Lời sự Sống

Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi (PDF) PDFHãy hiếu kính cha mẹ ngươiXuất-Ê-Díp-Tô-Ký 20 ghi lại Mười Điều Răn mà Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên. Điều răn thứ năm (Xuất-Ê-Díp-Tô-Ký 20:12) nói về cha mẹ:

Xuất-Ê-Díp-Tô-Ký 20:12
"Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho."

Đức Chúa Trời truyền dặn dân Y-sơ-ra-ên phải HIẾU KÍNH cha và mẹ. "Hiếu kính cha mẹ ngươi" có nghĩa là gì? Đây là lời định nghĩa của một nhà giải kinh nói rằng:

"Đây là mạng lệnh rất thẳng thắn từ Đức Chúa Trời, viết bằng chính tay của Ngài, và truyền đến dân sự qua Môi-se; nó thuộc về bản tính đạo đức, và trách nhiệm đời đời: nó phải được nhận thức, không chỉ với ý thức cao cả mà cha mẹ có được bởi con cái , không chỉ ngôn ngữ kính trọng và cư xử phải phép, và không chỉ vui vẻ vâng lời thuận phục họ; mà còn tôn kính họ với vật chất, cho họ ăn, mặc quần áo và cung cấp tất cả nhu cầu cần thiết trong cuộc sống, khi họ cần thiết; đó là mang lại tất cả sự phục vụ hợp lý, quan tâm, chi trả, và những lo lắng mà họ phải trải qua, để họ vui hưởng trọn cuộc đời." (John Gill's Exposition of the Entire Bible, Dr. John Gill 1690-1771).

Hiếu kính cha mẹ liên quan đến nhận thức cao cả, sự tôn kính và ủng hộ. Nó có nghĩa là bạn luôn ở đó cho họ và bạn chăm sóc họ với sự phục vụ, ủng hộ, tiền bạc, thăm viếng v.v.

Hiếu kính cha mẹ và những lời hứa liên quan

Ngược lại với những điều răn khác, không có lời hứa đi kèm với chúng, nhưng trong điều răn này, Đức Chúa Trời thêm vào một lời hứa cụ thể. Như Ngài phán, "Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. " Nhưng Ngài không dừng lại ở đây. Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:16 cũng viết lại điều răn này với lời hứa kèm theo:

Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:16
"Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, như GIÊ-HÔ-VA Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu [ lời hứa 1 ] và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho . [lời hứa 2]"

Phao-lô lặp lại điều răn này trong Ê-phê-sô 6:2-3
"Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất."

Phao-lô nói rằng đây là "điều răn thứ nhất với lời hứa." Điều răn thứ nhất Đức Chúa Trời truyền dặn bao gồm một lời hứa đó là điều răn hiếu kính cha mẹ! và thật sự là một lời hứa tuyệt vời! Bạn sẽ sống lâu trên đất và mọi sự sẽ tốt đẹp với bạn! Bạn có muốn sống lâu trên đất? Bạn có muốn mọi thứ sẽ tốt đẹp với bạn? Tốt đẹp dành cho bạn đó là: hãy hiếu kính cha mẹ và đó là điều sẽ xảy ra!

Hiếu kính cha mẹ: quan điểm của Chúa Giê-xu

Như trong trường hợp các điều răn khác, cũng như với điều răn hiếu kính cha mẹ, Đức Chúa Trời răn bảo điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó không vâng giữ điều răn này. Chúa Giê-xu tóm tắt trong Mác 7 về điều răn này và những điều sẽ xảy ra nếu nó không được vâng giữ:

Mác 7:10
"Vì Môi-se có nói: Hãy tôn kính cha mẹ ngươi; lại nói: Ai rủa sả cha mẹ, thì phải bị giết. "

Động từ "rủa sả" ở đây trong tiếng Hy-lạp "kakologeo" có nghĩa là "nói điều dữ." Hễ ai nói điều dữ nghịch cùng cha hay mẹ đều phải bị giết. Để xem ví dụ của người không hiếu kính cha mẹ, chúng ta hãy tiếp tục đọc phân đoạn này trong Mác:

Mác 7:11-13
" Nhưng các ngươi nói rằng: Nếu ai nói với cha hay mẹ mình rằng: Mọi điều tôi sẽ giúp cha mẹ được, thì đã là co-ban (nghĩa là sự dâng cho Đức Chúa Trời), vậy người ấy không được phép giúp cha mẹ mình sự gì nữa; dường ấy, các ngươi lấy lời truyền khẩu mình lập ra mà bỏ mất lời Đức Chúa Trời. Các ngươi còn làm nhiều việc khác nữa giống như vậy."

