Lời sự Sống

Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta (PDF) PDFĐức Chúa Trời yêu thương chúng taĐức Chúa Trời có yêu thương tôi hay không và yêu như thế nào? Đây là câu mà không biết bao nhiêu người đã hỏi không biết bao nhiêu lần. Câu trả lời của Kinh Thánh cho câu hỏi này đó là Đức Chúa Trời không chỉ yêu thương chúng ta nhưng Ngài yêu hơn bất kỳ ai có thể yêu chúng ta. Chúng ta hãy xem trong Lời của Đức Chúa Trời.

1. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta - Ngài ban chính Con Ngài cho chúng ta

Để xem tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, chúng ta hãy bắt đầu từ 1 Giăng 4:9. Ở đây nói rằng:

"Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy... "

Khi thật lòng, tình yêu luôn bày tỏ qua hành động. Tại đây Lời của Đức Chúa Trời nói rằng Đức Chúa Trời thật sự yêu chúng ta và tình yêu thương của Ngài được bày tỏ. Bằng cách nào? Câu trả lời nằm trong phần còn lại của câu.

1 Giăng 4:9
"Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống."

Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta bằng cách sai con Ngài, là Chúa Giê-xu Christ vào trong thế gian để chúng ta nhờ Ngài được sự sống. Cũng như vậy, Giăng 3:16 nói rằng:

"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban.."

Như đã nói ở trên, tình yêu luôn luôn đi đôi với hành động ban cho, và Đức Chúa Trời bởi yêu chúng ta nên Ngài đã ban cho! Ngài đã ban cho điều gì? Chúng ta đọc tiếp:

Giăng 3:16-17
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu."

Không còn lý do nào khác ngoài yêu chúng ta, Đức Chúa Trời đã đến mức phải ban cho chính Con của Ngài để chết đền tội cho chúng ta, để khi chúng ta tin Ngài thì được sự sống đời đời. Rô-ma 5:6-10 mô tả ý nghĩa này rõ ràng hơn:

Rôma 5:6-10
"Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào! Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào!"

Hãy xem cụm từ "Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta". Ngài tỏ lòng yêu thương đó như thế nào? Ngài không chỉ ban Con của Ngài, mà Ngài còn ban cho chúng ta Con đó làm tế lễ chuộc tội, đang khi chúng ta là tội nhân, bất khiết và vô giá trị.

Cũng xem trong Ê-phê-sô 2:

Ê-phê-sô 2:1-3
"Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác."

Tôi có đánh dấu một số chữ ở trong bản văn trong thì quá khứ để nhấn mạnh đến sự việc đó là người nào tin Chúa Giê-xu Christ và sự sống lại của Ngài được kể là quá khứ. Chúng ta đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình và làm con của sự thạnh nộ. Nhưng chúng ta không còn như vậy nữa! Sự việc mô tả lại trong những câu này đó là thuộc về lịch sử, không phải hiện tại! Đó là trạng thái mà chúng ta được giải cứu ra khỏi! Nhưng làm thế nào chúng ta được giải cứu, bởi ai và tại sao? Ê-phê-sô 2:4-9 cho chúng ta câu trả lời:

Ê-phê-sô 2:4-9
"Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ. Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó KHÔNG phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình."

Chữ "Nhưng" mở đầu đoạn văn đánh dấu sự trái ngược với phần trước (câu 1-3) và phần theo sau (câu 4-9). Câu 1-3 nói về tình trạng đáng thương mà chúng ta có trước khi tin. Lúc đó, "Chúng ta đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình và "làm con của sự thạnh nộ." Nhưng Đức Chúa Trời, "bởi vì tình yêu thương lớn lao mà Ngài dành cho chúng ta," đã thay đổi tất cả những điều này: bây giờ thay vì "chết vì lầm lỗi và tội ác", thì chúng ta "sống với Đấng Christ" và thay vì "làm con của sự thạnh nộ" chúng ta được ngồi chung với Đấng Christ ở các nơi trên trời! Từ quan điểm của Đức Chúa Trời, điều này đã được trọn! Và tại sao Đức Chúa Trời làm như vậy? "VÌ CỚ LÒNG YÊU THƯƠNG LỚN NGÀI ĐEM MÀ YÊU CHÚNG TA ... KHI CHÚNG TA CHẾT TRONG LẦM LỖI MÌNH"!

2. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta - Ngài khiến chúng ta trở nên con cái Ngài

Một phân đoạn khác bày tỏ về tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta đó là trong 1 Giăng 3:1-2:

"Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài. Hỡi anh em yêu dấu, chúng ta bây giờ là con cái của Đức Chúa Trời."

Có nghĩa là chúng ta là con trai của Đức Chúa Trời cũng như trong Ga-la-ti 3:26 nói rằng: Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời." Và như phân đoạn trên nói rõ, đây là bằng chứng về tình yêu lớn lao của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Thực sự, "Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào"

3. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta - Ngài dạy dỗ chúng ta

Chúng ta đã thấy ở trên rằng Đức Chúa Trời bởi vì quá yêu chúng ta nên Ngài đã khiến chúng ta trở nên con cái của Ngài. Và như người cha yêu thương dạy dỗ và sửa dạy con cái mình, thì cũng vậy Ngài dạy dỗ chúng ta tốt hơn rất nhiều. Như Hê-bơ-rơ 12:6 nói rằng:

Hê-bơ-rơ 12:6
"Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu..."

Sự sửa phạt có thể là điều mà chúng ta không ưa thích nhưng đó là cái mà chúng ta cần! Đó là lý do tại sao chỉ có những người nào yêu chúng ta thật sự mới sửa phạt chúng ta. Đó cũng là lý do tại sao Đức Chúa Trời sửa phạt chúng ta: bởi vì Ngài yêu và quan tâm đến chúng ta.

4. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta - Không điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Ngài

Tiếp theo và cũng là phần cuối của suy gẫm ngắn về tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Rô-ma 8:38-39:

Rô-ma 8:38-39
"Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta." "

Đức Chúa Trời yêu chúng ta và chẳng có điều gì, hoặc quyền phép, hoăc kẻ cầm quyền, không có điều gì trong hiện tại hoặc tương lai có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Ngài. Ngài yêu chúng ta và Ngài sẽ không bao giờ hết yêu chúng ta. Đây là sự thật từ Lời của Đức Chúa Trời.

5. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta - kết luận

Để kết luận bài viết này: chúng ta đã thấy từ Lời của Đức Chúa Trời rằng Đức Chúa Trời yêu chúng ta và điều này được minh chứng bởi sự thật rằng Ngài đã ban chính Con Ngài cho chúng ta, Ngài làm điều đó đang khi chúng ta còn là người có tội và bất khiết. Sẽ phải có một tế lễ hy sinh rất lớn cho những ai công bình và tốt lành. Nhưng không ai trong chúng ta là người như vậy cả. Chúng ta đều là tội nhân, bất khiết và chết trong lầm lỗi và tội ác mình. Tuy nhiên điều này không ngăn cản Đức Chúa Trời: Ngài đã yêu chúng ta bằng tình yêu của Ngài, Ngài ban Con Ngài cho chúng ta trong khi chúng ta còn là tội nhân, để khi tin đến Ngài, chúng ta có thể được sống lại với Đấng Christ và đồng ngồi với Ngài trong các nơi trên trời.

Hơn nữa, chúng ta thấy bởi vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta, Ngài khiến chúng ta trở nên con cái của Ngài. Và cũng như người cha yêu thương sửa dạy con cái mình, thì cũng vậy Ngài dạy dỗ chúng ta tốt hơn rất nhiều.

Cuối cùng chúng ta thấy rằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta thật LỚN LAO và không có điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu đó. Nói cách khác: không có điều gì có thể khiến Đức Chúa Trời hết yêu chúng ta!

Anastasios Kioulachoglou