Lời sự Sống

Ai là tác giả của Kinh Thánh và ai đã viết Kinh Thánh? (PDF) PDFAi là tác giả của Kinh Thánh và ai đã viết Kinh Thánh?Để tìm câu trả lời cho những câu hỏi quan trọng này về tác giả của Kinh Thánh và ai đã viết Kinh Thánh (câu trả lời cho những câu hỏi này không giống nhau), chúng ta sẽ bắt đầu từ 2 Ti-mô-thê 3:16.

2 Ti-mô-thê 3:16
"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn.."

Chữ "Scripture [Kinh Thánh]" trong phân đoạn trên là tên gọi của quyển sách mà chúng ta có ngày nay là Kinh Thánh [Bible]. Câu Kinh Thánh trên nói với chúng ta rằng tất cả (cả Kinh Thánh) được soi dẫn bởi Đức Chúa Trời. Cụm từ "soi dẫn bởi Đức Chúa Trời" thật sự chỉ có một từ trong bản văn Hy-lạp, đó là từ "theopneustos". Từ này là từ ghép từ chữ "theos" có nghĩa là Đức Chúa Trời và chữ "pneutos" nghĩa là hơi thở. Vì vậy khi Kinh Thánh nói là "theopneustos" có nghĩa là Đức "Chúa Trời hà hơi," nghĩa là sự dạy dỗ, ý tưởng, và soi dẫn của Đức Chúa Trời. Vì vậy: Tác giả của Kinh Thánh chính là Đức Chúa Trời, Đấng hà hơi, thần hựu, tạo ra, tác quyền của Kinh Thánh.

Dĩ nhiên người ta có thể hỏi: "Làm thế nào Đức Chúa Trời là tác giả của Kinh Thánh khi tôi đọc ngôn ngữ của Phao-lô, Giăng v.v.?" Kinh Thánh cũng cho chúng ta câu trả lời. 2 Phi-e-rơ 1:20-21, chép rằng:

2 Phi-e-rơ 1:20-21
"Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời."

Trước khi chúng ta xem xét bản văn này, điều đầu tiên chúng ta cần biết chắc mình hiểu ý nghĩa của "lời tiên tri trong Kinh Thánh" là gì. Lý do mà tôi nói điều này là bởi vì lời tiên tri ngày nay thường được hiểu hầu hết theo nghĩa của những điều xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên, Kinh Thánh không sử dụng từ này với một nghĩa duy nhất. Đối với Kinh Thánh, "nói tiên tri" có nghĩa là nói những điều trực tiếp từ thế giới thần linh1. Có nghĩa là những gì nói ra có liên quan đến tương lai hay không điều đó không phải là vấn đề.

Khi đã phân biệt lời tiên tri là gì, chúng ta có thể dễ dàng hiểu về "lời tiên tri trong Kinh Thánh" có nghĩa gì: nó có nghĩa là Kinh Thánh, là quyển sách trọn vẹn, là sự kết hợp của nhiều lời tiên tri riêng lẻ tạo thành. Vì vậy 2 Phi-e-rơ nói rằng không có phần nào trong Kinh Thánh ("không có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh"), là bởi ý người. Điều này có nghĩa rằng không phải là Phao-lô, là người quyết định ngồi xuống và viết một lá thư cho hội thánh Ê-phê-sô. Nếu điều này xảy ra, thư Ê-phê-sô sẽ được viết bởi ý muốn của con người mà không phải theo nguyên tắc của Kinh Thánh. Để tìm xem Phao-lô và những người khác đóng góp bài viết của họ vào Kinh Thánh như thế nào, chúng ta không có gì khác hơn ngoài việc đọc tiếp bản văn. Câu trả lời nằm trong phần sau của câu 21, nói rằng lời tiên tri trong Kinh Thánh, "nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời." Vì vậy, ai đã viết Kinh Thánh? Người thánh của Đức Chúa Trời. Họ viết như thế nào? Ấy là được cảm động bởi Đức Chúa Trời, là Đức Thánh Linh. Vì vậy, đúng Phao-lô, Giăng và những người khác là người đã viết Kinh Thánh. Nhưng họ không phải là tác giả. Tác giả của Kinh Thánh là Đức Chúa Trời, Đấng cảm động người ta, như Phao-lô, Phi-e-rơ, và Giăng để viết xuống những điều Ngài muốn, những điều Ngài sáng tác. Và nếu bạn hỏi Ngài cảm động họ như thế nào, thì Ga-la-ti cho chúng ta câu trả lời về trường hợp của Phao-lô, cũng giống như các trường hợp khác:

Ga-la-ti 1:11-12
"Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng, Tin Lành mà tôi đã truyền, chẳng phải đến từ loài người đâu; vì tôi không nhận và cũng không học Tin Lành đó với một người nào, NHƯNG ĐÃ NHẬN LẤY BỞI SỰ TỎ RA CỦA ĐỨC CHÚA JÊSUS CHRIST..."

Cách mà Đức Chúa Trời cảm động người ta không phải bởi ép buộc, vì Đức Chúa Trời không bao giờ ép buộc ai (1 Cô-rinh-tô 14:32-33). Nhưng đó là bởi sự mặc khải. Nói cách khác, Đức Chúa Trời truyền dặn Phao-lô phải viết điều gì và Phao-lô ngồi xuống và viết nó. Vì vậy, ai viết sách Ga-la-ti? Phao-lô. Ý tưởng, chữ ký, tác quyền sách Ga-la-ti là của ai? của Đức Chúa Trời Vì vậy, ai là tác giả? Đức Chúa Trời là tác giả. Những điều gì mà Phao-lô và những người khác đã làm để cống hiến cho Kinh Thánh? Họ là những trước giả (người viết) viết xuống những gì mà tác giả là Đức Chúa Trời bảo họ phải viết. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh, dù được nhiều người viết, nhưng có chung một tác giả: ĐỨC CHÚA TRỜI. Giống như người chủ nhiệm và thư ký. Người thư ký viết xuống những gì chủ nhiệm nói với cô ta. Ai là người viết? Thư ký. Ý tưởng nội dung của ai? Người chủ nhiệm là tác giả. Giống như người chủ nhiệm có thể có nhiều thư ký, cũng vậy Đức Chúa Trời cũng có nhiều thư ký để viết xuống những gì Ngài muốn.

Vì vậy: Cả Kinh Thánh là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, Ngài là tác giả, và Kinh Thánh được viết bởi con người qua sự cảm động của Đức Chúa Trời, bằng sự khải thị.

Anastasios Kioulachoglou

 Chú Thích

1. Vì có hai thế lực thần linh, Kinh Thánh phân biệt rõ ràng giữa lời tiên tri thật đến từ Đức Chúa Trời, là Cha của Chúa Giê-xu Christ, và lời tiên tri giả đền từ kẻ thù của Chúa là ma quỷ.