Từ "Cô-ban" là một từ Do Thái có nghĩa là "một tặng phẩm dâng lên Đức Chúa Trời." Chính từ này được sử dụng trong Lê-vi-ký 1:2, tại đây nói rằng:

Lê-vi-ký 1:2
"Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi người nào trong vòng các ngươi dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va, thì phải dâng súc vật, hoặc bò, hoặc chiên"

Từ "của lễ" ở đây đó là chữ Cô-ban mà sử dụng để nói đến những người Do Thái không hiếu kính cha mẹ. Ý nghĩa mà những người Do Thái này nói với cha mẹ mình đó là "tất cả những gì cha mẹ có từ nơi con, nơi tài sản, nơi thu nhập, là Cô-ban,.. của lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời và con không thể đưa nó cho cha mẹ." Đây là lời thề mà họ thường lập để tránh việc cung cấp cho cha mẹ. Họ thề hứa đã dâng mọi sự cho Đức Chúa Trời, và vì vậy, họ có thể tuyên bố rằng họ chẳng còn gì nữa để ủng hộ và cho nên không có ràng buộc để giúp đỡ phụng dưỡng cha mẹ mình. Như Barnes giải thích:

"Nếu người nào đã thề hứa dâng tài sản mình gọi là "Cô-ban" lên cho Đức Chúa Trời, tài sản đó không được phép dùng để phụng dưỡng cha mẹ. Nếu cha mẹ nghèo thiếu, và nếu họ muốn xin con trai mình giúp đỡ, thì con trai họ nên trả lời, dù có thể trong sự giận dữ rằng, "tài sản đã thuộc về Đức Chúa Trời; tài sản mà cha mẹ cần, hoặc có thể hưởng từ nơi tôi , đã là "Cô-ban" - Tôi đã dâng cho Đức Chúa Trời;" Người Do Thái cho rằng tài sản không thể lấy lại được, và người con không phải bị ràng buộc để phụng dưỡng cha mẹ bằng tài sản ấy. Người đó đã làm một điều quan trọng hơn vì đã dâng lên cho Đức Chúa Trời. Cho nên, người con được tự do. Người đó không bị đòi hỏi phải làm bất cứ điều gì cho cha mình sau đó. Vì vậy, trong lúc đó, anh ta có thể tự do không bị ràng buộc phải vâng lời cha hoặc mẹ" (Albert Barnes’ Notes on the Bible, Albert Barnes (1798-1870)).

Chúa Giê-xu Christ quở trách sự lạm dụng "Cô-ban" làm của lễ dâng cho Đức Chúa Trời - để tránh né việc giúp đỡ cha mẹ. Rõ ràng, đối với Chúa, hiếu kính cha mẹ là điều gì đó rất quan trọng, quan trọng như đối với Đức Chúa Trời khi Ngài đặt nó trong 10 điều răn.

Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi: Kết luận:

Đây là điều răn mà Đức Chúa Trời dạy về sự hiếu kính cha mẹ bao gồm tất cả sự tôn trọng yêu mến. Điều răn hiếu kính cha mẹ là điều răn thứ nhất với lời hứa kèm theo: được sống lâu trên đất và được phước! Hầu hết mọi người đều không mong muốn điều gì khác hơn điều này! Đây là lời hứa. Nó không phải là không điều kiện! Nó có điều kiện và nó sẽ đơợc ban cho những ai hiếu kính cha mẹ mình. Điều răn hiếu kính cha mẹ rất quan trọng đến nỗi hễ ai nói điều dữ đối với cha mẹ mình thì sẽ bị giết. Vâng, ngày nay chúng ta sống dưới thời kỳ ân điển nhưng điều răn của Đức Giê-hô-va và lời hứa của Ngài vẫn còn đó. Sự thách thức cũng vẫn còn chờ đợi chúng ta.

Ê-phê-sô 6:2-3
"Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất."

Anastasios Kioulachoglou