Lời sự Sống

Giải thích Kinh Thánh (PDF) PDFGiải thích Kinh ThánhCâu hỏi về việc giải thích Kinh Thánh đúng là gì và làm thể nào để giải thích Lời của Đức Chúa Trời là một câu hỏi cần có một câu trả lời hợp lý. Nhu cầu cần có một câu trả lời đúng là vì có hàng trăm hệ phái khác nhau tuyên bố rằng họ làm theo Kinh Thánh, nhưng họ lại khác biệt với nhau rất nhiều trong cách họ giải thích Kinh Thánh. Tôi tin rằng, cách tốt nhất để tìm câu trả lời hợp lý cho câu hỏi về sự giải thích Kinh Thánh (hoặc nguyên tắc giải nghĩa Kinh Thánh như một số người thường sử dụng), là đến với Kinh Thánh và xem Kinh Thánh đề nghị cách giải thích cho chính Kinh Thánh là gì.

Trách nhiệm của mỗi Cơ đốc nhân liên quan đến việc giải thích Lời của Đức Chúa Trời được ghi lại trong II Ti-mô-thê 2:15.

II Ti-mô-thê 2:15
"Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật."

Lời của lẽ thật là Lời của Đức Chúa Trời, câu Kinh Thánh ở trên nói rằng chúng ta có trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời để giảng dạy lời của Ngài. Từ Hy-lạp dịch từ "orthotomounta" có nghĩa là "phân giải ngay thẳng." Từ này được tạo nên bởi hai tính từ "orthos" có nghĩa là "ngay thẳng hoặc làm cho thẳng" và động từ "tomo" có nghĩa là "cắt ra." Vì vậy, "orthotomounta lời của lẽ thật" có nghĩa là chia cắt ngay thẳng lời của lẽ thật." Bây giờ, Đức Chúa Trời gọi chúng phải cắt Lời của Chúa một cách ngay thẳng, có nghĩa là bạn không thể có ba hay hai lần cắt và tất cả đều ngay thẳng. Chỉ có một sự giải thích Lời của Đức Chúa Trời là "ngay thẳng" mà thôi. Làm thế nào để đạt đến mức chia cắt ngay thẳng này hay giải thích ngay thẳng Lời Chúa, chúng ta hãy đọc trong II Phi-e-rơ 1:20-21:

"Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời."

Chúng ta đã biết từ bài viết“Ai là tác giả của Kinh Thánh và ai đã viết Kinh Thánh” "lời tiên tri trong Kinh Thánh" có nghĩa là tất cả Lời Chúa, ..tất cả Kinh Thánh. Theo phân đoạn trên, chẳng có điều gì trong Kinh Thánh có thể lấy ý riêng giải nghĩa được. Phần nhiều Kinh Thánh được giải nghĩa theo ý riêng, cho nên chỉ có phương cách thay thế đó là để Kinh Thánh tự giải thích Kinh Thánh . . . đó là sự tự giải thích. Điều này có nghĩa là chúng ta không được phép đọc Kinh Thánh và đem sự giải nghĩa của chúng ta vào trong đó. Thay vì để bị ràng buộc, nếu chúng ta muốn bày tỏ chính mình được Đức Chúa Trời chấp thuận, hãy tìm kiếm và làm theo sự giải thích mà Kinh Thánh đã làm đó là tự giải thích. Đây là cách duy nhất để giải thích Kinh Thánh cách ngay thẳng. Cho dù cách giải thích đó được hệ phái hoặc truyền thống của chúng ta chấp nhận hay không, điều đó không nên quá quan trọng đối với chúng ta. Điều quan trọng đối với chúng ta đó là học hỏi để chính mình được Đức Chúa Trời chấp nhận và để làm được điều này chúng ta phải nghiên cứu và làm theo sự giải thích mà Kinh Thánh đã làm mẫu cho chúng ta thấy.

 Anastasios Kioulachoglou