Lời sự Sống

Ê-va trong sách Sáng Thế Ký (PDF) PDFÊ-va trong sách Sáng Thế KýMục đích của bài viết này đó là trình bày về câu chuyện của Ê-va trong sách Sáng Thế Ký nhằm cho thấy tầm quan trọng của việc biết và áp dụng chính xác những gì Kinh Thánh, Lời của Đức Chúa Trời phán dạy.

Chúng ta đang ở trong chương hai của sách Sáng Thế Ký. Đức Chúa Trời vừa mới dựng nên con người, (Sáng Thế Ký 1:28), Ngài đặt để chỉ một điều nghiêm cấm trên họ:

Sáng Thế Ký 2:16-17
"Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. "

Đây là điều mà Đức Chúa Trời đã nói; đó là lời của Ngài. Bây giờ, chúng ta hãy xem Sáng Thế Ký 3.

Sáng Thế Ký 3:1
"Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?"

Trong câu này, con rắn, còn có một tên khác đó là ma quỷ, cám dỗ Ê-va. Như chúng ta có thể thấy, nó không lộ ra bộ mặt thật của mình ngay từ đầu. Thay vào đó, nó bắt đầu với một câu hỏi: "Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?" Nó không biết Đức Chúa Trời nói gì phải không? Dĩ nhiên nó biết. Tuy nhiên, bằng cách hỏi câu hỏi này, nó cố gắng đem đến sự nghi ngờ trong tâm trí của Ê-va về những gì Đức Chúa Trời dạy bảo. Chiến lược này chưa hề thay đổi. Thật ra, đã có biết bao nhiêu người qua hàng thế kỷ dành trọn cuộc đời mình cố gắng thách đố dân sự của Đức Chúa Trời về những gì Ngài dạy, y như ma quỷ đã làm? Và họ luôn luôn thành công khi dân sự Chúa, giống như Ê-va trong sách Sáng Thế Ký, không để ý đến những gì Kinh Thánh, Lời của Đức Chúa Trời phán dặn. Đó là lý do tại sao cần phải phân biệt rõ ràng, để biết và áp dụng, những gì Lời của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh dạy dỗ. Buồn thay, Ê-va đã không làm điều đó. Hãy xem câu trả lời của bà trong câu 2 và 3 của Sáng Thế Ký 3:

Sáng Thế Ký 3:2-3
"Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá-động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng."

Thoạt mới nhìn, những gì Ê-va nói có vẻ chính xác. Tuy nhiên, một so sánh đơn giản về những điều Đức Chúa Trời phán dạy có thể dễ dàng chứng minh điều đó là không đúng. Thật tế, trong khi Ê-va nói: Đức Chúa Trời phán: "Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn: (Sáng Thế Ký 3:2). "Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn" (Sáng Thế Ký 2:16). Rõ ràng, bà bỏ đi chữ "tự do." Bây giờ, bạn có thể nói "Ồ chuyện nhỏ. Nó chẳng có vấn đề gì cả." Nhưng nếu đó không là vấn đề thì tại sao Đức Chúa Trời phải nói? Tất cả mọi thứ Đức Chúa Trời phán dạy đều là vấn đề. Tất cả mọi chữ trong Kinh Thánh được ghi lại bởi vì Đức Chúa Trời muốn như vậy và vì thế tương đương với Lời của Đức Chúa Trời. Trở lại câu chuyện của Ê-va, việc bỏ quên chỉ là mới bắt đầu. Trong Sáng Thế Ký 3:3, Ê-va, đáng lẽ ra phải lặp lại lời Đức Chúa Trời: "Song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá-động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng." Có phải đây là những gì Đức Chúa Trời phán hay không? Không! Ngài chẳng bao giờ nói "cũng chẳng nên đá động đến." Hơn nữa, Ngài không nói đơn giản "e [có lẽ, thỉnh thoảng] ngươi phải chết" nhưng Ngài nhấn mạnh rõ rằng "trong ngày [chính trong ngày] mà ngươi ăn trái cây đó, ngươi sẽ chết." Vì Đức Chúa Trời luôn luôn đúng trong mọi điều Ngài phán, điều gì đó phải chết trong ngày đó, và chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này trong bài viết “Thân thể, hồn và linh”. Nhưng chúng ta hãy xem ở đây Ê-va đã làm gì: bà đã tự ý bỏ một từ, và thêm vào một cụm từ, và cuối cùng lấy đi sự nhấn mạnh mà Đức Chúa Trời muốn nói. Vì vậy, những gì bà nói, trông có vẻ giống như những gì Đức Chúa Trời nói, nhưng nó thật sự không phải như vậy. Tôi cũng tin rằng mặc dầu bà biết về Lời của Đức Chúa Trời, dù không chính xác đi nữa, nhưng Lời này không ở trong lòng của bà như nó đáng phải có. Hành động của bà khẳng định điều đó. Sau khi thấy Ê-va dùng Lời của Đức Chúa Trời, Sa-tan bắt đầu lộ ra bộ mặt thật của nó: "Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu" (Sáng Thế Ký 3:4). Xem sự trái ngược với những gì Đức Chúa Trời phán: Đức Chúa Trời phán: "ngươi ăn chắc sẽ chết" (Sáng Thế Ký 2:17). Ma quỷ nói: "Hai ngươi chẳng chết đâu." Không thú vị sao khi nó chỉ thêm một từ rất nhỏ, đó là từ "không," để có một kết quả trái ngược với Lời của Đức Chúa Trời? Bạn có thể nghĩ ngày nay điều này đã thay đổi nhưng không phải vậy. Ví dụ, trải qua hàng ngàn năm, Đức Chúa Trời dạy trong Kinh Thánh: "Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, ... Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình" (Ê-phê-sô 2:8-9). Tuy nhiên, đối với hàng triệu người, điều đó là ngược lại: "bởi việc làm." Hãy đoán xem ai là người làm biến mất chữ "chẳng phải bởi việc làm" trong Ê-phê-sô 2:8-9, cho hàng triệu người? Chính là người đã nói chuyện với Ê-va và thêm chữ "không" vào Sáng Thế Ký 3.

