mà Đức Chúa Trời dạy trong Kinh Thánh.

Một ví dụ của Kinh Thánh dùng để dạy trong môn học về sự cứu rỗi. Câu trả lời mà Kinh Thánh nói về chủ đề này rất rõ:

Rô-ma 10:9
"Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu."

cũng như: Ê-phê-sô 2:8-9
"Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó KHÔNG phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình."

Có thể nói rõ ràng hơn đó là để được cứu bạn không cần phải làm những việc lành nào khác nhưng chỉ tin cậy nơi Chúa Giê-xu là Chúa và Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ người chết sống lại? Nếu trường của bạn, mục sư của bạn, gia đình của bạn ủng hộ cho sự dạy dỗ nào khác bạn sẽ nghe theo họ hay không? Sự dạy dỗ của Kinh Thánh hay sự dạy dỗ của nhiều người khác nhau, bất cứ họ là ai? Tôi chọn sự dạy dỗ trong Kinh Thánh là hơn, vì chỉ có Kinh Thánh "có ích để dạy dỗ" (II Ti-mô-thê 3:16-17).

2. "Bẻ Trách"

Ngoài việc dạy dỗ, II Ti-mô-thê 3:16-17 còn cho chúng ta biết Kinh Thánh dùng để bẻ trách và sửa trị. Điều này có nghĩa là Kinh Thánh có thể chỉ cho chúng ta biết chúng ta sai và sai chỗ nào. Vì vậy, nếu tôi tin vào sự cứu rỗi bởi việc làm, hoặc bởi tin và cộng với việc làm lành, hoặc tôi không biết điều gì khác ngoài việc tin cậy Chúa Giê-xu là Chúa và Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết, điều tôi sẽ cần sự bẻ trách và sửa trị nào. Đoạn Kinh Thánh trên từ Rô-ma 10:9 một lần nữa ích lợi vì chính mục đích này mà nếu tôi không tin điều Kinh Thánh nói, thì Kinh Thánh sẽ nói cho tôi biết tôi sai bằng cách đưa ra điều đúng. Vậy, Lời Chúa dạy tôi, bẻ trách và sửa những sai trật và tất cả trong một đoạn Kinh Thánh. Một ví dụ nữa trong Ê-phê-sô 4:31:

Ê-phê-sô 4:31
"Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác."

Nếu tôi cay đắng, giận dữ . . Kinh Thánh nói rằng đó là điều sai. và bạn biết tại sao là điều sai hay không? Không phải vì xã hội hay hệ thống đạo đức của thế gian định nghĩa nó sai nhưng bởi ĐỨC CHÚA TRỜI trong Lời Ngài định nghĩa điều đó là sai. Để tìm biết điều gì sai hoặc đúng bạn không cần phải biết và làm theo hệ thống đạo đức của thế gian. Điều bạn cần phải biết và làm theo đó là Lời của Đức Chúa Trời.

3. "Sửa Trị"

Điều thứ ba theo II Ti-mô-thê 3:16-17 đó là Kinh Thánh có ích cho sự sửa trị. Sự sửa trị luôn luôn là phần bổ sung cần thiết cho bất cứ sự bẻ trách nào. Với sự bẻ trách chúng ta thấy mình sai trật chỗ nào, trong khi đó với sự sửa trị chúng ta biết điều đúng phải làm là gì. Trong trường hợp của Ê-phê-sô 4:31, chúng ta thấy ở trên, sau khi bị bẻ trách, câu kế tiếp nói đến sự sửa trị. Ê-phê-sô 4:32 chép rằng:

Ê-phê-sô 4:32
"Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy."

Tất cả những điều dạy dỗ trong Kinh Thánh là có ích lợi, cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị khiến giúp ích để hướng dẫn con người trong sự công chính, hay như tiếng Hy-lạp đọc là, đào tạo người trong sự công bình.

4. "hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành"

Lý do mà Đức Chúa Trời ban cho Kinh Thánh, đó là vì sự ích lợi của những điều này đó là "người thuộc về Đước Chúa Trời được TRỌN VẸN." Điều này có nghĩa là bạn chỉ nên trọn vẹn khi nào áp dụng những gì Kinh Thánh dạy dỗ.

Đoạn Kinh Thánh II Ti-mô-thê 3:16-17 cho chúng ta biết về Kinh Thánh được ban cho để người thuộc về Đức Chúa Trời "được sắm sẵn để làm mọi việc lành." Ở đây những việc lành không có nghĩa là việc tốt lành mà BẠN "chuẩn bị" cho Đức Chúa Trời. Đối với Đức Chúa Trời chỉ có những công việc tốt là những việc mà Ngài đã chuẩn bị sẵn trước để chúng ta bước đi trên đó (Ê-phê-sô 2:10). Để sẵn sàng hoặc được trọn vẹn sắm sẵn cho những công việc tốt lành, điều bạn cần đó là quyển sách của Đức Chúa Trời: Kinh Thánh

Anastasios Kioulachoglou