Để kết luận: trong Sáng Thế Ký, Ê-va bị ma quỷ cám dỗ, giống như Chúa Giê-xu bị cám dỗ trong Ma-thi-ơ 4. Tuy nhiên, trong khi Chúa Giê-xu tôn trọng, hiểu biết và áp dụng Lời của Đức Chúa Trời, thì Ê-va làm sai trật Lời Chúa. Những gì Đức Chúa Trời phán dạy đáng lẽ có giá trị cho bà nhưng cuối cùng bà đã dùng sai nó. Điều này thể hiện qua cách bà đáp lời cho ma quỷ trong Sáng Thế Ký 3, khi bà thêm hoặc bớt, bỏ đi sự nhấn mạnh mà Đức Chúa Trời thật sự muốn nói. Sau khi ma quỷ thấy điều đó, nó bắt đầu lộ diện bộ mặt thật của mình. Bài học này cho thấy tầm quan trọng của việc biết và áp dụng Kinh Thánh và Lời của Đức Chúa Trời một cách chính xác. Lời của Đức Chúa Trời là gươm của bộ giáp mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta để "được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ" (Ê-phê-sô 6:11). Nếu bạn không biết Kinh Thánh, Lời của Đức Chúa Trời, và nếu bạn không đặt nó vào trong tấm lòng của mình, thì làm thế nào bạn sẽ đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ?" Bạn sẽ không có cơ hội nào, chính xác như Ê-va không thể có. Hiểu biết một chút ở đây và một chút ở đó hoặc tri thức của lý trí về Lời Chúa sẽ không thể giúp được. Bạn phải biết Đức Chúa Trời dạy điều gì và điều đó phải ở trong lòng của bạn. Chỉ khi đó bạn mới có thể trả lời như cách Chúa Giê-xu Christ đã đáp lại ma quỷ trong Ma-thi-ơ 4, với một sự mạnh mẽ đó là "có lời chép rằng" chứ không phải là "ừ đúng rồi, hãy xem, ..tôi nghĩ là.." giống như Ê-va đã nói trong Sáng Thế Ký. Câu chuyện của Ê-va trong sách Sáng Thế Ký là một ví dụ để chúng ta tránh và trong bài viết “Sự cám dỗ của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 4)” chúng tôi sẽ đưa ra ví dụ mà chúng ta nên làm theo: đó là ví dụ của Chúa Giê-xu Christ chúng ta.

Anastasios Kioulachoglou